საერთო

LibreOffice-სთვის საზღვრავს საერთო პარამეტრებს.

ბრძანებაზე წვდომისათვის...

Choose - LibreOffice - General.


დახმარება

საზღვრავს ინტერნეტ დახმარების პარამეტრებს.

გაფართოებული კარნახები

ასახავს დახმკარების ტექსტს, როდესაც კურსორს ხატულაზე აჩერებთ, მენიუს ბრძანება ან დიალოგზე კონტროლი.

Open/Save dialogs

Use LibreOffice dialogs

Specifies whether LibreOffice dialogs are used to open and save documents. Otherwise the dialogs of the operating system are used.

The LibreOffice dialogs for opening and saving documents are described in LibreOffice Help.

დოკუმენტის მდგომარეობა

Printing sets "document modified" status

Specifies whether the printing of the document counts as a modification. When this option is marked, the very next time the document is closed you are asked if the changes should be saved. The print date is then entered in the document properties as a change.

წელი (ორი ციფრი)

Defines a date range, within which the system recognizes a two-digit year.

In LibreOffice, years are indicated by four digits, so that the difference between 1/1/99 and 1/1/01 is two years. This Year (two digits) setting allows the user to define the years in which two-digit dates are added to 2000. To illustrate, if you specify a date of 1/1/30 or later, the entry "1/1/20" is recognized as 1/1/2020 instead of 1/1/1920.

Help Improve LibreOffice

Collect usage data and send it to The Document Foundation

Send usage data to help The Document Foundation improve the software usability. The software development team is interested in information about the usage pattern of LibreOffice. This data helps to improve the usability of the applications, by identifying the most frequently used sequences of commands while performing common tasks, and in return, design a user interface that is easier to use and more productive. The usage data is sent anonymously and carry no document contents, only the commands used.