აბზაცები

ახდენს სექციის აბზაცირებას მარცხენა და მარჯვენა ველებით.

ბრძანებაზე წვდომისათვის...

Choose Insert - Section - Indents tab or choose Format - Sections


სექციამდე

უთითებს აბზაცებს სექციამდე, მარცხენა ველში.

სექციის შემდეგ

უთითებს აბზაცებს სექციამდე, მარჯვენა ველში.

სექციის ჩართვა

ველების ბრძანებები