დახურვა

პროგრამიდან გამოსვლის გარეშე ხურავს მიმდინარე დოკუმენტებს.

ბრძანებაზე წვდომისათვის...

D'oh! You found a bug (text/shared/00/00000401.xhp#schliessen not found).


The დახურვა ბრძანება ხურავს ყველა მოცემული დოკუმენტის ყველა ღია ფანჯარას.

თუ მიმდინარე დოკუმენტში შეიტანეთ ცვლილებები, მიუთითეთ თუ გსურთ ამ ცვლილებების დამახსოვრება.

When you close the last open document window, you see the Start Center.