ლოგიკური ფუნქციები

This category contains the Logical functions.

Handling non-logical arguments in logical functions

ბრძანებაზე წვდომისათვის...

ჩასმა - ფუნქცია - კატეგორია ლოგიკური


AND

აბრუნებს ჭეშმარიტს თუ ყველა არგუმენტი ჭეშმარიტია. თუ ერთერთი არგუმენტი მცდარია, ფუნქცია დააბრუნებს მცდარს.

არგუმენტები ან თვითონაა ლოგიკური გამოსახულებები (TRUE, 1<5, 2+3=7, B8<10) რომლებიც აბრუნებს ლოგიკურ მნიშვნელობას, ან მასივები (A1:C3) რომლებიც შრიცავს ლოგიკურ მნიშვნელობას.

სინტაქსი

AND(ლოგიკური მნიშვნელობა 1; ლოგიკური მნიშვნელობა 2 ...ლოგიკური მნიშვნელობა 30)

LogicalValue1; LogicalValue2 ...LogicalValue30 are conditions to be checked. All conditions can be either TRUE or FALSE. If a range is entered as a parameter, the function uses all values of the range. The result is TRUE if the logical value in all cells within the cell range is TRUE.

მაგალითი

ჩანაწერთა 12<13; 14>12, და 7<6 ლოგიკური მნიშვნელობა გამოიცდება:

=AND(12<13;14>12;7<6) returns FALSE.

=AND (FALSE;TRUE) returns FALSE.

FALSE

აბრუნებს ლოგიკურ მნიშვნელობას FALSE. FALSE() ფუნქცია არ მოითხოვს რაიმე არგუმენტებს და ყოველთვის აბრუნებს FALSE.

სინტაქსი

FALSE()

მაგალითი

=FALSE() returns FALSE

=NOT(FALSE()) returns TRUE

IF

საზღვრავს წარსადგენ ლოგიკურ ტესტს.

სინტაქსი

IF(ტესტი;შემდეგ_მნიშვნელობა;სხვაგვარად_მნისვნელობა)

ტესტი არის ნებისმიერი მნისვნელობა ან გამოსახულება რომელიც შეიძლება იყოს ჭეშმარიტი ან მცდარი.

მაშინ_მნიშვნელობა (არასავალდებულო) არის ლოგიკური ტესტი თუ TRUE არის, დაბრუნებული მნიშვნელობა.

სხვაგვარად_მნიშვნელობა (არასავალდებულო) არის ლოგიკური ტესტი თუ FALSE არის, დაბრუნებული მნიშვნელობა.

In the LibreOffice Calc functions, parameters marked as "optional" can be left out only when no parameter follows. For example, in a function with four parameters, where the last two parameters are marked as "optional", you can leave out parameter 4 or parameters 3 and 4, but you cannot leave out parameter 3 alone.

მაგალითები

=IF(A1>5;100;"too small") If the value in A1 is higher than 5, the value 100 is entered in the current cell; otherwise, the text “too small” (without quotes) is entered.

NOT

Complements (inverts) a logical value.

სინტაქსი

NOT(ლოგიკური მნიშვნელობა)

LogicalValue is any value to be complemented.

მაგალითი

=NOT(A). If A=TRUE then NOT(A) will evaluate FALSE.

OR

აბრუნებს ჭეშმარიტს, თუ ერთი მნიშვნელობა მაინც არის ჭეშმარიტი. ეს ფუნქცია აბრუნებს მცდარ მნიშვნელობას; თუ ორიგე არგუმენტს აქვს ლოგიკური მნიშვნელობა მცდარი.

არგუმენტები ან თვითონაა ლოგიკური გამოსახულებები (TRUE, 1<5, 2+3=7, B8<10) რომლებიც აბრუნებს ლოგიკურ მნიშვნელობას, ან მასივები (A1:C3) რომლებიც შრიცავს ლოგიკურ მნიშვნელობას.

სინტაქსი

OR(ლოგიკური მნიშვნელობა 1; ლოგიკური მნიშვნელობა 2 ...ლოგიკური მნიშვნელობა 30)

LogicalValue1; LogicalValue2 ...LogicalValue30 are conditions to be checked. All conditions can be either TRUE or FALSE. If a range is entered as a parameter, the function uses all values of the range.

მაგალითი

12<11; 13>22, და 45=45 ჩანაწერების ლოგიკური მნიშვნელობაა შესამოწმებელი.

=OR(12<11;13>22;45=45) returns TRUE.

=OR(FALSE;TRUE) returns TRUE.

TRUE

ლოგიკური მნიშვნელობა არის TRUE. TRUE() ფუნქცია არ მოითხოვს არანაერ პარამეტრებს, და ყოველთვის აბრუნებს ლოგიკურ მნიშვნელობას TRUE.

სინტაქსი

TRUE()

მაგალითი

If A=TRUE and B=FALSE the following examples appear:

=AND(A;B) returns FALSE

=OR(A;B) returns TRUE

=NOT(AND(A;B)) returns TRUE

XOR

Returns true if an odd number of arguments evaluates to TRUE.

არგუმენტები ან თვითონაა ლოგიკური გამოსახულებები (TRUE, 1<5, 2+3=7, B8<10) რომლებიც აბრუნებს ლოგიკურ მნიშვნელობას, ან მასივები (A1:C3) რომლებიც შრიცავს ლოგიკურ მნიშვნელობას.

სინტაქსი

OR(ლოგიკური მნიშვნელობა 1; ლოგიკური მნიშვნელობა 2 ...ლოგიკური მნიშვნელობა 30)

მაგალითი

=XOR(TRUE;TRUE) returns FALSE

=XOR(TRUE;TRUE;TRUE) returns TRUE

=XOR(FALSE;TRUE) returns TRUE