სქოლიოები

Specifies the formatting for footnotes and endnotes.

ბრძანებაზე წვდომისათვის...

Choose Tools - Footnotes and Endnotes - Footnotes tab


შენიშვნის ხატულა

სქოლიოებისა და კომენტარების დამატებითი პარამეტრების მომართვისთვის აირჩიეთ Format - Page, და შემდეგ დააწკაპუნეთ Footnote ჩანართზე.


ავტოდანომრვა

დანომრვა

Select the numbering style that you want to use for footnotes or endnotes.

მონიშვნა

აღწერილობა

A, B, C

ზედა რეგისტრი

a, b, c

ქვედა რეგისტრი

I, II, III

რომაული ციფრები (ზედა რეგისტრი)

i, ii, iii

რომაული ციფრები (ქვედა რეგისტრი)

1, 2, 3

არაბული ციფრები

A,... AA,... AAA,...

ანბანური დანომრვა ზედა რეგისტრით. პირველი 26 ჩანაწერის შემდეგ დანომრვა გადაიტვირთება "AA"ზე.

a,... aa,... aaa,...

ანბანური დანომრვა ქვედა რეგისტრით. პირველი 26 ჩანაწერის შემდეგ დანომრვა გადაიტვირთება "aa"ზე.


თვლა

Select the numbering option for the footnotes.

პარამეტრი

მნიშვნელობა

თვითეულ გვერდზე

თვითეული გვერდის თავში სქოლიოების დანომრვის თავიდან დაწყება. ეს პარამეტრი ხელმისაწვდომია მხოლოდ მაშინ, როდესაც End of page თოლია მონიშნულიაPosition არეში.

თვითეულ თავზე

თვიტეული თავის დასაწყისში სქოლიოების დანომრვის თავიდან დაწყება.

თვითეულ დოკუმენტზე

ჩამოთვლის დოკუმენტის სქოლიოებს მიმდევრობით.


დაწყება

შეიყვანეთ პირველი სქოლიოს ნომერი დოკუმენტში. ეს პარამეტრი ხელმისაწვდომია მხოლოდ მაშინ, თუ მონიშნული გაქვთ "დოკუმენტზე" Counting ველში.

წინ

Enter the text that you want to display in front of the footnote number in the note text. For example, type "To " to display "To 1".

შემდეგ

შეიყვანეთ ტექსტი, რომლის ასახვაც გსურთ სქოლიოს ნომრის შემდეგ შენიშვნის ტექსტში. მაგ., ")" ასასახად "1)".

რჩევის ხატულა

Footnote numbers are left aligned by default in the footnote area. For right aligned footnote numbers first edit the paragraph style Footnote. Press F11 to open Styles dialog and select Footnote from the list of paragraph styles. Open the local menu with right click and choose Modify. Go to the Indents & Spacing tab page and set indent to 0 before and after the paragraph, including the first line. On Tabs tab page create a tab of right type at 12pt and a tab of left type at 14pt. Then in Footnotes/Endnotes Settings dialog enter \t into the Before and After edit boxes.


პოზიცია

გვერდის დასასრული

Displays footnotes at the bottom of the page.

დოკუმენტის დასასრული

Displays footnotes at the end of the document as endnotes.

სტილები

თქვენს დოკუმენტში სქოლიოებზე თანაბარი იერის გასააქტიურებლად, მიანიჭეთ პარაგრაფის სტილი სქოლიოებს.

პარაგრაფი

Select the paragraph style for the footnote text.

გვერდი

Select the page style that you want to use for footnotes.

შენიშვნის ხატულა

ეს პარამეტრი ხელმისაწვდომია მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ End of Document ველი მონიშნულია Position არეში.


სიმბოლოთა სტილები

შეგიძლიათ გააქტიუროთ სტილები კომენტარების ღუზებსა და ტექსტზე. შეგიძლიათ გამოიყენოთ წინასწარგანსაზღვრული სქოლიოების სტილი ან გამოიყენოთ სხვა სტილი.

ტექსტის არე

Select the character style that you want to use for footnote anchors in the text area of your document.

სქოლიოს არე

Select the character style that you want to use for the footnote numbers in the footnote area.

გაგრძელების შენიშვნა

სქოლიოს დასასრული

შეიყვანეთ ტექსტი, რომლის ასახვაც გსურთ როდესაც კომენტარები გრძელდება შემდეგ გვერდზე, მაგ., "გვერდზე გაგრძელება". LibreOffice ჩამწერი ავტომატურაად ჩაურთავს შემდეგი გვერდის ნომერს

შემდეგ გვერდზე დაწყება

შეიყვანეთ ტექსტი, რომლის ასახვაც გსურთ გვერდზე, სადაც კომენტარები გრძელდება, მაგ., "გვერდიდან გაგრძელება ". LibreOffice ჩამწერი ავტომატურად ჩაურთავს წინა გვერდის ნომერს.