რიცხვის ფორმატი: ვალუტა

არჩეულ უჯრებზე ვალუტის ნაგულისხმევი ფორმატის მისადაგება.

ხატულა

რიცხვის ფორმატი: ვალუტა