ინდექსი

The following options are available when you select Table of Contents as the index type.

ბრძანებაზე წვდომისათვის...

Choose Insert - Table of Contents and Index - Table of Contents, Index or Bibliography - Type tab (when Table of Contents is the selected type)


ტიპი და სახელი

განსაზღვრეთ ინდექსის ტიპი და სათაური.

ტიპი

მონიშნეთ სასურველი ინდექსის ტიპი. ამ ჩანართში ხელმისაწვდომი პარამეტრები დამოკიდებულია მონიშნული ინდექსის ტიპზე. Insert - Indexes and Tables - Indexes and Tables, შემდეგ შეგიძლიათ ინდექსის ჩასწორება.

სათაური

შეიყვანეთ მონიშნული ინდექსის სათაური.

ხელით გაკეთებული ცვლილებებისგან დაცვა

Prevents the contents of the index from being changed. Manual changes that you make to an index are lost when the index is refreshed. If you want the cursor to scroll through a protected area, choose - LibreOffice Writer - Formatting Aids, and then select the Enable cursor check box in the Protected Areas section.

ინდექსის შექმნა

მონიშნეთ უნდა შეიქმნას თუ არა ინდექსი დოკუმენტისთვის ან მიმდინარე თავისთვის.

შეფასების დონე

შეიყვანეთ სათაურების დონეების რაოდენობა ინდექსში ჩასართავად.

შექმნა

გამოიყენეთ ეს არე, რათა განსაზღვროთ ინდექსში ჩასართავი ინფორმაცია.

მონახაზი

ქმნის ინდექსს მონახაზის დონეების გამოყენებით. მაგ., პარაგრაფები დაფორმატებული წინასწარგანსაზღვრული სათაურების სტილით (Heading 1-10) დაემატება ინდექსს.

You can also assign the outline levels in the Outline & Numbering tab page of the Format - Paragraph dialog.

დამატებითი სტილები

შეიცავს პარაგრაფის ტილების, რომლებსაც განსაზღვრავთ Assign Styles დიალოგში ინდექსის ჩანაწერებად. პარაგრაფის სტილის მოსანიშნად, რომლის ჩართვაც გსურთ ინდექსში, დააწკაპუნეთAssign Styles (...) ღილაკზე ამ ველის მარჯვნივ.

სტილების გააქტიურება

ხსნის Assign Styles დიალოგს, სადაც შეგიძლიათ მონიშნავს პარაგრაფის სტილს ინდექსის შესაცავად.

ინდექსის ნიშნულები

შეიცავს ინდექსის ჩანაწერებს, რომლებიც ჩაურთეთ Insert - Indexes and Tables - Entry in the index.-ს ამორჩევით.