სტატისტიკა

Displays statistics for the current file.

ბრძანებაზე წვდომისათვის...

D'oh! You found a bug (text/shared/00/00000401.xhp#info5 not found).


გვერდი

ფაილში გვერდების რაოდენობა

This statistic does not include tables that were inserted as OLE objects.