სტატისტიკური ფუნქციები ნაწილი ოთხი

[text/scalc/01/func_averageif.xhp#averageif_head not found].

Returns the arithmetic mean of all cells in a range that satisfy a given condition. The AVERAGEIF function sums up all the results that match the logical test and divides this sum by the quantity of selected values.

[text/scalc/01/func_averageifs.xhp#averageifs_head not found].

Returns the arithmetic mean of all cells in a range that satisfy given multiple criteria. The AVERAGEIFS function sums up all the results that match the logical tests and divides this sum by the quantity of selected values.

AVEDEV

Returns the average of the absolute deviations of data points from their mean. Displays the diffusion in a data set.

სინტაქსი

AVEDEV(Number1; Number2; ...; Number30)

Number1, Number2, ..., Number30 are values or ranges that represent a sample. Each number can also be replaced by a reference.

მაგალითი

=AVEDEV(A1:A50)

AVERAGE

აბრუნებს არგუმენტთა საშუალო არითმეტიკულს.

სინტაქსი

AVERAGE(Number1; Number2; ...; Number30)

Number1, Number2, ..., Number30 are numerical values or ranges.

მაგალითი

=AVERAGE(A1:A50)

AVERAGEA

აბრუნებს არგუმენტთა საშუალო არითმეტიკულს. ტექსტის მნიშვნელობაა 0.

სინტაქსი

AVERAGEA(Value1; Value2; ...; Value30)

Value1, Value2, ..., Value30 are values or ranges. Text has the value of 0.

მაგალითი

=AVERAGEA(A1:A50)

MAX

აბრუნებს არგუმენტთა სიიდან მაქსიმალურ მნიშვნელობას.

Returns 0 if no numeric value and no error was encountered in the cell range(s) passed as cell reference(s). Text cells are ignored by MIN() and MAX(). The functions MINA() and MAXA() return 0 if no value (numeric or text) and no error was encountered. Passing a literal string argument to MIN() or MAX(), e.g. MIN("string"), still results in an error.

სინტაქსი

MAX(Number1; Number2; ...; Number30)

Number1, Number2, ..., Number30 are numerical values or ranges.

მაგალითი

=MAX(A1;A2;A3;50;100;200) returns the largest value from the list.

=MAX(A1:B100) returns the largest value from the list.

MAXA

აბრუნებს არგუმენტთა სიიდან მაქსიმალურ მნიშვნელობას. MAX-სგან განსხვავებით აქ შეიძლება ტექსტიც იყოს, რომლის მნიშვნელობაა 0.

The functions MINA() and MAXA() return 0 if no value (numeric or text) and no error was encountered.

სინტაქსი

MAXA(Value1; Value2; ...; Value30)

Value1; Value2;...; Value30 are values or ranges. Text has the value of 0.

მაგალითი

=MAXA(A1;A2;A3;50;100;200;"Text") returns the largest value from the list.

=MAXA(A1:B100) returns the largest value from the list.

MEDIAN

Returns the median of a set of numbers. In a set containing an uneven number of values, the median will be the number in the middle of the set and in a set containing an even number of values, it will be the mean of the two values in the middle of the set.

სინტაქსი

MEDIAN(Number1; Number2; ...; Number30)

Number1, Number2, ..., Number30 are values or ranges, which represent a sample. Each number can also be replaced by a reference.

მაგალითი

for an odd number: =MEDIAN(1;5;9;20;21) returns 9 as the median value.

ლუწი რიცხვისთვის: =MEDIAN(1; 5; 9; 20) აბრუნებს შუა ორი მნიშვნელობის საშუალო არითმეტიკულს 5-ს და 9-ს არის 7.

MIN

არგუმენტთა სიიდან აბრუნებს უმცირეს მნიშვნელობას.

Returns 0 if no numeric value and no error was encountered in the cell range(s) passed as cell reference(s). Text cells are ignored by MIN() and MAX(). The functions MINA() and MAXA() return 0 if no value (numeric or text) and no error was encountered. Passing a literal string argument to MIN() or MAX(), e.g. MIN("string"), still results in an error.

სინტაქსი

MIN(Number1; Number2; ...; Number30)

Number1, Number2, ..., Number30 are numerical values or ranges.

მაგალითი

=MIN(A1:B100) returns the smallest value in the list.

MINA

არგუმენტთა სიიდან აბრუნებს უდიდეს მნიშვნელობას. აქ შეიძლება ტექსტის შეყვანაც. ტექსტის მნიშვნელობაა 0.

The functions MINA() and MAXA() return 0 if no value (numeric or text) and no error was encountered.

სინტაქსი

MINA(Value1; Value2; ...; Value30)

Value1, Value2, ..., Value30 are values or ranges. Text has the value of 0.

მაგალითი

=MINA(1;"Text";20) returns 0.

=MINA(A1:B100) returns the smallest value in the list.

MODE

Returns the most common value in a data set. If there are several values with the same frequency, it returns the smallest value. An error occurs when a value doesn't appear twice.

შენიშვნის ხატულა

This function is part of the Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) standard Version 1.2. (ISO/IEC 26300:2-2015)


სინტაქსი

MODE(Number1; Number2; ...; Number30)

Number1, Number2, ..., Number30 are numerical values or ranges.

მაგალითი

=MODE(A1:A50)

MODE.MULT

Returns a vertical array of the statistical modes (the most frequently occurring values) within a list of supplied numbers.

სინტაქსი

MODE.MULT(Number1; Number2; ...; Number30)

Number1, Number2, ..., Number30 are numerical values or ranges.

გავრთხილების ხატულა

As the MODE.MULT function returns an array of values, it must be entered as an array formula. If the function is not entered as an array formula, only the first mode is returned, which is the same as using the MODE.SNGL function.


მაგალითი

=MODE.MULT(A1:A50)

MODE.SNGL

Returns the most frequently occurring, or repetitive, value in an array or range of data. If there are several values with the same frequency, it returns the smallest value. An error occurs when a value doesn't appear twice.

სინტაქსი

MODE.SNGL(Number1; Number2; ...; Number30)

Number1, Number2, ..., Number30 are numerical values or ranges.

გავრთხილების ხატულა

If the data set contains no duplicate data points, MODE.SNGL returns the #VALUE! error value.


მაგალითი

=MODE.SNGL(A1:A50)

NEGBINOMDIST

აბრუნებს უარყოფით ბინომინალურ განაწილებას.

სინტაქსი

NEGBINOMDIST(X; R; SP)

X ასახავს წარუმატებელი ცდების შედეგებს.

R ასახავს წარმატებელი ცდების შედეგებს.

SP არის ცდის წარმატების ალბათობა.

მაგალითი

=NEGBINOMDIST(1;1;0.5) returns 0.25.

NEGBINOMDIST

აბრუნებს უარყოფით ბინომინალურ განაწილებას.

სინტაქსი

NEGBINOM.DIST(X; R; SP; Cumulative)

X ასახავს წარუმატებელი ცდების შედეგებს.

R ასახავს წარმატებელი ცდების შედეგებს.

SP არის ცდის წარმატების ალბათობა.

C = 0 გამოთვლის სიმკვრივის ფუნქციას C = 1 განაწილება.

მაგალითი

=NEGBINOM.DIST(1;1;0.5;0) returns 0.25.

=NEGBINOM.DIST(1;1;0.5;1) returns 0.75.

NORMDIST

აბრუნებს ნორმალური კუმულაციური განაწილების ინვერსიას.

სინტაქსი

NORMDIST(რიცხვი; მნიშვნელობა; STDEV; C)

Number is the value of the distribution based on which the normal distribution is to be calculated.

საშუალო არის განაწილების საშუალო.

STDEV არის ნორმალური განაწილების სტანდარტული გადახრა.

C = 0 გამოთვლის სიმკვრივის ფუნქციას C = 1 განაწილება.

მაგალითი

=NORMDIST(70;63;5;0) returns 0.03.

=NORMDIST(70;63;5;1) returns 0.92.

NORMDIST

აბრუნებს ნორმალური კუმულაციური განაწილების ინვერსიას.

სინტაქსი

NORMDIST(რიცხვი; მნიშვნელობა; STDEV; C)

Number is the value of the distribution based on which the normal distribution is to be calculated.

საშუალო არის განაწილების საშუალო.

STDEV არის ნორმალური განაწილების სტანდარტული გადახრა.

C = 0 გამოთვლის სიმკვრივის ფუნქციას C = 1 განაწილება.

მაგალითი

=NORM.DIST(70;63;5;0) returns 0.029945493.

=NORM.DIST(70;63;5;1) returns 0.9192433408.

NORMINV

აბრუნებს ნორმალური კუმულაციური განაწილების ინვერსიას.

სინტაქსი

NORMINV(რიცხვი; მნიშვნელობა; STDEV)

რიცხვი ასახავს ალბათონის მნიშვნელობას ნორმალური განაწილების ინვერსიისთვის.

საშუალო ასახავს ნორმალური განაწილების საშუალოს.

STDEV ასახავს ნორმალური განაწილების სტანდარტულ გადახრას.

მაგალითი

=NORMINV(0.9;63;5) returns 69.41. If the average egg weighs 63 grams with a standard deviation of 5, then there will be 90% probability that the egg will not be heavier than 69.41g grams.

NORMINV

აბრუნებს ნორმალური კუმულაციური განაწილების ინვერსიას.

სინტაქსი

NORMINV(რიცხვი; მნიშვნელობა; STDEV)

რიცხვი ასახავს ალბათონის მნიშვნელობას ნორმალური განაწილების ინვერსიისთვის.

საშუალო ასახავს ნორმალური განაწილების საშუალოს.

STDEV ასახავს ნორმალური განაწილების სტანდარტულ გადახრას.

მაგალითი

=NORM.INV(0.9;63;5) returns 69.4077578277. If the average egg weighs 63 grams with a standard deviation of 5, then there will be 90% probability that the egg will not be heavier than 69.41g grams.

PEARSON

აბრუნებს r კორელაციის კოეფიციენტის პირსონის ნამრავლს.

სინტაქსი

PEARSON(მონაცემები_1; მონაცემები_2)

მონაცემები_1 მონაცემთა პირველი წყობის მასივს ასახავს.

მონაცემები_2 მონაცემთა მეორე წყობის მასივს ასახავს.

მაგალითი

=PEARSON(A1:A30; B1:B30) აბრუნებს მონაცემთა ორივე წყობისთვის პირსონის კორელაციის კოეფიციენტს.

PERCENTILE

Returns the alpha-percentile of data values in an array. A percentile returns the scale value for a data series which goes from the smallest (Alpha=0) to the largest value (alpha=1) of a data series. For Alpha = 25%, the percentile means the first quartile; Alpha = 50% is the MEDIAN.

სინტაქსი

PERCENTILE(მონაცემები;ალფა)

მონაცემები მონაცემთა მასივის ასახვა.

Alpha represents the percentage of the scale between 0 and 1.

მაგალითი

=PERCENTILE(A1:A50;0.1) represents the value in the data set, which equals 10% of the total data scale in A1:A50.

PERCENTILE.EXC

Returns the Alpha'th percentile of a supplied range of values for a given value of Alpha, within the range 0 to 1 (exclusive). A percentile returns the scale value for a data series which goes from the smallest (Alpha=0) to the largest value (Alpha=1) of a data series. For Alpha = 25%, the percentile means the first quartile; Alpha = 50% is the MEDIAN.

გავრთხილების ხატულა

If Alpha is not a multiple of 1/(n+1), (where n is the number of values in the supplied array), the function interpolates between the values in the supplied array, to calculate the percentile value. However, if Alpha is less than 1/(n+1) or Alpha is greater than n/(n+1), the function is unable to interpolate, and so returns an error.


შენიშვნის ხატულა

The difference between PERCENTILE.INC and PERCENTILE.EXC is that, in the PERCENTILE.INC function the value of alpha is is within the range 0 to 1 inclusive, and in the PERCENTILE.EXC function, the value of alpha is within the range 0 to 1 exclusive.


სინტაქსი

PERCENTILE(მონაცემები;ალფა)

მონაცემები მონაცემთა მასივის ასახვა.

Alpha represents the percentage of the scale between 0 and 1.

მაგალითი

=PERCENTILE.EXC(A1:A50;10%) represents the value in the data set, which equals 10% of the total data scale in A1:A50.

PERCENTILE.INC

Returns the alpha-percentile of data values in an array. A percentile returns the scale value for a data series which goes from the smallest (Alpha=0) to the largest value (alpha=1) of a data series. For Alpha = 25%, the percentile means the first quartile; Alpha = 50% is the MEDIAN.

შენიშვნის ხატულა

The difference between PERCENTILE.INC and PERCENTILE.EXC is that, in the PERCENTILE.INC function the value of alpha is is within the range 0 to 1 inclusive, and in the PERCENTILE.EXC function, the value of alpha is within the range 0 to 1 exclusive.


სინტაქსი

PERCENTILE(მონაცემები;ალფა)

მონაცემები მონაცემთა მასივის ასახვა.

Alpha represents the percentage of the scale between 0 and 1.

მაგალითი

=PERCENTILE.INC(A1:A50;0.1) represents the value in the data set, which equals 10% of the total data scale in A1:A50.

PERCENTRANK

აბრუნებს შერჩევასი მნიშვნელობის პროცენტულ რანგს.

სინტაქსი

PERCENTRANK(Data; Value; Significance)

მონაცემი ასახავს შერჩევაში მონაცემთა მასივს.

მნიშვნელობა ასახავს მნიშვნელობას რომლის პროცენტული რანგი უნდა დადგინდეს.

Significance An optional argument that specifies the number of significant digits that the returned percentage value is rounded to. If omitted, a value of 3 is used.

მაგალითი

=PERCENTRANK(A1:A50;50) returns the percentage rank of the value 50 from the total range of all values found in A1:A50. If 50 falls outside the total range, an error message will appear.

PERCENTRANK.EXC

Returns the relative position, between 0 and 1 (exclusive), of a specified value within a supplied array.

შენიშვნის ხატულა

The difference between PERCENTRANK.INC and PERCENTRANK.EXC is that PERCENTRANK.INC calculates a value in the range 0 to 1 inclusive, whereas the PERCENTRANK.EXC function calculates a value in the range 0 to 1 exclusive.


სინტაქსი

PERCENTRANK.EXC(Data; Value; Significance)

მონაცემი ასახავს შერჩევაში მონაცემთა მასივს.

მნიშვნელობა ასახავს მნიშვნელობას რომლის პროცენტული რანგი უნდა დადგინდეს.

Significance An optional argument that specifies the number of significant digits that the returned percentage value is rounded to.

მაგალითი

=PERCENTRANK.EXC(A1:A50;50) returns the percentage rank of the value 50 from the total range of all values found in A1:A50. If 50 falls outside the total range, an error message will appear.

PERCENTRANK.INC

Returns the relative position, between 0 and 1 (inclusive), of a specified value within a supplied array.

შენიშვნის ხატულა

The difference between PERCENTRANK.INC and PERCENTRANK.EXC is that PERCENTRANK.INC calculates a value in the range 0 to 1 inclusive, whereas the PERCENTRANK.EXC function calculates a value in the range 0 to 1 exclusive.


სინტაქსი

PERCENTRANK.INC(Data; Value; Significance)

მონაცემი ასახავს შერჩევაში მონაცემთა მასივს.

მნიშვნელობა ასახავს მნიშვნელობას რომლის პროცენტული რანგი უნდა დადგინდეს.

Significance An optional argument that specifies the number of significant digits that the returned percentage value is rounded to.

მაგალითი

=PERCENTRANK.INC(A1:A50;50) returns the percentage rank of the value 50 from the total range of all values found in A1:A50. If 50 falls outside the total range, an error message will appear.

PHI

აბრუნებს სტანდარტული ნორმალური განაწილბის განაწილების ფუნქციის მნიშვნელობას.

სინტაქსი

PHI(რიცხვი)

რიცხვი ასახავს მნიშვნელობას, რომელზე დაყრდნობით გამოითვლება სტანდარტული ნორმალური გადახრა.

მაგალითი

=PHI(2.25) = 0.03

=PHI(-2.25) = 0.03

=PHI(0) = 0.4

POISSON

აბრუნებს პოიზონის განაწილებას.

სინტაქსი

POISSON(რიცხვი; მნიშვნელობა; C)

რიცხვი ასახავს მნიშვნელობას, რომელზე დაყრდნობით გამოითვლება პოიზონის განაწილება.

საშუალო ასახავს პოიზონის განაწილების საშუალო მნისვნელობას.

C (optional) = 0 or False calculates the density function; C = 1 or True calculates the distribution. When omitted, the default value True is inserted when you save the document, for best compatibility with other programs and older versions of LibreOffice.

მაგალითი

=POISSON(60;50;1) returns 0.93.

POISSON.DIST

აბრუნებს პოიზონის განაწილებას.

სინტაქსი

POISSON(რიცხვი; მნიშვნელობა; C)

რიცხვი ასახავს მნიშვნელობას, რომელზე დაყრდნობით გამოითვლება პოიზონის განაწილება.

საშუალო ასახავს პოიზონის განაწილების საშუალო მნისვნელობას.

C (optional) = 0 or False calculates the density function; C = 1 or True calculates the distribution. When omitted, the default value True is inserted when you save the document, for best compatibility with other programs and older versions of LibreOffice.

მაგალითი

=POISSON.DIST(60;50;1) returns 0.9278398202.

QUARTILE

აბრუნებს მონაცემთა წყობის კვარტილს.

სინტაქსი

QUARTILE(მონაცემები; ტიპი)

მონაცემი ასახავს შერჩევაში მონაცემთა მასივს.

ტიპი ასახავს კვარტილის ტიპს. (0 = MIN, 1 = 25%, 2 = 50% (MEDIAN), 3 = 75% and 4 = MAX.)

მაგალითი

=QUARTILE(A1:A50;2) returns the value of which 50% of the scale corresponds to the lowest to highest values in the range A1:A50.

QUARTILE.EXC

Returns a requested quartile of a supplied range of values, based on a percentile range of 0 to 1 exclusive.

შენიშვნის ხატულა

The difference between QUARTILE.INC and QUARTILE.EXC is that the QUARTILE.INC function bases its calculation on a percentile range of 0 to 1 inclusive, whereas the QUARTILE.EXC function bases its calculation on a percentile range of 0 to 1 exclusive.


სინტაქსი

QUARTILE(მონაცემები; ტიპი)

Data represents the range of data values for which you want to calculate the specified quartile.

Type An integer between 1 and 3, representing the required quartile. (if type = 1 or 3, the supplied array must contain more than 2 values)

მაგალითი

=QUARTILE.EXC(A1:A50;2) returns the value of which 50% of the scale corresponds to the lowest to highest values in the range A1:A50.

QUARTILE.INC

აბრუნებს მონაცემთა წყობის კვარტილს.

შენიშვნის ხატულა

The difference between QUARTILE.INC and QUARTILE.EXC is that the QUARTILE.INC function bases its calculation on a percentile range of 0 to 1 inclusive, whereas the QUARTILE.EXC function bases its calculation on a percentile range of 0 to 1 exclusive.


სინტაქსი

QUARTILE(მონაცემები; ტიპი)

მონაცემი ასახავს შერჩევაში მონაცემთა მასივს.

ტიპი ასახავს კვარტილის ტიპს. (0 = MIN, 1 = 25%, 2 = 50% (MEDIAN), 3 = 75% and 4 = MAX.)

მაგალითი

=QUARTILE.INC(A1:A50;2) returns the value of which 50% of the scale corresponds to the lowest to highest values in the range A1:A50.