ველები

The submenu lists the most common field types that can be inserted into a document at the current cursor position. To view all of the available fields, choose More Fields.

ბრძანებაზე წვდომისათვის...

ამოირჩიეთ ჩასმა - ფაილი

Open context menu - choose Fields (inserted fields)


გვერდის ნომრები

Inserts the current page number as a field at the cursor position. The default setting is for it to use the Page Number character style.

გვერდის თვლა

დოკუმენტში ველის სახით ჩასვავს გვერდების საერთო რაოდენობას.

თარიღი

მიმდინარე თარიღს ჩასვავს, როგორც მინდორს. გამოყენებული იქნება თარიღის საწყისი ფორმატი, თარიღი ავტომატურად არ განახლდება.

დრო

Inserts the current time as a field. The time is taken directly from the system settings of your operating system. A fixed time format is applied, which cannot be updated by using the F9 function key.

სათაური

დოკუმენტის თვისებებში მითითებულ სათაურს სვავს როგორც ველს. ეს ველი აჩვენებს სათაურის ველში შეყვანილ მონაცემს, რომელიც მდებარეობს მინიუში: ფაილი - თვისებები - აღწერილობა.

ავტორი

Inserts the name of the person who created the document here as a field. The field applies the entry made under - LibreOffice - User data.

თემა

ველის სახით ჩასვავს დოკუმენტის თემის სახელს. ველში გამოჩნდება თემის ველის მნიშვნელობა შეყვანილი მენიუდან: ფაილი - თვისებები - აღწერილობა.

Other

Inserts a field at the current cursor position. The dialog lists all available fields.