ტიპი

Specifies the size and the position of the selected object or frame on a page.

ბრძანებაზე წვდომისათვის...

Choose Format - Image - Type tab

Choose Format - Frame and Object - Properties - Type tab

Choose View - Styles - open context menu Modify/New - Type tab

Choose Insert - Frame - Frame - Type tab


ზომა

სიგანე

Enter the width that you want for the selected object.

მიმართებითი

გამოიანგარიშებს მონიშნული ობიექტის სიგანეს გვერდის ტექსტის არეს სიგანის პროცენტულობად.

Relative width relation

Decides what 100% width means: either text area (excluding margins) or the entire page (including margins).

სიმაღლე

Enter the height that you want for the selected object.

მიმართებითი

გამოიანგარიშებს მონიშნული ობიექტის სიმაღლეს გვერდის ტექსტის არეს სიმაღლის პროცენტულობად.

Relative height relation

Decides what 100% height means: either text area (excluding margins) or the entire page (including margins).

კოეფიციენტის შენარჩუნება

Maintains the height and width ratio when you change the width or the height setting.

თავდაპირველი ზომა

მომართავს მონიშნული ობიექტის პარამეტებს თავდაპირველ მნიშვნელობაზე.

შენიშვნის ხატულა

ეს პარამეტრი ხელმიუწვდომელია ჩარჩოებისთვის.


ავტომატური

ავტომატურად მოარგებს ჩარჩოს სიგანეს ან სიმაღლეს ჩარჩოს შიგთავსთან შესათავსებლად. თუ გსურთ, შეგიძლიათ განსაზღროთ მინიმალური სიგანე და სიმაღლე ჩარჩოსთვის.

შენიშვნის ხატულა

Automatic პარამეტრი ხელმისაწვდომია მხოლოდ ჩარჩოს არჩევის შემდეგ.


ღუზა

Specify the anchoring options for the selected object or frame. The anchor options are not available when you open the dialog from the Styles window.

გვერდზე

Anchors the selection to the current page.

პარაგრაფზე

Anchors the selection to the current paragraph.

სიმბოლოზე

Anchors the selection to a character.

სიმბოლოდ

Anchors the selection as character. The height of the current line is resized to match the height of the selection.

პოზიცია

განსაზღვრეთ მონიშნული ობიექტის პოზიცია მიმდინარე გვერდზე.

ჰორიზონტალური

Select the horizontal alignment option for the object. This option is not available if you chose "anchor as character".

-ით

Enter the amount of space to leave between the left edge of the selected object and the reference point that you select in the To box. This option is only available if you select "From Left" in the Horizontal box.

სკენ

Select the reference point for the selected horizontal alignment option.

შეგძილიათ დაინახოთ გასწორების პარამეტრების შედეგები, რომელსაც ირჩევთ ესკიზის ველში.

კენტი გვერდების არეკლვა

Reverses the current horizontal alignment settings on even pages.

რჩევის ხატულა

You can also use the Image flip options to adjust the layout of objects on even and odd pages.


ვერტიკალური

Select the vertical alignment option for the object.

შენიშვნის ხატულა

თუ ამაგრებთ ობიექტს ჩარჩოზე ფიქსირებული სიმაღლით, მხოლოდ "ქვედა" და "ცენტრალური" გასწორების პარამეტრებია ხელმისაწვდომი.


-ით

Enter the amount of space to leave between the top edge of the selected object and the reference point that you select in the To box. This option is only available if you select "From Top" or "From Bottom" (as character) in the Vertical box.

სკენ

Select the reference point for the selected vertical alignment option.

Follow text flow

Keeps the selected object within the layout boundaries of the text that the object is anchored to. To place the selected object anywhere in your document, do not select this option.

By default, the Follow text flow option is selected when you open a document that was created in a version of Writer older than OpenOffice.org 2.0. However, this option is not selected when you create a document or when you open a document in Microsoft Word format (*.doc).

წინასწარი დათვალიერების ველი

Displays a preview of the current selection.

მწვანე მართკუთხედი წარმოადგენს მონიშნულ ობიექტს და წითელი მართკუთხედი კი გასწორების მიმართვის წერტილს თუ დაამაგრებთ ობიექტს სიმბოლოდ, მიმართვის მართკუთხედი შეიცვლება წითელ სტრიქონად.

Format - Anchor

Format - Alignment