სია

შეცდომის კოდები LibreOffice Calc-ში

მომდევნო ცხრილი აჩვენებსLibreOffice Calc-ის შეცდომის შეტყობინებებს. თუ შეცდომაა კურსორის შემცველ უჯრაში, შეცდომის შეტყობინება გამოჩნდება სტატუსის ზოლზე.

შეცდომის კოდი

შეტყობინება

ახსნა

###

არცერთი

The cell is not wide enough to display the contents.

501

სიმბოლო არასწორია

Character in a formula is not valid.

502

არგუმენტი არასწორია

Function argument is not valid. For example, a negative number for the SQRT() function, for this please use IMSQRT().

503
#NUM!

მცურავი წერტილის არასწორი მოქმედება

A calculation results in an overflow of the defined value range.

504

პარამეტრების სიის შეცდომა

ფუნქციის პარამეტრი არასწორია, მაგალითად, ტექსტი რიცხვის მაგივრად, ან დომენის მითითება უჯრის მითითების მაგივრად.

508

შეცდომა: აკლია წყვილი.

აკლია ფრჩხილი, მაგალითად, ფჩხილები იკეტება, მაგრამ არ იხსნება.

509

აკლია ოპერატორი

ოპერატორი არაა მითითებული, მაგალითად "=2(3+4) * ", სადაც ოპერატორი არ არის "2"-ს და "("-ს შორის ჩასმული.

510

აკლია ცვლადი

ცვლადი არაა მითითებული, მაგალითად როდესაც ორი ოპერატორია ერთად "=1+*2".

511

აკლია ცვლადი

ფუნქციას არსებულზე უფრო მეტი ცვლადი სჭირდება, მაგალითად AND() ან OR().

512

ფორმულის გადავსება

Compiler: the total number of internal tokens, (that is, operators, variables, brackets) in the formula exceeds 8192.

513

სტრიქონების გადავსება

კომპილატორი:იდენტიფიკატორის ზომა ფორმულაში 64 KB-ზე მეტია. ინტერპრეტატორი:სტრიქონის ოპერაციის ზომა აჭარბებს 64 KB-ს.

514

შიდა გადავსება

დალაგების ოპერაციის მცდელობა ზედმეტ რიცხვობრივ მონაცემზე (მაქს.100000) ან გამოთვლითი ოპერაციების გადაჭარბება.

516

შიდა სინტაქსური შეცდომა

მატრიცა გამოძახებულია გამოთვლის ოპერაციაზე, მაგრამ მიუწვდომელია.

517

შიდა სინტაქსური შეცდომა

უცნობი კოდი, მაგალითად, დოკუმენტი ახალი ფუნქციით ჩატვირთულია ძველ ვერსიაში, რომელსაც არ აქვს მოცემული ფუნქცია.

518

შიდა სინტაქსური შეცდომა

ცვლადი მიუწვდომელია.

519
#VALUE

შედეგი არ არის (#VALUE უჯრაშია Err:519-ის მაგივრად!)

ფორმულა იღებს სიდიდეს, რომელიც არ შეესაბამება დეფინიციას, ან უჯრა, რომელიც დამოწმებულია ფორმულაში შეიცავს ტექსტს რიცხვის მაგივრად.

520

შიდა სინტაქსური შეცდომა

კომპილატორი ქმნის უცნობ საკომპილაციო კოდს.

521

შიდა სინტაქსური შეცდომა

შედეგი არ არის.

522

ცირკულარული დამოწმება

Formula refers directly or indirectly to itself and the Iterations option is not set under - LibreOffice Calc - Calculate.

523

გამოთვლების პროცედურა არ ემთხვევა

ფუნქციას აკლია საბოლოო მნიშვნელობა ანიტერაციული დამოწმებავერ აღწევს მინიმალურ ცვლილებას განსაზღვრული ნაბიჯების მაქსიმალური რაოდენობით.

524
#REF

არასწორი დამოწმება (Err:524-ის მაგივრად უჯრა შეიცავს #REF)

კომპილატორი:სვეტის ან მწკრივის აღმწერი სათაური ვერ განისაზღვრა.ინტერპრეტატორი:ფორმულას აკლია სვეტი, მწკრივი ან ცხრილი, რომელიც შეიცავს დამოწმებას.

525
#NAME?

არასწორი სახელები (Err:525-ის მაგივრად უჯრა შეიცავს #NAME?-ს)

იდენტიფიკატორი ვერ შეფასდა, მაგალითად, არასწორი დამოწმება,არასწორი დომენი, გამოტოვებული სვეტის/მწკრივის ჭდე, გამოტოვებული მაკრო, არასწორი ათობითი გამყოფი, ვერ მოიძებნა დამატებითი მოდული.

526

შიდა სინტაქსური შეცდომა

რუდიმენტი აღარ გამოიყენება, მაგრამ შეიძლება გადმოყვეს ძველ დოკუმენტებს თუ შედეგი არის ფორმულა დომენიდან.

527

შიდა გადავსება

ინტერპრეტატორი: დამოწმებები, მაგალითად, როდესაც უჯრა დაიმოწმებს უჯრას, ზედმეტად ჩაკეტილია.

532
#DIV/0!

Division by zero

Division operator / if the denominator is 0
Some more functions return this error, for example:
VARP with less than 1 argument
STDEVP with less than 1 argument
VAR with less than 2 arguments
STDEV with less than 2 arguments
STANDARDIZE with stdev=0
NORMDIST with stdev=0