მათემატიკური ფუნქციები

ეს კატეგორია შეიცავს მათემატიკურ ფუნქციებს Calcსთვის. ფუნქციების ოსტატის გასახსნელად აირჩიეთ ფუნქციის ჩასმა.

[text/scalc/01/func_aggregate.xhp#aggregate_head not found].

This function returns an aggregate result of the calculations in the range. You can use different aggregate functions listed below. The Aggregate function enables you to omit hidden rows, errors, SUBTOTAL and other AGGREGATE function results in the calculation.

RAWSUBTRACT

Subtracts a set of numbers and gives the result without eliminating small roundoff errors.

HOUR

Return a numeric value calculated by a combination of three colors (red, green and blue) and the alpha channel, in the RGBA color system. The result depends on the color system used by your computer.

[text/scalc/01/func_sumifs.xhp#sumifs_head not found].

Returns the sum of the values of cells in a range that meets multiple criteria in multiple ranges.

ABS

აბრუნებს რიცხვის აბსოლუტურ მნიშვნელობას.

სინტაქსი

ABS(რიცხვი)

Number is the number whose absolute value is to be calculated. The absolute value of a number is its value without the +/- sign.

მაგალითი

=ABS(-56) returns 56.

=ABS(12) returns 12.

=ABS(0) returns 0.

ACOS

აბრუნებს რიცხვის შებრუნებულ ტრიგონომეტრიულ კოსინუსს.

სინტაქსი

ACOS(რიცხვი)

This function returns the inverse trigonometric cosine of Number, that is the angle (in radians) whose cosine is Number. The angle returned is between 0 and PI.

To return the angle in degrees, use the DEGREES function.

მაგალითი

=ACOS(-1) returns 3.14159265358979 (PI radians)

=DEGREES(ACOS(0.5)) returns 60. The cosine of 60 degrees is 0.5.

Open file with example:

ACOSH

აბრუნებს რიცხვის შებრუნებულ ჰიპერბოლურ კოსინუსს.

სინტაქსი

ACOSH(რიცხვი)

This function returns the inverse hyperbolic cosine of Number, that is the number whose hyperbolic cosine is Number.

Number must be greater than or equal to 1.

მაგალითი

=ACOSH(1) returns 0.

=ACOSH(COSH(4)) returns 4.

Open file with example:

ACOT

აბრუნებს მოცემული რიცხვის შებრუნებულ ჰიპერბოლურ კოტანგენსს.

სინტაქსი

ACOT(რიცხვი)

This function returns the inverse trigonometric cotangent of Number, that is the angle (in radians) whose cotangent is Number. The angle returned is between 0 and PI.

To return the angle in degrees, use the DEGREES function.

მაგალითი

=ACOT(1) returns 0.785398163397448 (PI/4 radians).

=DEGREES(ACOT(1)) returns 45. The tangent of 45 degrees is 1.

Open file with example:

ACOTH

აბრუნებს მოცემული რიცხვის შებრუნებულ ჰიპერბოლურ კოტანგენსს.

სინტაქსი

ACOTH(რიცხვი)

This function returns the inverse hyperbolic cotangent of Number, that is the number whose hyperbolic cotangent is Number.

An error results if Number is between -1 and 1 inclusive.

მაგალითი

=ACOTH(1.1) returns inverse hyperbolic cotangent of 1.1, approximately 1.52226.

Open file with example:

ASIN

აბრუნებს რიცხვის შებრუნებულ ტრიგონომეტრიულ სინუსს.

სინტაქსი

ASIN (რიცხვი)

This function returns the inverse trigonometric sine of Number, that is the angle (in radians) whose sine is Number. The angle returned is between -PI/2 and +PI/2.

To return the angle in degrees, use the DEGREES function.

მაგალითი

=ASIN(0) returns 0.

=ASIN(1) returns 1.5707963267949 (PI/2 radians).

=DEGREES(ASIN(0.5)) returns 30. The sine of 30 degrees is 0.5.

Open file with example:

ASINH

აბრუნებს რიცხვის შებრუნებულ ჰიპერბოლურ სინუსს.

სინტაქსი

ASINH(რიცხვი)

This function returns the inverse hyperbolic sine of Number, that is the number whose hyperbolic sine is Number.

მაგალითი

=ASINH(-90) returns approximately -5.1929877.

=ASINH(SINH(4)) returns 4.

Open file with example:

ATAN

აბრუნებს რიცხვის შებრუნებულ ტრიგონომეტრიულ ტანგენსს.

სინტაქსი

ATAN(რიცხვი)

This function returns the inverse trigonometric tangent of Number, that is the angle (in radians) whose tangent is Number. The angle returned is between -PI/2 and PI/2.

To return the angle in degrees, use the DEGREES function.

მაგალითი

=ATAN(1) returns 0.785398163397448 (PI/4 radians).

=DEGREES(ATAN(1)) returns 45. The tangent of 45 degrees is 1.

Open file with example:

ATAN2

აბრუნებს განსაზღვრული x და y კოორდინატების შებრუნებულ ტრიგონომეტრიული ტანგენსს.

სინტაქსი

ATAN2(NumberX; NumberY)

რიცხვი ფუნქციის მნიშვნელობა.

რიცხვი ფუნქციის მნიშვნელობა.

ATAN2 returns the inverse trigonometric tangent, that is, the angle (in radians) between the x-axis and a line from point NumberX, NumberY to the origin. The angle returned is between -PI and PI.

To return the angle in degrees, use the DEGREES function.

მაგალითი

=ATAN2(20;20) returns 0.785398163397448 (PI/4 radians).

=DEGREES(ATAN2(12.3;12.3)) returns 45. The tangent of 45 degrees is 1.

Open file with example:

ATANH

აბრუნებს რიცხვის შებრუნებულ ჰიპერბოლურ ტანგენსს.

სინტაქსი

ATANH(რიცხვი)

This function returns the inverse hyperbolic tangent of Number, that is the number whose hyperbolic tangent is Number.

Number must obey the condition -1 < number < 1.

მაგალითი

=ATANH(0) returns 0.

Open file with example:

CEILING

ამრგვალებს რიცხვს უახლოეს საერთო მამრავლამდე.

სინტაქსი

CEILING(რიცხვი; რეჟიმი

რიცხვი არის ასამრგვალებელი რიცხვი.

Significance is the number to whose multiple the value is to be rounded up.

Mode is an optional value. If the Mode value is given and not equal to zero, and if Number and Significance are negative, then rounding is done based on the absolute value of Number, i.e. negative numbers are rounded away from zero. If the Mode value is equal to zero or is not given, negative numbers are rounded towards zero.

გავრთხილების ხატულა

If the spreadsheet is exported to Microsoft Excel, the CEILING function is exported as the equivalent CEILING.MATH function that exists since Excel 2013. If you plan to use the spreadsheet with earlier Excel versions, use either CEILING.PRECISE that exists since Excel 2010, or CEILING.XCL that is exported as the CEILING function compatible with all Excel versions. Note that CEILING.XCL always rounds away from zero.


მაგალითი

=CEILING(-11;-2) returns -10

=CEILING(-11;-2;0) returns -10

=CEILING(-11;-2;1) returns -12

CEILING.MATH

Rounds a number up to the nearest multiple of Significance.

Syntax

CEILING.MATH(Number; Significance; Mode)

Number is the number that is to be rounded up.

Significance is the number to whose multiple the value is to be rounded up.

Mode is an optional value. If the Mode value is given and not equal to zero, and if Number and Significance are negative, then rounding is done based on the absolute value of Number, i.e. negative numbers are rounded away from zero. If the Mode value is equal to zero or is not given, negative numbers are rounded towards zero.

გავრთხილების ხატულა

This function exists for interoperability with Microsoft Excel 2013 or newer.


Example

=CEILING.MATH(-10;-3) returns -9

=CEILING.MATH(-10;-3;0) returns -9

=CEILING.MATH(-10;-3;1) returns -12

CEILING.PRECISE

Rounds a number up to the nearest multiple of Significance, regardless of sign of Significance

სინტაქსი

CEILING.PRECISE(Number; Significance)

რიცხვი არის ასამრგვალებელი რიცხვი.

Significance (optional) is the number to whose multiple the value is to be rounded up.

მაგალითი

=CEILING.PRECISE(-11;-2) returns -10

CEILING.XCL

Rounds a number away from zero to the nearest multiple of Significance.

Syntax

CEILING.XCL(Number; Significance)

Number is the number that is to be rounded.

Significance is the number to whose multiple the value is to be rounded.

გავრთხილების ხატულა

This function exists for interoperability with Microsoft Excel 2007 or older versions.


Example

=CEILING.XCL(1;3) returns 3

=CEILING.XCL(7;4) returns 8

=CEILING.XCL(-10;-3) returns -12

COMBIN

Returns the number of combinations for elements without repetition.

სინტაქსი

COMBIN(Count1; Count2)

Count1 is the number of items in the set.

Count2 is the number of items to choose from the set.

COMBIN returns the number of ordered ways to choose these items. For example if there are 3 items A, B and C in a set, you can choose 2 items in 3 different ways, namely AB, AC and BC.

COMBIN implements the formula: Count1!/(Count2!*(Count1-Count2)!)

მაგალითი

=COMBIN(3;2) returns 3.

COMBINA

Returns the number of combinations of a subset of items including repetitions.

სინტაქსი

COMBINA(Count1; Count2)

Count1 is the number of items in the set.

Count2 is the number of items to choose from the set.

COMBINA returns the number of unique ways to choose these items, where the order of choosing is irrelevant, and repetition of items is allowed. For example if there are 3 items A, B and C in a set, you can choose 2 items in 6 different ways, namely AA, AB, AC, BB, BC and CC.

COMBINA implements the formula: (Count1+Count2-1)! / (Count2!(Count1-1)!)

მაგალითი

=COMBINA(3;2) returns 6.

CONVERT_OOO

Converts a value from one unit of measurement to another unit of measurement. The conversion factors are given in a list in the configuration.

At one time the list of conversion factors included the legacy European currencies and the Euro (see examples below). We suggest using the new function EUROCONVERT for converting these currencies.

სინტაქსი

CONVERT_OOO(value;"text";"text")

მაგალითი

=CONVERT_OOO(100;"ATS";"EUR") returns the Euro value of 100 Austrian Schillings.

=CONVERT_OOO(100;"EUR";"DEM") converts 100 Euros into German Marks.

COS

Returns the cosine of the given angle (in radians).

სინტაქსი

COS(რიცხვი)

Returns the (trigonometric) cosine of Number, the angle in radians.

To return the cosine of an angle in degrees, use the RADIANS function.

მაგალითები

=COS(PI()*2) returns 1, the cosine of 2*PI radians.

=COS(RADIANS(60)) returns 0.5, the cosine of 60 degrees.

Open file with example:

COSH

აბრუნებს რიცხვიის ჰიპერბოლურ კოსინუსს.

სინტაქსი

COSH(რიცხვი)

Returns the hyperbolic cosine of Number.

მაგალითი

=COSH(0) returns 1, the hyperbolic cosine of 0.

Open file with example:

COT

Returns the cotangent of the given angle (in radians).

სინტაქსი

COT(რიცხვი)

Returns the (trigonometric) cotangent of Number, the angle in radians.

To return the cotangent of an angle in degrees, use the RADIANS function.

The cotangent of an angle is equivalent to 1 divided by the tangent of that angle.

მაგალითები

=COT(PI()/4) returns 1, the cotangent of PI/4 radians.

=COT(RADIANS(45)) returns 1, the cotangent of 45 degrees.

Open file with example:

COTH

აბრუნებს მოცემული რიცხვის (კუთხის) ჰიპერბოლურ კოტანგენსს.

სინტაქსი

COTH(რიცხვი)

Returns the hyperbolic cotangent of Number.

მაგალითი

=COTH(1) returns the hyperbolic cotangent of 1, approximately 1.3130.

Open file with example:

CSC

Returns the cosecant of the given angle (in radians). The cosecant of an angle is equivalent to 1 divided by the sine of that angle

სინტაქსი

COSH(რიცხვი)

Returns the (trigonometric) cosecant of Number, the angle in radians.

To return the cosecant of an angle in degrees, use the RADIANS function.

მაგალითები

=CSC(PI()/4) returns approximately 1.4142135624, the inverse of the sine of PI/4 radians.

=CSC(RADIANS(30)) returns 2, the cosecant of 30 degrees.

Open file with example:

CSCH

აბრუნებს რიცხვიის ჰიპერბოლურ კოსინუსს.

სინტაქსი

COSH(რიცხვი)

Returns the hyperbolic cosecant of Number.

მაგალითი

=CSCH(1) returns approximately 0.8509181282, the hyperbolic cosecant of 1.

Open file with example:

DEGREES

რადიანების გრადუსებად გარდაქმნა.

სინტაქსი

DEGREES(Number)

Number is the angle in radians to be converted to degrees.

მაგალითი

=DEGREES(PI()) returns 180 degrees.

EUROCONVERT

Converts between old European national currency and to and from Euros.

სინტაქსი

EUROCONVERT(Value; "From_currency"; "To_currency", full_precision, triangulation_precision)

Value is the amount of the currency to be converted.

From_currency and To_currency are the currency units to convert from and to respectively. These must be text, the official abbreviation for the currency (for example, "EUR"). The rates (shown per Euro) were set by the European Commission.

Full_precision is optional. If omitted or False, the result is rounded according to the decimals of the To currency. If Full_precision is True, the result is not rounded.

Triangulation_precision is optional. If Triangulation_precision is given and >=3, the intermediate result of a triangular conversion (currency1,EUR,currency2) is rounded to that precision. If Triangulation_precision is omitted, the intermediate result is not rounded. Also if To currency is "EUR", Triangulation_precision is used as if triangulation was needed and conversion from EUR to EUR was applied.

სახელი

=EUROCONVERT(100;"ATS";"EUR") converts 100 Austrian Schillings into Euros.

=EUROCONVERT(100;"EUR";"DEM") converts 100 Euros into German Marks.

EVEN

დადებით რიცხვს ამრგვალებს ზევით უახლოეს კენტ რიცხვამდე და უარყოფითს ქვემოთ უახლოეს კენტ რიცხვამდე.

სინტაქსი

EVEN(რიცხვი)

Returns Number rounded to the next even integer up, away from zero.

მაგალითები

=EVEN(2.3) returns 4.

=EVEN(2) returns 2.

=EVEN(0) returns 0.

=EVEN(-0.5) returns -2.

EXP

აბრუნებს e-ს მოცემულ ხარისხად. e კონსტანტას მნიშვნელობაა დაახლოვებით 2.71828182845904.

სინტაქსი

EXP(რიცხვი)

რიცხვი არის ხარისხი რომელშიც e იქნება აყვანილი.

მაგალითი

=EXP(1) returns 2.71828182845904, the mathematical constant e to Calc's accuracy.

FACT

Returns the factorial of a number.

სინტაქსი

FACT(რიცხვი)

Returns Number!, the factorial of Number, calculated as 1*2*3*4* ... * Number.

=FACT(0) returns 1 by definition.

The factorial of a negative number returns the "invalid argument" error.

მაგალითი

=FACT(3) returns 6.

=FACT(0) returns 1.

FLOOR

ამრგვალებს რიცხვს უახლოეს საერთო მამრავლამდე.

სინტაქსი

FLOOR ნომერი რეჟიმი

რიცხვი არის ქვემოთ დასამრგვალებელი რიცხვი.

Significance is the value to whose multiple the number is to be rounded down.

Mode is an optional value. If the Mode value is given and not equal to zero, and if Number and Significance are negative, then rounding is done based on the absolute value of Number, i.e. negative numbers are rounded towards zero. If the Mode value is equal to zero or is not given, negative numbers are rounded away from zero.

გავრთხილების ხატულა

If the spreadsheet is exported to Microsoft Excel, the FLOOR function is exported as the equivalent FLOOR.MATH function that exists since Excel 2013. If you plan to use the spreadsheet with earlier Excel versions, use either FLOOR.PRECISE that exists since Excel 2010, or FLOOR.XCL that is exported as the FLOOR function compatible with all Excel versions. Note that FLOOR.XCL always rounds towards zero.


მაგალითი

=FLOOR( -11;-2) returns -12

=FLOOR( -11;-2;0) returns -12

=FLOOR( -11;-2;1) returns -10

FLOOR.PRECISE

Rounds a number down to the nearest multiple of Significance, regardless of sign of Significance

სინტაქსი

FLOOR.PRECISE(Number; Significance)

რიცხვი არის ქვემოთ დასამრგვალებელი რიცხვი.

Significance is the value to whose multiple the number is to be rounded down.

მაგალითი

=FLOOR.PRECISE( -11;-2) returns -12

GCD

აბრუნებს ორი ან მეტი მთელი რიცხვის უდიდეს საერთო გამყოფს.

The greatest common divisor is the positive largest integer which will divide, without remainder, each of the given integers.

სინტაქსი

GCD(Integer1; Integer2; ...; Integer30)

მთელი რიცხვი 1-დან 30-მდე არის 30მდე მთელი რიცხვი, რომელთა უდიდესი საერთო გამყოფი უნდა გამოითვალოს.

მაგალითი

=GCD(16;32;24) gives the result 8, because 8 is the largest number that can divide 16, 24 and 32 without a remainder.

=GCD(B1:B3) where cells B1, B2, B3 contain 9, 12, 9 gives 3.

GCD_EXCEL2003

The result is the greatest common divisor of a list of numbers.

შენიშვნის ხატულა

The functions whose names end with _ADD or _EXCEL2003 return the same results as the corresponding Microsoft Excel 2003 functions without the suffix. Use the functions without suffix to get results based on international standards.


სინტაქსი

GCD_EXCEL2003(Number(s))

რიცხვ(ებ)ი: 30 რიცხვამდე სია.

მაგალითი

=GCD_EXCEL2003(5;15;25) returns 5.

INT

ამრგვალებს რიცხვს ქვემოთ შემდეგ მთელ რიცხვამდე.

სინტაქსი

INT(რიცხვი)

Returns Number rounded down to the nearest integer.

Negative numbers round down to the integer below.

მაგალითი

=INT(5.7) returns 5.

=INT(-1.3) returns -2.

ISO.CEILING

Rounds a number up to the nearest multiple of Significance, regardless of sign of Significance

სინტაქსი

ISO.CEILING(Number; Significance)

რიცხვი არის ასამრგვალებელი რიცხვი.

Significance (optional) is the number to whose multiple the value is to be rounded up.

მაგალითი

=ISO.CEILING(-11;-2) returns -10

LCM

აბრუნებს ერთი ან მეტი რიცხვის საერთო მამრავლს.

სინტაქსი

LCM(Integer1; Integer2; ...; Integer30)

მთელი რიცხი 1-დან 30-მდე არის 30-მდე რიცხვი, რომლის უმდაბლესი საერთო მამრავლი უნდა გამოითვალოს.

მაგალითი

If you enter the numbers 512;1024 and 2000 in the Integer 1;2 and 3 text boxes, 128000 will be returned as the result.

LCM_EXCEL2003

The result is the lowest common multiple of a list of numbers.

შენიშვნის ხატულა

The functions whose names end with _ADD or _EXCEL2003 return the same results as the corresponding Microsoft Excel 2003 functions without the suffix. Use the functions without suffix to get results based on international standards.


სინტაქსი

LCM_EXCEL2003(Number(s))

რიცხვ(ებ)ი: 30 რიცხვამდე სია.

მაგალითი

=LCM_EXCEL2003(5;15;25) returns 75.

LN

აბრუნებს ნატურალურ ლოგარითმს ფუძით e კონსტანტა. e კონსტანტას მნიშვნელობა დაახლოვებით არის 2.71828182845904.

სინტაქსი

LN(რიცხვი)

რიცხვი არის მნიშვნელობა რომლის ნატურალური ლოგარითმი უნდა გამოითვალოს.

მაგალითი

=LN(3) returns the natural logarithm of 3 (approximately 1.0986).

=LN(EXP(321)) returns 321.

LOG

აბრუნებს რიცხვის ლოგარითმს მითითებული ფუძით.

სინტაქსი

LOG(რიცხვი; ფუძე)

რიცხვი მნიშვნელობა, რომლის ლოგარითმიც უნდა გამოითვალოს.

Base (optional) is the base for the logarithm calculation. If omitted, Base 10 is assumed.

მაგალითი

=LOG(10;3) returns the logarithm to base 3 of 10 (approximately 2.0959).

=LOG(7^4;7) returns 4.

LOG10

აბრუნებს რიცხვის ლოგარითმს ფუძით 10.

სინტაქსი

LOG10(რიცხვი)

Returns the logarithm to base 10 of Number.

მაგალითი

=LOG10(5) returns the base-10 logarithm of 5 (approximately 0.69897).

MOD

Returns the remainder when one integer is divided by another.

სინტაქსი

MOD(გასაყოფი; გამყოფი)

For integer arguments this function returns Dividend modulo Divisor, that is the remainder when Dividend is divided by Divisor.

This function is implemented as Dividend - Divisor * INT(Dividend/Divisor) , and this formula gives the result if the arguments are not integer.

მაგალითი

=MOD(22;3) returns 1, the remainder when 22 is divided by 3.

=MOD(11.25;2.5) returns 1.25.

MROUND

Returns a number rounded to the nearest multiple of another number.

სინტაქსი

MROUND(რიცხვი; მამრავლი)

Returns Number rounded to the nearest multiple of Multiple.

An alternative implementation would be Multiple * ROUND(Number/Multiple).

მაგალითი

=MROUND(15.5;3) returns 15, as 15.5 is closer to 15 (= 3*5) than to 18 (= 3*6).

=MROUND(1.4;0.5) returns 1.5 (= 0.5*3).

MULTINOMIAL

Returns the factorial of the sum of the arguments divided by the product of the factorials of the arguments.

სინტაქსი

MULTINOMIAL (რიცხვ(ებ)ი)

რიცხვ(ებ)ი: 30 რიცხვამდე სია.

მაგალითი

=MULTINOMIAL(F11:H11) returns 1260, if F11 to H11 contain the values 2, 3 and 4. This corresponds to the formula =(2+3+4)! / (2!*3!*4!)

ODD

დადებით რიცხვს ამრგვალებს ზევით უახლოეს კენტ რიცხვამდე და უარყოფითს ქვემოთ უახლოეს კენტ რიცხვამდე.

სინტაქსი

ODD(რიცხვი)

Returns Number rounded to the next odd integer up, away from zero.

მაგალითი

=ODD(1.2) returns 3.

=ODD(1) returns 1.

=ODD(0) returns 1.

=ODD(-3.1) returns -5.

PI

Returns 3.14159265358979, the value of the mathematical constant PI to 14 decimal places.

სინტაქსი

PI()

მაგალითი

=PI() returns 3.14159265358979.

POWER

Returns a number raised to another number.

სინტაქსი

POWER(Base; Exponent)

Returns Base raised to the power of Exponent.

The same result may be achieved by using the exponentiation operator ^:

Base^Exponent

მაგალითი

=POWER(4;3) returns 64, which is 4 to the power of 3.

=4^3 also returns 4 to the power of 3.

PRODUCT

არგუმენტებად შეყვანილ რიცხვებს გადაამრავლებს და აბრუნებს ნამრავლს.

სინტაქსი

KURT(რიცხვი 1; რიცხვი 2; ...რიცხვი 30)

რიცხვი 1-დან 30-მდე არის 30-მდე არგუმენტი რომელიც უნდა გადამრავლდეს.

PRODUCT returns number1 * number2 * number3 * ...

მაგალითი

=PRODUCT(2;3;4) returns 24.

QUOTIENT

Returns the integer part of a division operation.

სინტაქსი

QUOTIENT(ნუმერატორი;დენომინატორი)

Returns the integer part of Numerator divided by Denominator.

QUOTIENT is equivalent to INT(numerator/denominator) for same-sign numerator and denominator, except that it may report errors with different error codes. More generally, it is equivalent to INT(numerator/denominator/SIGN(numerator/denominator))*SIGN(numerator/denominator).

მაგალითი

=QUOTIENT(11;3) returns 3. The remainder of 2 is lost.

RADIANS

გრადუსების რადიანებში გარდაქმნა.

სინტაქსი

RADIANS(რიცხვი)

Number is the angle in degrees to be converted to radians.

მაგალითი

=RADIANS(90) returns 1.5707963267949, which is PI/2 to Calc's accuracy.

RAND

აბრუნებს 0-სა და 1-ს შორის შემთხვევით რიცხვს.

სინტაქსი

RAND()

This function produces a new random number each time Calc recalculates. To force Calc to recalculate manually press F9.

To generate random numbers which never recalculate, copy cells each containing =RAND(), and use Edit - Paste Special (with Paste All and Formulas not marked and Numbers marked).

მაგალითი

=RAND() returns a random number between 0 and 1.

RANDBETWEEN

Returns an integer random number in a specified range.

სინტაქსი

RANDBETWEEN(Bottom; Top)

Returns an integer random number between integers Bottom and Top (both inclusive).

This function produces a new random number each time Calc recalculates. To force Calc to recalculate manually press Shift++F9.

To generate random numbers which never recalculate, copy cells containing this function, and use Edit - Paste Special (with Paste All and Formulas not marked and Numbers marked).

მაგალითი

=RANDBETWEEN(20;30) returns an integer of between 20 and 30.

ROUND

Rounds a number to a certain number of decimal places.

სინტაქსი

ROUND(რიცხვი; თვლა)

Returns Number rounded to Count decimal places. If Count is omitted or zero, the function rounds to the nearest integer. If Count is negative, the function rounds to the nearest 10, 100, 1000, etc.

This function rounds to the nearest number. See ROUNDDOWN and ROUNDUP for alternatives.

მაგალითი

=ROUND(2.348;2) returns 2.35

=ROUND(-32.4834;3) returns -32.483. Change the cell format to see all decimals.

=ROUND(2.348;0) returns 2.

=ROUND(2.5) returns 3.

=ROUND(987.65;-2) returns 1000.

ROUNDDOWN

Rounds a number down, toward zero, to a certain precision.

სინტაქსი

ROUNDDOWN(რიცხვი; თვლა)

Returns Number rounded down (towards zero) to Count decimal places. If Count is omitted or zero, the function rounds down to an integer. If Count is negative, the function rounds down to the next 10, 100, 1000, etc.

This function rounds towards zero. See ROUNDUP and ROUND for alternatives.

მაგალითი

=ROUNDDOWN(1.234;2) returns 1.23.

=ROUNDDOWN(45.67;0) returns 45.

=ROUNDDOWN(-45.67) returns -45.

=ROUNDDOWN(987.65;-2) returns 900.

ROUNDUP

Rounds a number up, away from zero, to a certain precision.

სინტაქსი

ROUNDUP(რიცხვი; თვლა)

Returns Number rounded up (away from zero) to Count decimal places. If Count is omitted or zero, the function rounds up to an integer. If Count is negative, the function rounds up to the next 10, 100, 1000, etc.

This function rounds away from zero. See ROUNDDOWN and ROUND for alternatives.

მაგალითი

=ROUNDUP(1.1111;2) returns 1.12.

=ROUNDUP(1.2345;1) returns 1.3.

=ROUNDUP(45.67;0) returns 46.

=ROUNDUP(-45.67) returns -46.

=ROUNDUP(987.65;-2) returns 1000.

SEC

Returns the secant of the given angle (in radians). The secant of an angle is equivalent to 1 divided by the cosine of that angle

სინტაქსი

SIN(რიცხვი)

Returns the (trigonometric) secant of Number, the angle in radians.

To return the secant of an angle in degrees, use the RADIANS function.

მაგალითები

=SEC(PI()/4) returns approximately 1.4142135624, the inverse of the cosine of PI/4 radians.

=SEC(RADIANS(60)) returns 2, the secant of 60 degrees.

Open file with example:

SECH

აბრუნებს რიცხვის ჰიპერბოლურ სინუსს.

სინტაქსი

ASINH(რიცხვი)

Returns the hyperbolic secant of Number.

მაგალითი

=SECH(0) returns 1, the hyperbolic secant of 0.

Open file with example:

SERIESSUM

Sums the first terms of a power series.

SERIESSUM(x;n;m;კოეფიციენტები) =კოეფიციენტი_1*x^n + კოეფიციენტი_2*x^(n+m) + კოეფიციენტი_3*x^(n+2m) +...+ კოეფიციენტი_i*x^(n+(i-1)m)

სინტაქსი

SERIESSUM(x; n; m; კოეფიციენტები)

X is the input value for the power series.

N is the initial power

M is the increment to increase N

კოეფიციენტები: კოეფიციენტების სერიები. ყოველი კოეფიციენტისთვის სერიების ჯამი იზრდება ერთი სექციით.

SIGN

Returns the sign of a number. Returns 1 if the number is positive, -1 if negative and 0 if zero.

სინტაქსი

SIGN(რიცხვი)

რიცხვი რიცხვი, რომლის ნიშანიც უნდა განისაზღვროს.

მაგალითი

=SIGN(3.4) returns 1.

=SIGN(-4.5) returns -1.

SIN

Returns the sine of the given angle (in radians).

სინტაქსი

SIN(რიცხვი)

Returns the (trigonometric) sine of Number, the angle in radians.

To return the sine of an angle in degrees, use the RADIANS function.

მაგალითი

=SIN(PI()/2) returns 1, the sine of PI/2 radians.

=SIN(RADIANS(30)) returns 0.5, the sine of 30 degrees.

Open file with example:

SINH

აბრუნებს რიცხვის ჰიპერბოლურ სინუსს.

სინტაქსი

ASINH(რიცხვი)

Returns the hyperbolic sine of Number.

მაგალითი

=SINH(0) returns 0, the hyperbolic sine of 0.

Open file with example:

SQRT

Returns the positive square root of a number.

სინტაქსი

SQRT(რიცხვი)

Returns the positive square root of Number.

Number must be positive.

მაგალითი

=SQRT(16) returns 4.

=SQRT(-16) returns an invalid argument error.

SQRTPI

Returns the square root of (PI times a number).

სინტაქსი

SQRT(რიცხვი)

Returns the positive square root of (PI multiplied by Number).

This is equivalent to SQRT(PI()*Number).

მაგალითი

=SQRTPI(2) returns the squareroot of (2PI), approximately 2.506628.

SUBTOTAL

გამოთვლის ქვეჯამებს. თუ დიაპაზონი უკვე შეიცავს ქვეჯამებს, იგი არ გამოიყენება შემდგომი გამოთვლისთვის. გამოიყენეთ ეს ფუნქცია ავტოფილტრთან ერთად ანგარიშში მხოლოდ გაფილტრული ჩანაწერების მისაღებად.

სინტაქსი

SUBTOTAL(ფუნქცია; დიაპაზონი)

ფუნქცია არის რიცხვი, რომელიც მიეკუთვნება შემდეგ ფუნქციათაგან ერთერთს:

ფუნქციის ინდექსი

(includes hidden values)

Function index

(ignores hidden values)

ფუნქცია

1

101

AVERAGE

2

102

COUNT

3

103

COUNTA

4

104

MAX

5

105

MIN

6

106

PRODUCT

7

107

STDEV

8

108

STDEVP

9

109

SUM

10

110

VAR

11

111

VARP


Use numbers 1-11 to include manually hidden rows or 101-111 to exclude them; filtered-out cells are always excluded.

დიაპაზონი არის დიაპაზონი, რომელთა უჯრებიც ჩართულია.

მაგალითი

You have a table in the cell range A1:B6 containing a bill of material for 10 students. Row 2 (Pen) is manually hidden. You want to see the sum of the figures that are displayed; that is, just the subtotal for the filtered rows. In this case the correct formula would be:

A

B

1

ITEM

QUANTITY

2

Pen

10

3

Pencil

10

4

Notebook

10

5

Rubber

10

6

Sharpener

10


=SUBTOTAL(9;B2:B6) returns 50.

=SUBTOTAL(109;B2:B6) returns 40.

SUM

უჯრების დიაპაზონში აჯამებს ციფრებს.

სინტაქსი

SUM(რიცხვი 1; რიცხვი 2; ..., რიცხვი 30)

იცხვი 1-დან რიცხვ 30-მდე არის 30-მდე არგუმენტი, რომელიც უნდა დაჯამდეს.

მაგალითი

If you enter the numbers 2; 3 and 4 in the Number 1; 2 and 3 text boxes, 9 will be returned as the result.

=SUM(A1;A3;B5) calculates the sum of the three cells. =SUM (A1:E10) calculates the sum of all cells in the A1 to E10 cell range.

AND-ით დაკავშირებული პირობები ფუნქცია SUM()-ით შემდეგ ნაერად შეიძლება იყოს:

მაგალითი თქვენ a ცხრილი სვეტი A შეიცავს თარიღი - B თქვენ -სკენ a ფორმულა -სკენ დაბრუნება - ყველა -თვის a თვე e g -თვის -სკენ თარიღი A1 -სკენ ტოლია C1 შეიცავს დასაწყისი თარიღი - -სკენ და C2 თარიღი ტოლია არა.

შემდეგი ფორმულის მასივის ფორმულად შეყვანა:

=SUM((A1:A40>=C1)*(A1:A40<C2)*B1:B40)

In order to enter this as an array formula, you must press the Shift+ Enter keys instead of simply pressing the Enter key to close the formula. The formula will then be shown in the Formula bar enclosed in braces.

{=SUM((A1:A40>=C1)*(A1:A40<C2)*B1:B40)}

The formula is based on the fact that the result of a comparison is 1 if the criterion is met and 0 if it is not met. The individual comparison results will be treated as an array and used in matrix multiplication, and at the end the individual values will be totaled to give the result matrix.

SUMIF

ამატებს უჯრებს მოცემული კრიტერიუმის მიხედვით. ეს ფუნქცია გამოიყენება დიაპაზონის მიმოხილვისთვის, როდესაც ეძებთ განსაზღვრულ მნიშვნელობას.

The search supports regular expressions. You can enter "all.*", for example to find the first location of "all" followed by any characters. If you want to search for a text that is also a regular expression, you must precede every character with a \ character. You can switch the automatic evaluation of regular expression on and off in - LibreOffice Calc - Calculate.

სინტაქსი

SUMIF(დიაპაზონი; კრიტერიუმი; ჯამი_დიაპაზონი)

დიაპაზონი არის დიაპაზონი რომლისთვისაც კრიტერიუმი უნდა გააქტიურდეს.

Criteria is the cell in which the search criterion is shown, or the search criterion itself. If the criteria is written into the formula, it has to be surrounded by double quotes.

SumRange is the range from which values are summed. If this parameter has not been indicated, the values found in the Range are summed.

შენიშვნის ხატულა

SUMIF supports the reference concatenation operator (~) only in the Criteria parameter, and only if the optional SumRange parameter is not given.


მაგალითი

To sum up only negative numbers: =SUMIF(A1:A10;"<0")

=SUMIF(A1:A10;">0";B1:10) - sums values from the range B1:B10 only if the corresponding values in the range A1:A10 are >0.

See COUNTIF() for some more syntax examples that can be used with SUMIF().

SUMSQ

თუ გსურთ რიცხვების კვადრატების ჯამის გამოთვლა (არგუმენტების კვადრატების დაჯამება), შეიყვანეთ ისინი ველებში.

სინტაქსი

SUM(რიცხვი 1; რიცხვი 2; ..., რიცხვი 30)

რიცხვი 1-დან 30-მდე არის 30-მდე არგუმენტი რომელთა კვადრატების ჯამიც გამოითვება.

მაგალითი

If you enter the numbers 2; 3 and 4 in the Number 1; 2 and 3 text boxes, 29 is returned as the result.

TAN

Returns the tangent of the given angle (in radians).

სინტაქსი

ATAN(რიცხვი)

Returns the (trigonometric) tangent of Number, the angle in radians.

To return the tangent of an angle in degrees, use the RADIANS function.

მაგალითი

=TAN(PI()/4) returns 1, the tangent of PI/4 radians.

=TAN(RADIANS(45)) returns 1, the tangent of 45 degrees.

Open file with example:

TANH

აბრუნებს რიცხვის ჰიპერბოლურ ტანგენსს.

სინტაქსი

ATANH(რიცხვი)

Returns the hyperbolic tangent of Number.

მაგალითი

=TANH(0) returns 0, the hyperbolic tangent of 0.

Open file with example:

TRUNC

Truncates a number by removing decimal places.

სინტაქსი

TRUNC(რიცხვი; თვლა)

Returns Number with at most Count decimal places. Excess decimal places are simply removed, irrespective of sign.

TRUNC(Number; 0) behaves as INT(Number) for positive numbers, but effectively rounds towards zero for negative numbers.

გავრთხილების ხატულა

The visible decimal places of the result are specified in - LibreOffice Calc - Calculate.


მაგალითი

=TRUNC(1.239;2) returns 1.23. The 9 is lost.

=TRUNC(-1.234999;3) returns -1.234. All the 9s are lost.