წაშლა

შლის მონიშნულ რიგ(ებ)ს ცხრილიდან.

ბრძანებაზე წვდომისათვის...

Choose Table - Delete - Rows

On Table Bar, click

Icon

Delete Row