ამოჭრა

მონიშვნის ამოღება და ასლის გადატანა გაცვლის ბუფერზე.

ბრძანებაზე წვდომისათვის...

Choose ფაილი - ახალი

+F

On the Standard Bar, click

ხატულა

ამოჭრა