ფორმის დიზაინი

Any LibreOffice document can be expanded into a form. Simply add one or more form controls.

გახსენით ფორმის მართვების ხელსაწყოთა ზოლი. ფორმის მართვების ხელსაწყოთა ზოლი მოიცავსფუნქციებს რომლებიც საჭიროა ფორმის რედაქტირებისათვის. დამატებითი ფუნქციების ნახვა შესაძლებელია ფორმის დიზაინის ზოლსა და დამატებითი მართვების ზოლში.

ფორმის დიზაინში შეგიძლიათ მათთვისმართვების ჩართვა, თვისებების მინიჭება ფორმის თვისებების განსაზღვრა, და ქვეფორმების განსაზღვრა

The Form Navigator icon Icon on the Form Design bar opens the Form Navigator.

The Open in Design Mode icon Icon allows you to save a form document so that it always opens in editing mode.

თუ ფორმაში არსებული ობიექტებისთვის თვისებების მინიჭებისას წარმოიშვა შეცდომა (მაგალითად ობიექტისთვის არარსებული მონაცემთა ბაზის ცხრილის მინიჭება), ჩნდება შესაბამისი შეცდომის შეტყობინება. შეცდომის შეტყობინება შეიძლება შეიცავდესMore ღილაკი. Moreზე, დაწკაპუნებისას გამოჩნდება დილოგური ფანჯარა დამატებითი ინფორმაციით მოცემული პრობლემის შესახებ.