მოქმედების დაბრუნება

Reverses the last command or the last entry you typed. To select the command that you want to reverse, click the arrow next to the Undo icon on the Standard bar.

ბრძანებაზე წვდომისათვის...

Choose ფაილი - ახალი

+F

On the Standard Bar or Table Data bar, click

ხატულა

დაბრუნება


რჩევის ხატულა

To change the number of commands that you can undo, go to the Expert configuration and set a new value of the property /org.openoffice.Office.Common/Undo Steps.


შენიშვნის ხატულა

ზოგიერთი ბრძანების (მაგალითად, სტილების რედაქტირება) მოქმედება უკან არ ბრუნდება.


რჩევის ხატულა

შეგიძლიათ გააუქმოთ ბრძანება მოქმედების დაბრუნება თუ მონიშნავთ რედაქტირება-გამეორება.


მონაცემთა ბაზის ცხრილებში უკუსვლის ბრძანებების შესახებ

მონაცემთა ბაზის ცხრილებთან მუშაობისას შესაძლებელია მხოლოდ ბოლო მოქმედების დაბრუნება.

გავრთხილების ხატულა

თუ შეცვლით ჩანაწერის შიგთავსს დაუმახსოვრებელ მონაცემთა ბაზის ცხრილში და ისე გამოიყენებთ ბრძანებას მოქმედების დაბრუნება, ჩანაწერი წაიშლება.


პრეზენტაციებში მოქმედების დაბრუნების ბრძანებათა შესახებ

მოქმედების დაბრუნებათასია სლაიდზე ახალი განლაგების მისადაგებისას წაიშლება.