მალმხმობები ცხრილებისათვის

შენიშვნის ხატულა

Some of the shortcut keys may be assigned to your desktop system. Keys that are assigned to the desktop system are not available to LibreOffice. Try to assign different keys either for LibreOffice, in Tools - Customize - Keyboard, or in your desktop system.


არჩეული უჯრის რიგში შეტანის ხაზშიშეტანილი ფორმულის ჩასასმელად, დააჭირეთ+Enter. დააყოვნეთ კლავიში+Enter+Shift რათა მიუსადაგოთ შეტანილი უჯრის ფორმატი უჯრების მთლიან რიგს.

მატრიცის შესაქმნელად, სადაც ყველა უჯრა შეიცავსშეტანის ხაზშიშეტანილ ინფორმაციიას, დააჭირეთ Shift++Enter. მატრიცის კომპონენტების შეცვლა შეუძლებელია.

To select multiple cells in different areas of a sheet, hold down and drag in the different areas.

ელექტრო ცხრილში სხვადასხვა ცხრილების ასარჩევად დააყოვნეთ კლავიში , და შემდეგ დაწკაპეთ სახელწოდების დაფაზე სამუშაო სივრცის ქვედა ნაწილში. არჩეულიდან მხოლოდ ერთი ცხრილის ასარჩევად, დააყოვნეთ კლავიში Shift, და შემდეგ დაწკაპეთ ცხრილის სახელწოდების დაფაზე.

უჯრაში ხელოვნური დაშორების ჩასასმელად დაწკაპეთ უჯრაში და შემდეგ დააჭირეთ+Enter.

To delete the contents of selected cells, press Backspace. This opens the Delete Contents dialog, where you choose which contents of the cell you want to delete. To delete the contents of selected cells without a dialog, press the Delete key.

ცხრილებში მოძრაობა

მალსახმობი ღილაკები

ეფექტი

+ Home

გადაყავს კურსორი გვერდის პირველ უჯრასთან (A1).

+ End

გადაყავს კურსორი გვერდის უკანასკნელ უჯრასთან, რომელიც შეიცავს მონაცემებს.

თავფურცელი

გადაყავს კურსორი მიმდინარე სტრიქონის პირველ უჯრასთან.

დასასრული

გადაყავს კურსორი მიმდინარე სტრიქონის უკანასკნელ უჯრასთან.

Shift+Home

Selects cells from the current cell to the first cell of the current row.

Shift+End

Selects cells from the current cell to the last cell of the current row.

Shift+Page Up

Selects cells from the current cell up to one page in the current column or extends the existing selection one page up.

Shift+Page Down

Selects cells from the current cell down to one page in the current column or extends the existing selection one page down.

+ მარცხენა ისარი

კურსორი გადაჰყავს მოცემული მონაცემთა რიგის მარცხენა კიდეზე. თუ კურსორიანი უჯრის მარცხენა სვეტი ცარიელია, მაშინ კურსორი გადავა მის შემდეგ მარცხნივ არსებულ სვეტზე, რომელიც მონაცემებს შეიცავს.

+ მარჯვენა ისარი

კურსორი გადაჰყავს მოცემული მონაცემთა რიგის მარჯვენა კიდეზე. თუ კურსორიანი უჯრის მარჯვენა სვეტი ცარიელია, კურსორი გადავა მის შემდეგ მარჯვნივ არსებულ სვეტზე, რომელიც მონაცემებს შეიცავს.

+ ზედა ისარი

კურსორი გადაჰყავს მოცემული მონაცემთა რიგირს ზედა კიდეზე. თუ კურსორიანი უჯრის ზედა მწკრივი ცარიელია, კურსორი ავა შემდეგ მწრივზე, რომელიც მონაცემებს შეიცავს.

+ ქვედა ისარი

კურსორი გადაჰყავს მოცემული მონაცემთა რიგის ქვედა კიდეზე. თუ კურსორიანი უჯრის ქვედა მწკრივი ცარიელია, კურსორი ჩავა შემდეგ მწკრივზე, რომელიც შეიცავს მონაცემებს.

+ Shift + ისარი

მონიშნავს ყველა უჯრას, რომელიც შეიცავს მონაცემებს,მოცემული უჯრიდან მონაცემთა უჯრების განგრძობითი რიგის ბოლომდე, დაჭერილი ისრის მიმართულებით. მწკრივების და სვეტების ერთად ასარჩევად, აირჩევა ოთხკუთხედი უჯრების რიგი.

+ Page Up

გადააქვს ერთი გვერდი მარცხნივ.

In the print preview: Moves to the previous print page.

+ Page Down

გადააქვს ერთი გვერდი მარჯვნივ.

In the print preview: Moves to the next print page.

+O

გადააქვს ერთი ეკრანი მარცხნივ.

+O

გადააქვს ერთი მარჯვნივ მარცხნივ.

+ Page Up

უმატებს წინა ცხრილს ცხრილების მოცემულ არჩევანს. თუ ელექტრო ცხრილში ყველა ცხრილი არჩეულია, ეს მალსახმობი ღილაკი მხოლოდ წინა ცხრილს ირჩევს. წინა ცხრილს მოცემულ ცხრილად აქცევს.

+ Page Down

უმატებს მომდევნო ცხრილს ცხრილების მოცემულ არჩევანს. თუ ელექტრო ცხრილში ყველა ცხრილი არჩეულია, ეს მალსახმობი ღილაკი მხოლოდ მომდევნო ცხრილს ირჩევს. მომდევნო ცხრილს მოცემულ ცხრილად აქცევს.

+F1

სადაც (*) გამრავლების ნიშანია ციფრების დაფაზე

ირჩევს მონაცემთა რიგს, რომელიც კურსორს შეიცავს. რიგი მიმდევრობითი უჯრების რიგია, რომელიც მონაცემებს შეიცავს და შემოსაზღვრულია ცარიელი მწკრივებით და სვეტებით.

+F1

სადაც (/) გაყოფის ნიშანია ციფრების დაფაზე

ირჩევს მატრიცული ფორმულის რიგს, რომელიც კურსორს შეიცავს.

+ Page Up

Insert cells (as in menu Insert - Cells)

+ Page Up

Delete cells (as in menu Edit - Delete Cells)

შეიყვანეთ - არჩეულ რიგში

Moves the cursor down one cell in a selected range. To specify the direction that the cursor moves, choose - LibreOffice Calc - General.

+Shift+1 (არაციფრებიან კლავიატურაზე)

Displays or hides the formulas instead of the values in all cells.


შენიშვნის ხატულა

The ` key is located next to the "1" key on most English keyboards. If your keyboard does not show this key, you can assign another key: Choose Tools - Customize, click the Keyboard tab. Select the "View" category and the "Toggle Formula" function.


ცხრილებში გამოყენებული ფუნქციონალური ღილაკები.

მალსახმობი ღილაკები

ეფექტი

+F1

აჩვენებს მოცემულ უჯრაზე მიმაგრებულ შენიშვნას

F2

გადაირთვება რედაქტირების რეჟიმში და კურსორს მოათავსებს მოცემული უჯრის შიგთავსის ბოლოში. დააჭირეთ კიდევ ერთხელ რედაქტირების რეჟამიდან გასასვლელად.

თუ კურსორი შეტანის ველშია იმ დიალოგურ სარკმელში, რომელსაც აქვს ღილაკი შემცირება , დიალოგური სარკმელი დამალულია და მხოლოდ შეტანის ველი ჩანს. კვლავ დააჭირეთ F2-ს მთლიანი დიალოგუყრი სარკმლის საჩვენებლად.

+F2

ხსნის ფუნქციის ოსტატს.

Shift++F2

კურსორი გადაჰყავსშეტანის ხაზზესადაც შეგიძლიათ შეიტანოთ ფორმულა მოცემული უჯრისთვის.

+F3

ხსნის დიალოგს სახელების განსაზღვრა.

Shift++F4

აჩვენებს ან მალავს მონაცემთა ბაზის დამთვალიერებელს.

F4

შეტანის ველში გადააწყობს შედარებით ან აბსოლუტურ დამოწმებებს (მაგალითად A1, $A$1, $A1, A$1).

F5

აჩვენებს ან მალავს ნავიგატორს.

Shift+F5

აჩვენებს მეორად უჯრებს

Shift+F4

აჩვენებს ძირითად უჯრებს

Shift++F5

გადაჰყავს კურსორიშეტანის ხაზიდან სარკმელშიცხრილის არე.

F7

მიმდინარე გვერდზე მართლწერის შემოწმება.

+F7

ხსნის სიტყვარს თუ მოცემული უჯრა შეიცავს ტექსტს.

F8

ჩართავს ან გამორთავს დამატებითი არჩევის რეჟიმს. ამ რეჟიმში, ისრების გამოყენებით შეგიძლიათ გააფართოვოთ არჩევანი. ასევე შეგიძლიათ დაწკაპოთ სხვა უჯრაზე არჩევანის გასაფართოვლებლად.

+F8

გამოარჩევს სიდიდეების შემცველ უჯრებს.

F9

Recalculates changed formulas in the current sheet.

+F9

თავიდან ითვლის ცხრილში არსებულ ყველა ფორმულას.

+F9

განაახლებს მიმდინარე დიაგრამას.

+F1

Opens the Styles window where you can apply a formatting style to the contents of the cell or to the current sheet.

Shift+F11

ქმნის დოკუმენტის შაბლონს.

Shift+F11

განახლებები და შაბლონები.

F12

აჯგუფებს არჩეულ მომაცემთა რიგს.

+F12

განაჯგუფებს არჩეულ მონაცემთა რიგს.

+ Shift + ისარი

Increases the height of current row (only in OpenOffice.org legacy compatibility mode).

+O

Decreases the height of current row (only in OpenOffice.org legacy compatibility mode).

+ Shift + ისარი

ზრდის მოცემული სვეტის სიგანეს.

+ Shift + ისარი

ამცირებს მიმდინარე სვეტის სიგანე.

+ Shift + ისარი

მოცემული უჯრის მიხედვით ოპტიმიზებას უკეთებს სვეტის სიმაღლესა და სიგანეს.


უჯრების ფორმატირება მალსახმობი ღილაკების გამოყენებით.

უჯრების შემდეგი ფორმატის მისადაგება შესაძლებელია კლავიატურიდან:

მალსახმობი ღილაკები

ეფექტი

+Shift+1 (არაციფრებიან კლავიატურაზე)

Open Format Cells dialog

+Shift+1 (არაციფრებიან კლავიატურაზე)

ორი ათეული, ათასეული გამყოფი.

+Shift+2 (არაციფრებიან კლავიატურაზე)

ექსპონენტის სტანდარტული ფორმატი

+Shift+3 (არაციფრებიან კლავიატურაზე)

თარიღის სტანდარტული ფორმატი

+Shift+4 (არაციფრებიან კლავიატურაზე)

ვალუტის კურსის სტანდარტული ფორმატი

+Shift+5 (არაციფრებიან კლავიატურაზე)

პროცენტის სტანდარტული ფორმატი (მეასედები)

+Shift+6 (არაციფრებიან კლავიატურაზე)

სტანდარტული ფორმატი


DataPilot-ის გამოყენება

ღილაკები

ეფქტი

Tab

ცვლის ფოკუსს დიალოგური სარკმლის არეებისა და ღილაკების გავლით წინ მოძრაობით.

Shift+Tab

ცვლის ფოკუსს დიალოგური სარკმლის არეებისა და ღილაკების გავლით უკან მოძრაობით.

ზედა ისარი

გადაყავს ფოკუსი დიალოგის მიმდინარე არეში ერთი ელემენტით ზევით.

ქვედა ისარი

გადაყავს ფოკუსი დიალოგის მიმდინარე არეში ერთი ელემენტით ქვევით.

მარცხენა ღილაკი

გადაყავს ფოკუსი დიალოგის მიმდინარე არეში ერთი ელემენტით მარცხნივ.

მარჯვენა ისარი

გადაყავს ფოკუსი დიალოგის მიმდინარე არეში ერთი ელემენტით მარჯვნივ.

თავფურცელი

ირჩევს პირველ ელემენტს დიალოგის მიმდინარე არეში.

დასასრული

ირჩევს უკანასკნელ ელემენტს დიალოგის მიმდინარე არეში.

და გამუქებული სიმბოლო სიტყვაში "მწკრივი"

აკოპირებს ან გადააქვს მიმდინარე ველი არეში "სტრიქონი".

და ხაზგასმული სიმბოლო სიტყვაში "სვეტი"

იღებს ასლს ან გადააქვს მიმდინარე ველი არეში "სვეტი".

და ხაზგასმული სიმბოლო სიტყვაში "მონაცემები"

აკოპირებს ან გადააქვს მიმდინარე ველი არეში "მონაცემები".

+ ზედა ისარი

გადააქვს მიმდინარე ველი ერთი ადგილით ზევით.

+ ქვედა ისარი

გადააქვს მიმდინარე ველი ერთი ადგილით ქვევით.

+ მარცხენა ისარი

გადააქვს მიმდინარე ველი ერთი ადგილით მარცხნივ.

+ მარჯვენა ისარი

გადააქვს მიმდინარე ველი ერთი ადგილით მარჯვნივ.

+ Home

გადააქვს მიმდინარე ველი თავში.

+ End

გადააქვს მიმდინარე ველი ბოლოში.

+O

აცვენებს მიმდინარე ველის პარამეტრებს.

Delete

შლის არედან მიმდინარე ველს.