ზოგადი

ეს ზოგადი ჩანართი საშუალებას გაძლევთ განსაზღვროთ ფორმის სამართავი ღილაკის ზოგადი პარამეტრები. ეს პარამეტრები განსხვავდება სამართავი ღილაკის ტიპის მიხედვით. ქვემოთ ჩამოთვლილი პარამეტრებიდან ყველა არ არის ხელმისაწვდომი თითოეული სამართავი ღილაკისთვის.

ბრძანებაზე წვდომისათვის...

Open context menu of a selected form element - choose Control - General tab

Open Form Controls toolbar or Form Design toolbar, click Control icon - General tab


შენიშვნის ხატულა

If you export the current form document to HTML format, the default control values are exported, not the current control values. Default values are determined - depending on the type of control - by the properties' Default value (for example, in text fields), Default status (for check boxes and option fields), and Default selection (for list boxes).


Acting on a record

Specifies to show or hide the action items in a selected Navigation Bar control. Action items are the following: Save record, Undo, New record, Delete record, Refresh.

Border color

Specifies the border color for controls that have the Border property set to "flat".

Currency symbol

In a currency field, you can pre-define the currency symbol by entering the character or string in the Currency symbol property.

Date max

Determines a date which can not be exceeded by another value introduced by the user.

Date min

Determines the earliest date that a user can enter.

Decimal accuracy

With numerical and currency fields you can determine the number of digits displayed to the right of the decimal point.

Default button

The Default button property specifies that the corresponding button will be operated when you press the Return key. If you open the dialog or form and do not carry out any further action, the button with this property is the default button.

შენიშვნის ხატულა

This property should be assigned only to a single button within the document.


When using Web page forms, you might come across this property in search masks. These are edit masks that contain a text field and a Submit type button. The search term is entered in the text field and the search is started by activating the button. If the button is defined as the default button, however, simply hit Enter after entering the search term in order to start the search.

Default scroll value

Sets the default value for the scrollbar.

Default selection

Specifies the list box entry to mark as the default entry.

For a Reset type button, the Default selection entry defines the status of the list box if the reset button is activated by the user.

For a List box that contains a value list, you can click the ... button to open the Default selection dialog.

In the Default selection dialog, select the entries that you want to mark as selected when you open the form that contains the list box.

Default status

Specifies whether an option or a check box is selected by default.

For a reset type button, you can define the status of the control if the reset button is activated by the user.

For grouped option fields, the status of the group corresponding to the default setting is defined by the Default Status property.

Delay

განსაზღვრავს გამეორებულ მოვლენებს შორის შეფერხებას მილიწამებში. მოვლენა მეორდება როდესაც აწკაპუნებთ ისრის გამოსახულებიან ღილაკზე ან ცოციას ფონზე, ან სანავიგაციო ზოლის ჩანაწერების ნავიგაციის ერთ-ერთ ღილაკზე, და არ უშვებთ მაუსის ღილაკს გარკვეული დროის განმავლობაში. ასევე შესაძლებელია მნიშვნელობის შეყვანა დროის ერთეულთან ერთად, მაგალითად, 2 წამი ან 500 მილიწამი.

Filtering / Sorting

Specifies to show or hide the filtering and sorting items in a selected Navigation Bar control. Filtering and sorting items are the following: Sort ascending, Sort descending, Sort, Automatic filter, Default filter, Apply filter, Reset filter/sort.

Help text

იძლევა დახმარების ტექსტის შეყვანის საშუალებას, რომელიც სამართავ ღილაკზე რჩევის სახით გამოჩნდება. რჩევაში ტექსტი გამოჩნდება მომხმარებლის რეჟიმში, სამართავ ღილაკზე მაუსით გადასვლისას.

For URL type buttons, the help text appears as the extended tip instead of the URL address entered under URL.

Help text

In each control field you can specify additional information or a descriptive text for the control field. This property helps the programmer to save additional information that can be used in the program code. This field can be used, for example, for variables or other evaluation parameters.

Icon Size

Specifies whether the icons in a selected Navigation Bar should be small or large.

Label

The Label property sets the label of the control field that is displayed in the form. This property determines the visible label or the column header of the data field in table control forms.

When you create a new control, the description predefined in the Name property is used as the default for labeling the control. The label consists of the control field name and an integer numbering the control (for example, CommandButton1). With the Title property, you can assign another description to the control so that the label reflects the function of the control. Change this entry in order to assign an expressive label to the control that is visible to the user.

To create a multi-line title, open the combo box using the arrow button. You can enter a line break by pressing Shift++Enter.

შენიშვნის ხატულა

The Title property is only used for labeling a form element in the interface visible to the user. If you work with macros, note that at runtime, a control is always addressed through the Name property.


Large change

Specify the value to add or subtract when the user clicks next to the slider on the scrollbar.

List entries

Please note the tips referring to the keyboard controls.

The predefined default list entry is entered into the Default selection combo box.

შენიშვნის ხატულა

Note that the list entries entered here are only incorporated into the form if, on the Data tab under List Content Type, the option "Value List" is selected.


If you do not want the list entries to be written to the database or transmitted to the recipient of the Web form, but rather assigned values that are not visible in the form, you can assign the list entries to other values in a value list. The value list is determined on the Data tab. Under Type of List Contents, select the option "Value List". Then enter the values under List Contents that are to be assigned to the corresponding visible list entries of the form. For the correct assignment, the order in the value list is relevant.

შენიშვნის ხატულა

For HTML documents, a list entry entered on the General tab corresponds to the HTML tag <OPTION>; an entry of the value list entered on the Data tab under List Contents corresponds to the <OPTION VALUE=...> tag.


Literal mask

With masked fields you can specify a literal mask. A literal mask contains the initial values of a form, and is always visible after downloading a form. Using a character code for the Edit mask, you can determine the entries that the user can type into the masked field.

შენიშვნის ხატულა

The length of the literal mask should always correspond to the length of the edit mask. If this is not the case, the edit mask is either cut off or filled with blanks up to the length of the edit mask.


Max text length

For text and combo boxes, you can define the maximum number of characters that the user can enter. If this control field property is uncertain, the default setting will be zero.

If the control is linked to a database and the text length is to be accepted from the field definition of the database, you must not enter the text length here. The settings are only accepted from the database if the control property was not defined ("Not Defined" state).

Mouse wheel scroll

Sets whether the value changes when the user scrolls a mouse wheel. Never: No change of the value. When focused: (default) The value changes when the control has the focus and the wheel is pointing at the control and gets scrolled. Always: The value changes when the wheel is pointing at the control and gets scrolled, no matter which control has the focus.

Multiselection

Allows you to select more than one item in a list box.

Navigation bar

Specifies whether to display the navigation bar on the lower border of table controls.

Password characters

If the user enters a password, you can determine the characters that will be displayed instead of the characters typed by the user. Under Password character, enter the ASCII code of the desired character. You can use the values from 0 to 255.

რჩევის ხატულა

The characters and their ASCII codes can be seen in the Special Characters dialog (Insert - Special Character).


PositionX

Defines the X position of the control, relative to the anchor.

PositionY

Defines the Y position of the control, relative to the anchor.

Positioning

Specifies to show or hide the positioning items in a selected Navigation Bar control. Positioning items are the following: Record label, Record position, Record count label, Record count.

Prefix symbol

Determines if the currency symbol is displayed before or after the number when using currency fields. The default setting is currency symbols are not prefixed.

Printable

უთითებს გსურთ თუ არა სამართავი ღილაკის ველის გამოჩენა ამობეჭდილ დოკუმენტში.

Read-only

The Read-only property can be assigned to all controls in which the user can enter text. If you assign the read-only property to an image field which uses graphics from a database, the user will not be able to insert new graphics into the database.

Row height

In table controls, enter a value for the row height. If you want, you can enter a value followed by valid measurement unit, for example, 2 cm.

Scrollbar

ამატებს თქვენს მიერ მითითებულ ცოციას ტიპს ტექსტურ ველში.

Small change

Specify the value to add or subtract when the user clicks the arrow icon on the scrollbar.

Symbol color

Specifies the color for symbols on controls, for example the arrows on a scrollbar.

Tab order

The Tab order property determines the order in which the controls are focused in the form when you press the Tab key. In a form that contains more than one control, the focus moves to the next control when you press the Tab key. You can specify the order in which the focus changes with an index under Tab order.

შენიშვნის ხატულა

The Tab order property is not available to Hidden Controls. If you want, you can also set this property for image buttons and image controls, so that you can select these controls with the Tab key.


When creating a form, an index is automatically assigned to the control fields that are added to this form; every control field added is assigned an index increased by 1. If you change the index of a control, the indices of the other controls are updated automatically. Elements that cannot be focused (Tabstop = No) are also assigned a value. However, these controls are skipped when using the Tab key.

You can also easily define the indices of the different controls in the Tab Order dialog.

Tabstop

The Tabstop property determines if a control field can be selected with the tab key. The following options are available:

არა

When using the tab key, focusing skips the control.

დიახ

The control can be selected with the Tab key.


Take Focus on Click

If you set this option to "Yes", the Push Button receives the focus when you click the button.

Text lines end with

For text fields, select the line end code to be used when writing text into a database column.

Text type

Allows you to use line breaks and formatting in a control field, such as a text box or label. To manually enter a line break, press the Enter key. Select "Multi-line with formatting" to enter formatted text.

გავრთხილების ხატულა

If you select the text type "Multi-line with formatting", you cannot bind this control to a database field.


შენიშვნის ხატულა

This control is named "Multiline input" for a text column inside a table control.


Thousands separator

With numerical and currency fields you can determine whether thousands separators are used.

Time format

You can define the desired format for the time display.

Time max

Determines a time which can not be exceeded by another value introduced by the user.

Time min

Determines the minimum time that a user can enter.

URL

Enter the URL address for a Open document or web page button type in the URL box. The address opens when you click the button.

If you move the mouse over the button in User mode, the URL appears as the extended tip, provided that no other Help text was entered.

Value max

For numerical and currency fields, you can determine the maximum value that the user can enter.

Value min

For numerical and currency fields you can determine a minimum value to prevent the user from entering a smaller value.

Word break

Displays text on more than one line. Allows you to use line breaks in a text box, so that you can enter more than one line of text. To manually enter a line break, press the Enter key.

ავტომატური შევსება

ავტომატური შევსების ფუნქცია აჩვენებს წინა ჩანაწერების ჩამონათვალს ჩანაწერის შეყვანის დაწყებისთანავე.

არჩევანის ღილაკი

შესაძლებელია ნუმერაციული ველების, ვალუტის ველების, და თარიღისა და დროის ველების ფორმაში შემოღება მბრუნავი ღილაკების სახით.

აქტივირებული

თუ სამართავი ღილაკის ველს აქვს პარამეტრი "აქტივირებული" (თანხმობა), ფორმის მომხმარებელს საშუალება ექნება გამოიყენოს სამართავი ღილაკის ველი. თუ ეს პარამეტრი გამორთულია, ის არ იქნება აქტივირებული (არა) და გამოჩნდება ნაცრისფრად.

გადაადგილების ზოლის მნიშვნელობის მაქსიმუმი

Specify the maximum value of a scrollbar control.

გადაადგილების ზოლის მნიშვნელობის მინიმუმი

Specify the minimum value of a scrollbar control.

გამეორება

Specifies if the action of a control such as a spin button repeats when you click the control and hold the mouse button down.

გრაფიკული გამოსახულებები

გრაფიკული გამოსახულების ღილაკს აქვს გრაფიკული გამოსახულებები პარამეტრი. გრაფიკული გამოსახულებები პარამეტრი უთითებს იმ გრაფიკული გამოსახულების ადგილმდებარეობას და ფაილის დასახელებას, რომლის ჩვენებაც გსურთ ღილაკზე. თუ თქვენ მონიშნავთ გრაფიკული გამოსახულების ფაილს ... ღილაკით, ადგილმდებარეობა და ფაილის დასახელება ავტომატურად ჩაისმება ტექსტურ ველში.

დახმარების URL მისამართი

განსაზღვრავს ჯგუფის იარლიყს URL მისამართის მართლწერაში, რომელიც უთითებს დახმარების დოკუმენტზე და რომლის გამოძახება შესაძლებელია სამართავი ღილაკის მეშვეობით. სამართავი ღილაკის ველის დახმარების გამოძახება შესაძლებელია თუ ფოკუსი განლაგებულია სამართავი ღილაკის ველზე და მომხმარებელი აჭერს F1 ღილაკს.

ზრდადი/კლებადი მნიშვნელობა

განსაზღვრავს ბიჯური რეგულატორის სამართავი ღილაკის თითოეული აქტივაციისას დამატების ან გამოკლების ინტერვალებს.

თარიღის ფორმატი

თარიღის ველების მეშვეობით შესაძლებელია თარიღის წაკითხვის სასურველი ფორმატის განსაზღვრა.

შენიშვნის ხატულა

ყველა ფორმატის ველი (თარიღი, დრო, ვალუტა, ნუმერაცია) ავტომატურად ფორმატირდება შერჩეულ ფორმატში მათი დატოვებისგანავე, მიუხედავად იმისა, თუ როგორ იქნა მონაცემები შეყვანილი.


იარლიყის ველი

განსაზღვრავს წყაროს სამართავი ღილაკის იარლიყისთვის. მონაცემთა ბაზის ველის დასახელების ნაცვლად გამოიყენება იარლიყის ველის ტექსტი. მაგალითად, ფილტრის ნავიგატორი, ძებნა დიალოგში, და როგორც სვეტის დასახელება ცხრილის სახით ნახვაში.

იარლიყის ერთი სიმბოლოს მნემონიურად განსაზღვრის მიზნით, რათა მომხმარებელმა შეძლოს სამართავი ღილაკის გამოძახება კლავიატურაზე სიმბოლოზე დაჭერით, იარლიყში სიმბოლოს წინ ჩასვით ტილდა (~).

ერთი არჩევანის ღილაკის გამოყენებისას, იარლიყის ველის სახით შესაძლებელია მხოლოდ ჯგუფური ველის ტექსტის გამოყენება. ეს ტექსტი შეეხება იგივე ჯგუფის ყველა ერთი არჩევანის ღილაკს.

ტექსტური ველის ... ღილაკზე დაწკაპუნებისას გამოჩნდება იარლიყის ველის მონიშვნა დიალოგი. ჩამონათვალიდან აირჩიეთ სასურველი იარლიყი.

მონიშნეთ მინიჭების გარეშე უჯრა სამართავ ღილაკსა და მინიჭებულ იარლიყის ველს შორის კავშირის მოსაშლელად.

მასშტაბირება

Resizes the image to fit the size of the control.

მკაცრი ფორმატი

თქვენ შეგიძლიათ ფორმატის შემოწმება სამართავი ღილაკის ველებით, რომლებიც იღებენ ფორმატირებულ შიგთავსს (თარიღი, დრო, და ა.შ.). თუ მკაცრი ფორმატის ფუნქცია აქტივირებულია (დიახ), მიიღება მხოლოდ დასაშვები სიმბოლოები. მაგალითად, თარიღის ველში დაიშვება მხოლოდ მხოლოდ რიცხვები ან თარიღის გამყოფები; თქვენი კლავიატურით შეყვანილი ყველა ანბანური მონაცემი იგნორირდება.

მნიშვნელობა

In a hidden control, under Value, you can enter the data which is inherited by the hidden control. This data will be transferred when sending the form.

მნიშვნელობის ნაბიჯი

You can preset the value intervals for numerical and currency spin buttons. Use the up and down arrows of the spin button to increase or decrease the value.

მოქმედება

You can use navigation actions to design your own database navigation buttons.

შემდეგი ცხრილი აღწერს ქმედებებს, რომლებიც შესაძლებელია მიენიჭოს ღილაკებს.

მოქმედება

აღწერა

არცერთი

ქმედება არ ხდება.

ფორმის გაგზავნა

აგზავნის მოცემული ფორმის სხვა სამართავი ღილაკის ველებში შეყვანილ მონაცემებს ფორმის პარამეტრებში მითითებულ მისამართზე URL მისამართისქვეშ.

შეიყვანეთ URL მისამართი ფორმის მონაცემთა პარამეტრის "URL მისამართი" ტექსტურ ველში PDF ფაილში ექსპორტის პროცესში.

ფორმის პარამეტრების ჩამოყრა

Resets the settings in other control fields to the predefined defaults (Default Status, Default Selection, Default Value).

დოკუმენტის / ვებ გვერდის გახსნა

Opens the URL that is specified under URL. You can use Frame to specify the target frame.

პირველი ჩანაწერი

გადააქვს მოცემული ფორმა პირველ ჩანაწერში.

წინა ჩანაწერი

გადააქვს მოცემული ფორმა წინა ჩანაწერში.

შემდეგი ჩანაწერი

გადააქვს მოცემული ფორმა შემდეგ ჩანაწერში.

ბოლო ჩანაწერი

გადააქვს მოცემული ფორმა ბოლო ჩანაწერში.

ჩანაწერის შენახვა

საჭიროების შემთხვევაში ინახავს მოცემულ ჩანაწერს.

შეყვანილი მონაცემის გაუქმება

უკან აბრუნებს მოცემულ ჩანაწერში გაკეთებულ ცვლილებას.

ახალი ჩანაწერი

გადააქვს მოცემული ფორმა ჩასმის სტრიქონში.

ჩანაწერის წაშლა

შლის მოცემულ ჩანაწერს.

ფორმის განახლება

გადატვირთავს მოცემული ფორმის უკანასკნელად შენახულ ვერსიას.


ნაგულისხმევი მნიშვნელობა

Sets the default value for the control field. For example, the default value will be entered when a form is opened.

For a Reset type button, the Default value entry defines the status of the control if the reset button is activated by the user.

ნაგულისხმევი მნიშვნელობა

Sets the default time.

ნაგულისხმევი მნიშვნელობა

Sets the default date.

ნაგულისხმევი მნიშვნელობა

Sets the default text for a text box or a combo box.

ნავიგატორი

Specifies to show or hide the navigation items in a selected Navigation Bar control. Navigation items are the following: First record, Previous record, Next record, Last record.

ორიენტაცია

Specifies the horizontal or vertical orientation for a scrollbar or spin button.

რედაქტირების ნიღაბი

შაბლონის ველში სიმბოლოს კოდის მითითებით, თქვენ შეგიძლიათ განსაზღვროთ თუ რა მონაცემების შეყვანა შეუძლია მომხმარებელს შაბლონის ველში.

რედაქტირების ნიღბის სიგანე განსაზღვრავს შეყვანილი მონაცემების შესაძლო პოზიციების ოდენობას. თუ მომხმარებელი შეიყვანს სიმბოლოებს, რომლებიც შეესაბამებიან რედაქტირების ნიღაბს, შეყვანილი მონაცემები გაუქმდება მომხმარებლის მიერ ველიდან გასვლისთანავე. რედაქტირების ნიღბის განსასაზღვრად შესაძლებელია შემდეგი სიმბოლოების შეყვანა:

სიმბოლო

მნიშვნელობა

L

A text constant. This position cannot be edited. The character is displayed at the corresponding position of the Literal Mask.

a

შესაძლებელია a-z და A-Z სიმბოლოების შეყვანა. მთავრული სიმბოლოები პატარა სიმბოლოებად არ გარდაიქმნება.

A

შესაძლებელია A-Z სიმბოლოების შეყვანა. პატარა ასოს შეყვანისას იგი ავტომატურად გარდაიქმნება მთავრულ ასოდ

c

შესაძლებელია a-z, A-Z და 0-9 სიმბოლოების შეყვანა. მთავრული სიმბოლოები პატარა სიმბოლოებად არ გარდაიქმნება.

C

შესაძლებელია A-Z და 0-9 სიმბოლოების შეყვანა. პატარა ასოს შეყვანისას იგი ავტომატურად გარდაიქმნება მთავრულ ასოდ

N

შესაძლებელია მხოლოდ 0-9 სიმბოლოების შეყვანა.

x

შესაძლებელია ყველა ბეჭდვადი სიმბოლოს შეყვანა.

X

შესაძლებელია ყველა ბეჭდვადი სიმბოლოს შეყვანა. პატარა ასოს შეყვანისას იგი ავტომატურად გარდაიქმნება მთავრულ ასოდ.


For the literal mask "__.__.2000", for example, define the "NNLNNLLLLL" edit mask so that the user can only enter four digits when entering a date.

საზღვარი

With control fields that have a frame, you can determine the border display on the form using the Border property. You can select among the "Without frame", "3-D look" or "Flat" options.

სახელი

Each control field and each form has a Name property through which it can be identified. The name will appear in the Form Navigator and, using the name, the control field can be referred to from a macro. The default settings already specify a name which is constructed from using the field's label and number.

შენიშვნის ხატულა

If you work with macros, make sure that the names of the controls are unique.


The name is also used to group different controls that belong together functionally, such as radio buttons. To do so, give the same name to all members of the group: controls with identical names form a group. Grouped controls can be represented visually by using a Group Box.

სიგანე

განსაზღვრავს სვეტის სიგანეს ცხრილის სამართავი ღილაკის ველში, LibreOffice მოდულის პარამეტრში მითითებულ ერთეულებში. ასევე შესაძლებელია მნიშვნელობის შეყვანა განზომილების ერთეულთან ერთად, მაგალითად, 2 სმ.

სიგანე

Defines the width of the control.

სიმაღლე

Defines the height of the control.

სტილი

Specifies whether Check boxes and Option buttons are displayed in a 3D look (default) or a flat look.

სტრიქონების თვლა

For combo boxes with the Dropdown property, you can specify how many lines should be displayed in the dropdown list. With control fields which do not have the Dropdown option, the line's display will be specified by the size of the control field and the font size.

სწორება / გრაფიკული გამოსახულებები სწორება

სწორების პარამეტრები არის მარცხნივ, მარჯვნივ, და ცენტრში მოთავსებული. ამ პარამეტრების მითითება შესაძლებელია შემდეგ ელემენტებში:

  1. იარლიყის ველების დასახელება

  2. ტექსტური ველების შიგთავსი

  3. ცხრილის სამართავი ღილაკის სვეტებში არსებული ცხრილის ველების შიგთავსი

  4. ღილაკებში გამოყენებული გრაფიკული გამოსახულებები ან ტექსტი

    შენიშვნის ხატულა

    The სწორება პარამეტრს ღილაკებისთვის ეწოდება გრაფიკული გამოსახულებების სწორება.


ტრისტატი

განსაზღვრავს შეუძლია თუ არა თოლიას ასევე წარმოადგინოს დაკავშირებული მონაცემთა ბაზის ZERO მნიშვნელობები, TRUE და FALSE მნიშვნელობების გარდა. ამ ფუნქციის გამოყენება შესაძლებელია მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ მონაცემთა ბაზა უშვებს სამ მდგომარეობას: TRUE, FALSE და ZERO.

შენიშვნის ხატულა

ტრისტატი პარამეტრი განისაზღვრება მხოლოდ მონაცემთა ბაზის ფორმებისთვის, არა HTML ფორმებისთვის.


ფაილის არჩევა

Specifies whether a text selection on a control remains selected when a the focus is no longer on a control. If you set Hide selection to "No", the selected text remains selected when the focus is no longer on the control that contains the text.

ფონის ფერი

ფონის ფერის დაყენება შესაძლებელია სამართავი ღილაკის ველის უმეტესობისთვის. ფონის ფერი-ზე დაწკაპუნებისას გაიხსნება ჩამონათვალი, რომელიც იძლევა მოცემული ფერებიდან ერთ-ერთის არჩევის საშუალებას. "სტანდარტული" პარამეტრით ხდება სისტემის კონფიგურაციის დაყენება. თუ სასურველი ფერი მითითებული არ არის, დააწკაპუნეთ ... ღილაკზე ფერის ფერი დიალოგში მისათითებლად.

ფორმატირება

Specifies the format code for the control. Click the ... button to select the format code.

ღუზა

Defines where the control will be anchored.

შრიფტი

For control fields which have visible text or titles, select the display font that you want to use. To open the Font dialog, click the ... button. The selected font is used in control fields names and to display data in table control fields.

ჩამოშლა

A control field with the dropdown property has an additional arrow button which opens the list of the existing form entries per mouse click. Under Line count, you can specify how many lines (or rows) should be displayed in the dropdown state. Combination fields can have the dropdown property.

ცხრილის სამართავ ღილაკებში სვეტების სახით ჩასმული კომბო-ველები სტანდარტულად მუდამ ჩამოსაშლელია.

ჩანაწერის მარკერი

განსაზღვრავს გამოჩნდება თუ არა პირველი სვეტი ველის იარლიყებით, რომელშიც მოცემული ჩანაწერი აღნიშნულია ისრით.

ჩართვა

Specifies if a Push Button behaves as a Toggle Button. If you set Toggle to "Yes", you can switch between the "selected" and "not selected" control states when you click the button or press the spacebar while the control has the focus. A button in the "selected" state appears "pressed in".

ჩარჩო

You can also specify the target frame to display a URL that you open when you click a button that has been assigned the Open document or web page action).

ველზე დაწკაპუნებისას თქვენ შეგიძლიათ მონიშნოთ პარამეტრი სიიდან, რომელიც უთითებს შემდეგი დოკუმენტის ჩასატვირთ ჩარჩოს. შესაძლებელია შემდეგი ვარიანტები:

შეყვანილი მონაცემი

მნიშვნელობა

_ცარიელი

შემდეგი დოკუმენტი იქმნება ახალ ცარიელ ჩარჩოში.

_ზედა

შემდეგი დოკუმენტი იქმნება ზედა ჩარჩოში. ამგვარის არარსებობის შემთხვევაში, დოკუმენტი შეიქმნება იგივე ჩარჩოში.

_თვითონ

შემდეგი დოკუმენტი იქმნება იგივე ჩარჩოში.

_თავში არსებული

შემდეგი დოკუმენტი იქმნება ყველაზე ზედა დონის ფანჯარაში, ანუ იერარქიის ყველაზე მაღლა არსებულ ჩარჩოში; თუ მოცემული ჩარჩო უკვე წარმოადგენს ყველაზე ზედა დონის ფანჯარას, დოკუმენტი შეიქმნება მოცემულ ჩარჩოში.


შენიშვნის ხატულა

The Frame property is relevant for HTML forms, but not for database forms.


ხილული

Defines whether the control will be visible in live mode. In design mode, the control is always visible.

Note that if this property is set to "Yes" (the default), this does not necessarily mean the control will really appear on the screen. Additional constraints are applied when calculating a control's effective visibility. For instance, a control placed in a hidden section in Writer will never be visible at all, until at least the section itself becomes visible.

If the property is set to "No", then the control will always be hidden in live mode.

Older OpenOffice.org versions up to 3.1 will silently ignore this property when reading documents which make use of it.

ხილული ზომა

Specifies the size of scrollbar thumb in "value units". A value of ("Scroll value max." minus "Scroll value min." ) / 2 would result in a thumb which occupies half of the background area.

If set to 0, then the thumb's width will equal its height.