პარამეტრები

განსაზღვრავს სვეტების რაოდენობასა და სვეტების განლაგებას სექციისთვის.

ბრძანებაზე წვდომისათვის...

Choose Format - Sections - Options button


Sections follow the text flow behavior of the page they are inserted into.

მაგ., თუ ჩაურთავთ სექციას, რომელიც გამოიყენებს ორსვეტიან განლაგებას გვერდის სტილზე, რომელიც გამოიყენებს ოთხსვეტიან განლაგებას, ორსვეტიანი განლაგება განთავსება ოთხი სვეტიდან ერთ-ერთში.

შეგიძლიათ ასევე ჩანერგოთ სექციები, რაც ნიშნავს, რომ შეგიძლიათ ერთი სექციის მეორე სექციაში ჩართვა.

Columns

განსაზღვრავს სვეტების რაოდენობას და სვეტების განლაგებას გვერდის სტილის, ჩარჩოს ან სექციისთვის.

აბზაცები

ახდენს სექციის აბზაცირებას მარცხენა და მარჯვენა ველებით.

განჯგუფება

Set the background color or graphic.

სქოლიოები/კომენტარები

Specifies where footnotes and endnotes are displayed as well as their numbering formats.