ინდექსის დიზაინიn

ინდექსის დიზაინისდიალოგური ფანჯარა საშუალებას გაძლევთ დაარედაქტიროთ ინდექსები მიმდინარე ცხრილში.

ბრძანებაზე წვდომისათვის...

In a database file window, click the Tables icon. Choose Insert - Table Design or Edit - Edit


Table Design

ინდექსების ჩამონათვალი

Displays the available indexes. Select an index from the list to edit. The details of the selected index are displayed in the dialog.

ახალი ინდექსი

შლის მიმდინარე ინდექსს.

მიმდინარე ინდექსის წაშლა

შლის მიმდინარე ინდექსს.

მიმდინარე ინდექსისთვის სახელის გადარქმევა

მიმდინარე ინდექსისთვის სახელის გადარქმევა.

მიმდინარე ინდექსის შენახვა

მიმდინარე ინდექსს.მონაცემთა წყაროში ინახავას

მიმდინარე ინდექსის ჩამოყრა

მიმდინარე ინდექსს აყენებს იმ პარამეტრებზე, რომელიც მას ჰქონდა დიალოგის დაწყების მომენტისთვის.

ინდექსის დეტალური მონაცემები

მიმდინარე ინდექსის დეტალური მონაცემების შეცვლისა და სხვა ინდექსის მონიშვნისთანავე, ცვლილება დაუყოვნებლივ გადაეცემა მონაცემთა წყაროს. დიალოგური ფანჯრის დატოვება, ან სხვა ინდექსის მონიშვნა შესაძლებელია მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ ცვლილება წარმატებით იქნა მიღებული მონაცემთა წყაროს მიერ. მიუხედავად ამისა, თქევნ შეგიძლიათ ცვლილების გაუქმება მიმდინარე ინდექსის ჩამოყრისხატულაზე დაწკაპუნებით.

უნიკალური

აკონკრეტებს იყენებს თუ არა მიმდინარე ინდექსი უნიკალურ მნიშვნელობებს.უნიკალური პარამეტრის შემოწმება ველში დუბლირებული მონაცემების შეტანას აღკვეთს და იუძრუნველყოფს მონაცემთა ერთობლიობას.

ველები

ველების არე აჩვენებს მიმდინარე ცხრილში ველების ჩამონათვალს. ასევე შესაძლებელია რამდენიმე ველის მონიშვნა. მონიშნული ჩამონათვალიდან ველის ამოსაღებად, მონიშნეთ ცარიელი ჩანაწერი ჩამონათვალის თავში.

ინდექსის ველი

აჩვენებს მიმდინარე ცხრილში ჩამონათვალის ველებს. შესაძლებელია ერთზე მეტი ცხრილის მონიშვნა.

დალაგების წყობა

განსაზღვრავს დალაგების წყობას

დახურვა

ხურავს დიალოგურ ფანჯარას.