რიცხვის ფორმატი: წილადის ნიშნის წაშლა

არჩეულ უჯრებში რიცხვებიდან იღებს წილადის ნიშანს.

ხატულა

რიცხვის ფორმატი: ათეულის წაშლა