კრიტერიუმი

არჩეული უჯრ(ებ)ისთვის დააწკაპეთ დამოწმების პარამეტრს.

ბრძანებაზე წვდომისათვის...

Menu Data - Validity - Criteria tab.


For example, you can define criteria such as: "Numbers between 1 and 10" or "Texts that are no more than 20 characters".

ნების დართვა

არჩეული უჯრ(ებ)ისთვის დააწკაპეთ დამოწმების პარამეტრს.

შემდეგი პირობებია ხელმისაწვდომი:

პირობა

ეფექტები

ყველა მნიშვნელობა

შეზღუდვის გარეშე.

მთელი რიცხვი

პირობის შესაბამისი ყველა მთელი რიცხვი.

ათობითი

პირობის შესაბამისი ყველა რიცხვი.

თარიღი

All numbers corresponding to the condition. The entered values are formatted accordingly the next time the dialog is called up.

დრო

All numbers corresponding to the condition. The entered values are formatted accordingly the next time the dialog is called up.

უჯრის დიაპაზონი

Allow only values that are given in a cell range. The cell range can be specified explicitly, or as a named database range, or as a named range. The range may consist of one column or one row of cells. If you specify a range of columns and rows, only the first column is used.

სია

Allow only values or strings specified in a list. Strings and values can be mixed. Numbers evaluate to their value, so if you enter the number 1 in the list, the entry 100% is also valid.

ტექსტის სიგრძე

ელემენტები რომელთა სიგრძე შეესაბამება პირობას.


ცარიელი უჯრების ნების დართვა

In conjunction with Tools - Detective - Mark invalid Data, this defines that blank cells are shown as invalid data (disabled) or not (enabled).

მონიშნულთა სიის ჩვენება

Shows a list of all valid strings or values to select from. The list can also be opened by selecting the cell and pressing +D.

ჩანაწერების დახარისხება მიხედვით

Sorts the selection list in ascending order and filters duplicates from the list. If not checked, the order from the data source is taken.

წყარო

Enter the cell range that contains the valid values or text.

ელემენტები

Enter the entries that will be valid values or text strings.

მონაცემები

Select the comparative operator that you want to use. The available operators depend on what you selected in the Allow box. If you select "between" or "not between", the Minimum and Maximum input boxes appear. Otherwise, only the Minimum, the Maximum, or the Value input boxes appear.

მნიშვნელობა

Enter the value for the data validation option that you selected in the Allow box.

მინიმუმი

Enter the minimum value for the data validation option that you selected in the Allow box.

მაქსიმუმი

Enter the maximum value for the data validation option that you selected in the Allow box.