აღწერილობა

მოიცავს დოკუმენტის აღმწერ ინფორმაციას

ბრძანებაზე წვდომისათვის...

D'oh! You found a bug (text/shared/00/00000401.xhp#info3 not found).


შევსება

შეიტანეთ დოკუმენტის სათაური.

თემა

შეიტანეთ დოკუმენტის თემა. შეგიძლიათ ერთი თემის გამოყენება მსგავსი შინაარსის მქონე დოკუმენტების დასაჯგუფებლად.

საკვანძო სიტყვები

Enter the words that you want to use to index the content of your document. Keywords must be separated by commas. A keyword can contain white space characters or semicolons.

შინაარსი

კომენტარების შეტანა დოკუმენტის გამოსავლენად.