მოწესრიგება, გასწორება და ობიექტების განაწილება

ობიექტების მოწესრიგება

თითოეული ობიექტი, რომელსაც განათავსებთ თქვენს დოკუმენტში, თანმიმდევრულად განთავსებულია წინამდებარე ობიექტზე. მონიშნული ობიექტის განთავსების გადალაგების თანმიმდევრობა მიმდინარეობს შემდეგი სახით.

 1. Click the object whose position you want to change.

 2. ამოირჩიეთ შეცვლა - განლაგება კონტექსტური მენიუს ზევით ატანის მიზნით და ამოირჩიეთ განლაგების ერთ-ერთი პარამეტრი:

  წინ გადმოტანა განათავსებს ობიექტს სხვა ობიექტებს ზევით

  წინ გადმოტანა განათავსებს ობიექტს ერთი ადგილით წინ ობიექტების რიგში

  უკან გადატანა განათავსებს ობიექტს ერთი ადგილით უკან ობიექტების რიგში

  უკან გადატანა განათავსებს ობიექტს სხვა ობიექტებს ქვევით

  ობიექტის უკან განათავსებს ობიექტს თქვენ მიერ არჩეული სხვა ობიექტის უკან

ერთი ობიექტის მეორე ობიექტის უკან მოწესრიგება

 1. Click the object whose position you want to change.

 2. ამოირჩიეთ შეცვლა - განლაგება კონტექსტური გახსნის მიზნით და ამოირჩიეთ ობიექტის უკან. მაუსის მიმთითებლის შეიცვლება ხელით.

 3. დააწკაპუნეთ ობიექტზე, რომლის უკანაც გინდათ მონიშნული ობიექტის მოწესრიგება.

Reversing The Stacking Order of Two Objects

 1. ორივე ობიექტზე Shift-დაწკაპუნება მათი მონიშვნის მიზნით.

 2. ამოირჩიეთ შეცვლა - განლაგება კონტექსტური მენიუს ზევით ატანის მიზნით და ამოირჩიეთ განლაგების ერთ-ერთი პარამეტრი:

ობიექტების გასწორება

The Alignment function enables you to align objects relative to each other or relative to the page.

 1. Select an object to align it to the page or select multiple objects to align them relative to each other.

 2. Choose Modify - Alignment and select one of the alignment options.

ობიექტების განაწილება

If you select three or more objects in Draw, you can also use the Distribution command to distribute the vertical and horizontal spacing evenly between the objects.

 1. მონიშნეთ სამი ან მეტი ობიექტი გავრცელების მიზნით.

 2. Choose Modify - Distribution.

 3. Select the horizontal and vertical distribution option and click OK.

Selected objects are distributed evenly along the horizontal or vertical axis. The two outermost objects are used as reference points and do not move when the Distribution command is applied.