ბადე

ზოგად სექციაში, ძშეგიძლიათ აირჩიოთ დოკუმენტთა შენახვისთვის ნაგულისხმევი პარამეტრები და შეგიძლიათ აირჩიოთ ფაილთა ნაგულისხმევი ფორმატები.

ბრძანებაზე წვდომისათვის...

Choose - Load/Save - General.


გავრთხილების ხატულა

Some options cannot be reset once edited. Either edit back the changes manually or click Cancel and reopen the Options dialog.


ჩატვირთვა

დოკუმენტთან მომხმარებლის მიერ განსაზღვრული პარამეტრების ჩატვირთვა

Loads the user-specific settings saved in a document with the document.

If Load user-specific settings with the document is not selected, the following user-specific settings still apply:

შემდეგი პარამეტრები ყოველთვის იტვირძთება დოკუმენტთან ერთად, მიუხედავად იმისა, მონიშნულია თუ არა ეს პარამეტრი:

დოკუმენტთან მომხმარებლის მიერ განსაზღვრული პარამეტრების ჩატვირთვა

If enabled, the printer settings will be loaded with the document. This can cause a document to be printed on a distant printer, if you do not change the printer manually in the Print dialog. If disabled, your standard printer will be used to print this document. The current printer settings will be stored with the document whether or not this option is checked.

შენახვა

Saving Documents Automatically

შენახვამდე დოკუმენტის თვისებების რედაქტირება

საზღვრავს რომ თვისებების დიალოგი გამოჩნდება ყოველ ჯერზე როდესაც ირჩევთ შენახვა როგორც ბრძანებას.

ყოველთვის სარეზერვო ასლის შექმნა

ინახავს დოკუმენტის წინა ვერსიას სარეზერვო ასლად როდესაც ინახავთ დოკუმენტს. ყოველთვის, როდესაც LibreOffice ქმნის სარეზერვო ასლს, წინა სარეზერვო ასლი ჩაენაცვლება. სარეზერვო ასლს აქვს .BAK გაფართოვება.

To change the location of the backup copy, choose - LibreOffice - Paths, and then enter a new path for the backup file.

შეინახეთ ავტოაღდგენის ინფორმაცია ყოველ

საზღვრავს რომ LibreOffice ინახავს ინფორმაციას რაც საჭიროა ავარიული დახურვის შემდეგ აღდგენისთვის. მიუთითეთ შენახვის დროის ინტერვალი.

წუთები

საზღვრავს დროის ინტერვალს წუთებში ავტო აღდგენის პარამეტრისთვის.

Automatically save the document too

Specifies that LibreOffice saves all open documents when saving auto recovery information. Uses the same time interval as AutoRecovery does.

Save URLs relative to file system

ეს პარამეტრი საშუალებას გაძლევთ აირჩიოთ ნაგულისხმევი დაკავშირებული მისამართი ფაილურ სისტემაში და ინტერნეტში. დაკავშირებული მისამართები შესაძლებელია მხოლოდ თუ წყარო დოკუმენტი და დაკავშირებული დოკუმენტი ორივე ერთ დისკზეა.

შეფარდებითი მისამართი ყოველთვის იწყება იმ დირექტორიიდან სადაც მიმდინარე დოკუმენტი მდებარეობს. საპირისპიროთ, აბსოლუტური მისამართი ყოველთვის ძირეული საქაღალდით იწყება. შემდეგი ცხრილი ასახავს სინტაქსსში სხვაობას შეფარდებითი და აბსოლუტური გეზებს შორის:

მაგალითები

ფაილური სისტემა

ინტერნეტი

დაკავშირებული

../images/img.jpg

../images/img.jpg

აბსოლუტური

file:///c|/work/images/img.jpg

http://myserver.com/work/images/img.jpg


გავრთხილების ხატულა

დახმარება ყოველთვის ასახავს აბსოლუტურ გეზს. თუ კი დოკუმენტი შენახულია HTML ფორმატში, LibreOffice შეიყვანს შეფარდებით გეზს თუ შესაფერისი უჯრაა მონიშნული.


მონიშნეთ ეს უჯრა ფაილურ სისტემაში მისამართებისშეფარდებითი პარამეტრებისთვის

Save URLs relative to internet

მონიშნეთ ეს უჯრა ფაილურ სისტემაში მისამართებისშეფარდებითი პარამეტრებისთვის

Default file format and ODF settings

ODF format version

OpenOffice.org 3 and StarOffice 9 introduce new features which have to be saved using the OpenDocument format (ODF) version 1.2. The prior versions of OpenOffice.org 2 and StarOffice 8 support the file formats ODF 1.0/1.1. Those prior file formats cannot store all new features of the new software.

Current LibreOffice versions can open documents in ODF formats 1.0/1.1 and 1.2.

When you save a document, you can select whether to save the document in the format ODF 1.2, ODF 1.2 (Extended), or in the prior format ODF 1.0/1.1.

შენიშვნის ხატულა

Currently, the ODF 1.2 (Extended) format enables files of Draw and Impress to contain comments. Those comments can be inserted by Insert - Comment in the latest software version. The comments get lost when loading files into prior software versions that were saved by the latest software version.


Some companies or organizations may require ODF documents in the ODF 1.0/1.1 format. You can select that format to save in the listbox. This older format cannot store all new features, so the new format ODF 1.2 (Extended) is recommended where possible.

The ODF 1.2 Extended (compat) mode is a more backward-compatible ODF 1.2 extended mode. It uses features that are deprecated in ODF1.2 and/or it is 'bug-compatible' to older OpenOffice.org versions. It may be useful, if you need to interchange ODF documents with users, who use pre-ODF1.2 or ODF1.2-only legacy applications.

გაფრთხილება როდესაც არ ინახება OpenDocument ან ნაგულისხმევ ფორმატში

You can choose to get a warning message when you save a document in a format that is not OpenDocument or which you did not set as default format in Load/Save - General in the Options dialog box.

შეგიძლიათ აირჩიოთ რომელი ფაილის ფორმატი იქნება ნაგულისხმევი დოკუმენტის შენახვისას, როდესაც სხვადასხვა ტიპის დოკუმენტებია. თუ გიწევთ დოკუმენტების გაცვლა მათთან ვინც მაგალითად Microsoft Office-ს იყენებს, შეგიძლიათ აქ მოუთით, რომ LibreOffice გამოიყენებს ნაგულისხმევ ფორმატად Microsoft Office ფაილების ფორმატებს.

დოკუმენტის ტიპი

საზღვრავს დოკუმენტის ტიპს რომლისთვისაც გსურთ ნაგულისხმევი ფაილთა ფორმატის განსაზღვრა.

Always save as

საზღვრავს მარცხნივ არჩეული დოკუმენტის ტიპი ყოველთვის შეინახება ამ ფორმატში. მიმდინარე დოკუმენტისთვის ფაილის სხვა ტიპის არჩევა შეგიძლიათ შენახვა როგორც დიალოგით.

გავრთხილების ხატულა

Some options cannot be reset once edited. Either edit back the changes manually or click Cancel and reopen the Options dialog.