ოპტიმალური სიმაღლე

ავტომატურად მოარგებს რიგების სიმაღლეებს უჯრედების შიგთავსის შესათავსებლად. ეს არის ნაგულისხმევი პარამეტრი ახალი ცხრილებისთვის.

ბრძანებაზე წვდომისათვის...

Choose Table - Autofit - Optimal Row Height

Open Optimize Size toolbar from Table Bar, click

Icon

Optimal Row Height


შენიშვნის ხატულა

ეს პარამეტრი ხელმისაწვდომია მხოლოდ მაშინ, როდესაც ცხრილი შეიცავს რიგს ფიქსირებული სიმაღლით