დანომრვა

განსაზღვრავს დანომრვის ფორმატსა და იერარქიას თავის დანომრვისასთვის მიმდინარე დოკუმენტში.

ბრძანებაზე წვდომისათვის...

Choose Tools - Chapter Numbering - Numbering tab


დონე

Click the chapter and outline level that you want to modify, and then specify the numbering options for the level. To apply the numbering options, except for the paragraph style, to all of the levels, click "1-10".

დანომრვა

მონიშნული მონახაზის დონის ფორმატის განსაზღვრა.

პარაგრაფის სტილი

Select the paragraph style that you want to assign to the selected chapter and outline level. If you click "None", the selected outline level is not defined.

ციფრი

მონიშნეთ მონიშნული მონახაზის დონეზე გასააქტიურებელი დანომრვის სტილი

Selection

Description

A, B, C, ...

დიდი ასოები

a, b, c, ...

ქვედა რეგისტრის ასოები

I, II, III, ...

რომაული ციფრები (ზედა)

i, ii, iii, ...

რომაული ციფრები (ქვედა)

1, 2, 3, ...

არაბული ციფრები

A,... AA,... AAA,...

ანბანური დანომრვა იდენტური ქვედა რეგისტრის ასოებით, სადაც ასოების რაოდენობა მიუთითებს თავის დონეზე. მაგ. მესამე ციფრი მესამე ე დონეზე არის "BBB".

a,... aa,... aaa,...

ანბანური დანომრვა იდენტური ქვედა რეგისტრის ასოებით, სადაც ასოების რაოდენობა მიუთითებს თავის დონეზე. მაგ. მესამე ციფრი მეორე დონეზე არის "cc".

არცერთი

დანომრვის ნიშნების გარეშე. მხოლოდ Separator ველში განსაზვრული ნიშანი ან სიმბოლო აისახება დანომრილი სტრიქონის დასაწყისში.


სიმბოლოების სტილი

მონიშნეთ დანომრვის სიმბოლოების ფორმატი.

ქვედონეების ჩვენება

მონიშნეთ მონახაზი დონეების თავის დანორვაში ჩასართავი რიცხვი. მაგ., მონიშნეთ "3" თავის დანომრვის სამი დონის მოსანიშნად: 1.1.1

გამყოფი წინ

შეიყვანეთ თავის ნომრის წინ ასასახი ტექსტი. მაგ. "თავი " "თავი 1"ის ასასახად.

გამყოფი

შეიყვანეთ თავის ნომრის შემდეგ ასასახი ტექსტი. მაგ. ჩაბეჭდეთ წერტილი (.) "1."ის ასასახად.

დაწყება

შეიყვანეთ ნომერი, რომელზე გადატვირთვაც გსურთ თავის დანომრვა.