ზოგადი

შეიცავს მიმდინარე ფაილის ძირითად ინფორმაციას.

ბრძანებაზე წვდომისათვის...

D'oh! You found a bug (text/shared/00/00000401.xhp#info2 not found).


შევსება

აჩვენებს ფაილის სახელს

ტიპი:

აჩვენებს ფაილის ტიპს მიმდინარე დოკუმენტისთვის

მდებარეობა:

აჩვენებს შენახული ფაილის დირექტორიის მდებარეობას და სახელს

ზომა:

აჩვენებს მიმდინარე დოკუმენტის ზომას ბიტებში

შექმნილი:

აჩვენებს ფაილის პირველად შენახვის თარიღს, დროს, და ავტორს.

შეიცვალა:

აჩვენებს ფაილის LibreOffice ფორმატში ბოლო დამახსოვრების თარიღს, დროს და ავტორს.

Template:

Displays the template that was used to create the file.

ციფრულად ხელმოწერილი:

აჩვენებს ფაილის ბოლო ხელმოწერის თარიღს და დროს და ასევე დოკუმენტის ხელისმომწერი ავტორის სახელს.

ციფრული ხელმოწერა

Opens the Digital Signatures dialog where you can manage digital signatures for the current document.

ბოლო დაბეჭდილი:

აჩვენებს ბოლოს დაბეჭდილი ფაილის თარიღს, დროს და მომხმარებლის სახელს.

Total editing time:

Displays the amount of time that the file has been open for editing since the file was created. The editing time is updated when you save the file.

Revision number:

აჩვენებს ფაილების შენახვის დროთა რაოდენობას.

მომხმარებლის მონაცემთა გამოყენება

Saves the user's full name with the file. You can edit the name by choosing - LibreOffice - User Data.

Reset Properties

რედაქტირების დროის განულება, შექმნის თარიღის მიმდინარე თარიღსა და დროზე და ვერსიის ნომრის 1-ზე მისადგება. ასევე განახლებისა და ბეჭდვის თარიღებიც