გასვლა

ბეჭდავს მიმდინარე დოკუმენტს, ან წინასწარ განსაზღვრულ მონიშნულ დოკუმენტს. ასევე, შეგიძლიათ დააყენოთ ბეჭდვის პარამეტრები მიდმიანრე დოკუმენტისათვის. ბეჭდვის პარამეტრები შეიძლება განსხვავდებოდეს პრინტერის ან თქვენს მიერ გამოყენებული საოპერაციო სისტემის მიხედვით.

ბრძანებაზე წვდომისათვის...

Choose ფაილი - გახსნა

+F

სტანდარტულ ზოლზე დააწკაპუნეთ

ხატულა

ფაილის პირდაპირი ბეჭდვა


The Print dialog consists of three main parts: A preview with navigation buttons, several tab pages with control elements specific to the current document type, and the Print, Cancel, and Help buttons.

If you just want to know how to print your document, click any of the following links.

Printing text documents:

Printing a Brochure

Previewing a Page Before Printing

Printing Multiple Pages on One Sheet

Printing in Reverse Order

Selecting Printer Paper Trays

Printing spreadsheets:

Defining Print Ranges on a Sheet

Printing Sheet Details

Defining Number of Pages for Printing

Printing Sheets in Landscape Format

Printing Rows or Columns on Every Page

Printing presentations:

Printing Presentations

Printing a Slide to Fit a Paper Size

General printing:

Printing faster with Reduced Data

Printing in Black and White

Selecting the Maximum Printable Area on a Page

შენიშვნის ხატულა

The settings that you define in the Print dialog are valid only for the current print job that you start by clicking the Print button. If you want to change some options permanently, open Tools - Options - LibreOffice (application name) - Print.


შენიშვნის ხატულა

Press Shift+F1 or choose Help - What's This? and point to any control element in the Print dialog to see an extended help text.


ესკიზი

The preview shows how each sheet of paper will look. You can browse through all sheets of paper with the buttons below the preview.

მთავარი

On the General tab page, you find the most important control elements for printing. You can define which contents of your document are to be printed. You can select the printer and open the printer settings dialog.

განსაზღვრავს სქოლიოებისა და კომენტარების ასახვის არეს, ასევე მათი დანომრვის ფორმატებს.

LibreOffice Writer / Calc / Impress / Draw / Math

The tab page with the same name as the current application can be used to define the contents, color, size, and pages to be printed. You define settings that are specific to the current document type.

Page Layout

The Page Layout tab page can be used to save some sheets of paper by printing several pages onto each sheet of paper. You define the arrangement and size of output pages on the physical paper.

Change the arrangement of pages to be printed on every sheet of paper. The preview shows how every final sheet of paper will look.

For some document types, you can choose to print a brochure.

Printing a Brochure

თვისებები

On the Options tab page you can set some additional options for the current print job. Here you can specify to print to a file instead of printing on a printer.