წაშლა

შლის მიმდინარე ინდექსს ან ცხრილს.

ბრძანებაზე წვდომისათვის...

Choose Data - Pivot Table - Delete.