რიცხვის ფორმატი: წილადის ნიშნის დამატება

ამატებს არჩეულ უჯრაში ერთ წილადის ნიშანს.

ხატულა

რიცხვის ფორმატი: ათეულის დამატება