ობიექტი

ხსნის დიალოგს, სადაც შეგიძიათ ჩაასწოროთ მონიშნული ობიექტის პარამეტრები,მაგ., მისი ზომა და სახელი.

ბრძანებაზე წვდომისათვის...

Choose Format - Frame and Object - Properties

Icon

Object Properties


ტიპი

Specifies the size and the position of the selected object or frame on a page.

პარამეტრები

Specifies properties for the selected object, graphic or frame.

გადატანა

Specify the way you want text to wrap around an object. You can also specify the spacing between the text and the object.

ჰიპერბმული

Specify the properties of the hyperlink for the selected graphic, frame or OLE object.

არე

Sets the border options for the selected objects in Writer or Calc.

განჯგუფება

Set the background color or graphic.

მაკრო

Specifies the macro to run when you click an image, frame, or an OLE object.

Reset

Resets changes made to the current tab to those applicable when this dialog was opened.