სტატისტიკური ფუნქციები ნაწილი სამი

CONFIDENCE

Returns the (1-alpha) confidence interval for a normal distribution.

სინტაქსი

CONFIDENCE(ალფა; STDEV; ზომა)

Alpha is the level of the confidence interval.

STDEV არის სრულ მოსახლეობაში სტანდარტული გადახრა.

ზომა არის მოსახლეობის სრული ზომა.

მაგალითი

=CONFIDENCE(0.05;1.5;100) gives 0.29.

CONFIDENCE

Returns the (1-alpha) confidence interval for a Student's t distribution.

სინტაქსი

CONFIDENCE(ალფა; STDEV; ზომა)

Alpha is the level of the confidence interval.

STDEV არის სრულ მოსახლეობაში სტანდარტული გადახრა.

ზომა არის მოსახლეობის სრული ზომა.

მაგალითი

=CONFIDENCE.T(0.05;1.5;100) gives 0.2976325427.

CONFIDENCE.NORM

Returns the (1-alpha) confidence interval for a normal distribution.

სინტაქსი

CONFIDENCE(ალფა; STDEV; ზომა)

Alpha is the level of the confidence interval.

STDEV არის სრულ მოსახლეობაში სტანდარტული გადახრა.

ზომა არის მოსახლეობის სრული ზომა.

მაგალითი

=CONFIDENCE.NORM(0.05;1.5;100) gives 0.2939945977.

CORREL

აბრუნებს მონაცემთა ორ წყობაში კორელაციის კოეფიციენტს.

სინტაქსი

CORREL(მონაცემები_1; მონაცემები_2)

მონაცემი_1 არის მონაცემთა პირველი წყობა.

მონაცემი_2 არის მონაცემთა მეორე წყობა.

მაგალითი

=CORREL(A1:A50;B1:B50) calculates the correlation coefficient as a measure of the linear correlation of the two data sets.

COVAR

Returns the covariance of the product of paired deviations.

სინტაქსი

COVAR(მონაცემები_1; მონაცემები_2)

მონაცემი_1 არის მონაცემთა პირველი წყობა.

მონაცემი_2 არის მონაცემთა მეორე წყობა.

მაგალითი

=COVAR(A1:A30;B1:B30)

COVARIANCE.P

Returns the covariance of the product of paired deviations, for the entire population.

სინტაქსი

COVARIANCE.P(Data1; Data2)

მონაცემი_1 არის მონაცემთა პირველი წყობა.

მონაცემი_2 არის მონაცემთა მეორე წყობა.

მაგალითი

=COVARIANCE.P(A1:A30;B1:B30)

COVARIANCE.S

Returns the covariance of the product of paired deviations, for a sample of the population.

სინტაქსი

COVARIANCE.S(Data1; Data2)

მონაცემი_1 არის მონაცემთა პირველი წყობა.

მონაცემი_2 არის მონაცემთა მეორე წყობა.

მაგალითი

=COVARIANCE.S(A1:A30;B1:B30)

CRITBINOM

Returns the smallest value for which the cumulative binomial distribution is greater than or equal to a criterion value.

სინტაქსი

CRITBINOM(Trials; SP; Alpha)

თვლა_1 ობიექტების სრული რაოდენობა.

SP არის ცდის წარმატების ალბათობა.

Alpha is the threshold probability to be reached or exceeded.

მაგალითი

=CRITBINOM(100;0.5;0.1) yields 44.

KURT

Returns the kurtosis of a data set (at least 4 values required).

სინტაქსი

KURT(Number1; Number2; ...; Number30)

Number1, Number2, ..., Number30 are numeric arguments or ranges representing a random sample of distribution.

მაგალითი

=KURT(A1;A2;A3;A4;A5;A6)

LARGE

აბრუნებს მონაცემთა წყობაში Rank_c-th უდიდეს მნიშვნელობას.

სინტაქსი

LARGE(მონაცემები; რანგი_c)

მონაცემი არის მონაცემთა უჯრათა დიაპაზონი.

რანგი_c არის მნიშვნელობის რანგი.

მაგალითი

=LARGE(A1:C50;2) gives the second largest value in A1:C50.

LOGINV

აბრუნებს t-განაწილების ინვერსიას.

სინტაქსი

LOGINV(რიცხვი; მნიშვნელობა; STDEV)

რიცხვი არის ალბათობა რომლისთვისაც სტანდარტული ნორმალური გადახრა უნდა გამოითვალოს.

საშუალო სტანდარტული ლოგარითმული განაწილების საშუალო არითმეტიკული.

STDEV სტანდარტული ლოგარითმული განაწილების სტანდარტული გადახრა.

მაგალითი

=LOGINV(0.05;0;1) returns 0.1930408167.

LOGNORMDIST

აბრუნებს t-განაწილების ინვერსიას.

This function is identical to LOGINV and was introduced for interoperability with other office suites.

სინტაქსი

NORMINV(რიცხვი; მნიშვნელობა; STDEV)

რიცხვი არის ალბათობა რომლისთვისაც სტანდარტული ნორმალური გადახრა უნდა გამოითვალოს.

საშუალო სტანდარტული ლოგარითმული განაწილების საშუალო არითმეტიკული.

STDEV სტანდარტული ლოგარითმული განაწილების სტანდარტული გადახრა.

მაგალითი

=LOGNORM.INV(0.05;0;1) returns 0.1930408167.

LOGNORMDIST

აბრუნებს გამა განაწილების მნიშვნელობას.

სინტაქსი

LOGNORMDIST(Number; Mean; StDev; Cumulative)

რიცხვი არის ალბათობა რომლისთვისაც სტანდარტული ნორმალური გადახრა უნდა გამოითვალოს.

საშუალო სტანდარტული ლოგარითმული განაწილების საშუალო არითმეტიკული.

STDEV სტანდარტული ლოგარითმული განაწილების სტანდარტული გადახრა.

C = 0 გამოთვლის სიმკვრივის ფუნქციას C = 1 განაწილება.

მაგალითი

=LOGNORMDIST(0.1;0;1) returns 0.01.

LOGNORMDIST

აბრუნებს გამა განაწილების მნიშვნელობას.

სინტაქსი

LOGNORM.DIST(Number; Mean; StDev; Cumulative)

რიცხვი არის ალბათობა რომლისთვისაც სტანდარტული ნორმალური გადახრა უნდა გამოითვალოს.

საშუალო სტანდარტული ლოგარითმული განაწილების საშუალო არითმეტიკული.

STDEV სტანდარტული ლოგარითმული განაწილების სტანდარტული გადახრა.

C = 0 გამოთვლის სიმკვრივის ფუნქციას C = 1 განაწილება.

მაგალითი

=LOGNORM.DIST(0.1;0;1;1) returns 0.0106510993.

SMALL

აბრუნებს მონაცემთა წყობაში Rank_c-th უმცირეს მნიშვნელობას.

სინტაქსი

SMALL(მონაცემები; რანგი_c)

მონაცემი არის მონაცემთა უჯრათა დიაპაზონი.

რანგი_c არის მნიშვნელობის რანგი.

მაგალითი

=SMALL(A1:C50;2) gives the second smallest value in A1:C50.