ტექსტის დინება

Specify hyphenation and pagination options.

ბრძანებაზე წვდომისათვის...

ამოირჩიეთ ჩასმა - ფაილი

Choose View - Styles - open context menu Modify/New - Text Flow tab

Choose Edit - Find & Replace - Format - Text Flow tab


ტექსტის გადატანა

Specify the hyphenationპარამეტრების განსაზღვრა დოკუმენტში.

ავტომატურად

საჭიროებისას ავტომატურად ჩაურთავს დეფისს დოკუმენტში.

სიმბოლოები სტრიქონის ბოლოს

შეიყვანეთსტრიქონის ბოლოში დასატოვებელ სიმბოლოთა მინიმალური რაოდენობა .

სიმბოლოები სტრიქონის დასაწყისში

შეიყვანეთ სიმბოლოთა მინიმალური რაოდენობა, რომელიც უნდ აისახოს სტრიქონის დასაწყისში დეფისის შემდეგ.

მიმდევრობითი დეფისების მაქსიმალური რაოდენობა

შეიყვანეთ მიმდევრობით სტრიქონების მაქსიმალური რაოდენობა, რომლების დეფისით გამოყოფაც შესაძლებელია.

დაყოფები

განსაზღვრეთ გვერდი ან სვეტი break პარამეტრებში

ჩართვა

მონიშნეთ ეს თოლია და შემდეგ სასურველი გამყოფის ტიპი.

ტიპი

მონიშნეთ სასურველი გამყოფის ტიპი.

პოზიცია

მონიშნეთ, თუ საიდან გსურთ გამყოფის ჩართვა.

გვერდის სტილებით

მონიშნეთ ეს თოლია და შემდეგ გვერდის სასურველი სტილი პირველი გვერდზე გამოსაყენებლად გამყოფის შემდეგ.

გვერდის სტილი

მონიშნეთ ფორმატირების სტილი გამყოფის შემდეგ პირველ გვერდზე გამოსაყენებლად.

გვერდის ნომერი

Enter the page number for the first page that follows the break. If you want to continue the current page numbering, leave the checkbox unchecked.

პარამეტრები

განსაზღვრეთ ტექსტის დინების პარამეტრები პარაგრაფებისთვის, რომლებიც აისახება გვერდის გამყოფის წინ და შემდეგ.

არ დაყო პარაგრაფები

გადაანაცვლებს მთლიან პარაგრაფს შემდეგ გვერდზე ან სვეტზე გამყოფის ჩართვის შემდეგ.

შემდეგ პარაგრაფთან შენახვა

ინახავს მიმდინარე პარაგრაფს და შემდეგ პარაგრაფს ერთად, როდესაც გამყოფი ან სვეტის გამყოფია ჩართული.

ობლობის კონტროლი

განსაზღვრავს სტრიქონების მინიმალურ რაოდენობას პარაგრაფში გვერდის გამყოფამდე. მონიშნეთ ეს თოლია და შემდეგ შეიყვანეთ ნომერი Lines ველში. თუ სტრიქონების რაოდენობა გვერდის დასასრულს Lines ველში განსაზღვრულზე ნაკლებია, პარაგრაფი შემდეგ გვერდზე გადაიტანება.

Widow control

განსაზღვრავს სტრიქონების მინიმალურ რაოდენობას პარაგრაფში გვერდის გამყოფამდე. მონიშნეთ ეს თოლია და შემდეგ შეიყვანეთ ნომერი Lines ველში. თუ სტრიქონების რაოდენობა გვერდის დასასრულს Lines ველში განსაზღვრულზე ნაკლებია, გამყოფის პოზიცია მორგებულია.

ობლები.