მონაცემთა ბაზების ფუნქციები

ამ სექციაში ფუნქციებია რომლების მონაცემთა ორგანიზებასთან გამოიყენება, როგორც მონაცემთა ცალი რიგი ერთი ჩანაწერისთვის.

შენიშვნის ხატულა

მონაცემთა ბაზის კატეგორია შესაძლოა გაფუჭებული იყოს LibreOffice ინტეგრირებული მონაცემთა ბაზით. თუმცა LibreOffice მონაცემთა ბაზასა და LibreOffice Calc-ში მონაცემთა ბაზას შორის კავშირი არ არის.


სამაგალითო მონაცემები:

შემდეგი მონაცემები გამოყენებულ იქნება ფუნქციის აღწერებში მაგალითებად:

დიაპაზონი A1:E10 აჩვენებს მიშას დაბადების დღეზე დაპატიჟებული ბავშვებს. ყოველი ჩანაწერისთვის მოცემულია შემდეგი ინფორმაცია: სვეტი A აჩვენებს სხელს, B საფეხურსს, შემდეგ ასაკი წლებით, სკოლამდე მანძილი მეტრებში და წონა კილოგრამებში.

A

B

C

D

E

1

Name

Grade

Age

Distance to School

Weight

2

Andy

3

9

150

40

3

Betty

4

10

1000

42

4

Charles

3

10

300

51

5

Daniel

5

11

1200

48

6

Eva

2

8

650

33

7

Frank

2

7

300

42

8

Greta

1

7

200

36

9

Harry

3

9

1200

44

10

Irene

2

8

1000

42

11

12

13

Name

Grade

Age

Distance to School

Weight

14

>600

15

16

DCOUNT

5


ფორმულა უჯრაში B16 არის =DCOUNT(A1:E10;0;A13:E14)

მონაცემთა ბაზის ფუნქციის პარამეტრები:

შემდეგი არის მონაცემთა ბაზების ყველა ფუნქციისთვის პარამეტრების განსაზღვრა:

მონაცემთა ბაზა არის უჯრა ან უჯრათა დიაპაზონი, რომელიც მონაცემთა ბაზას განსაზღვრავს.

DatabaseField specifies the column where the function operates on after the search criteria of the first parameter is applied and the data rows are selected. It is not related to the search criteria itself. For the DatabaseField parameter you can enter a reference to a header cell or a number to specify the column within the Database area, starting with 1. To reference a column by means of the literal column header name, place quotation marks around the header name.

ძიების კრიტერიუმი არის უჯრათა დიაპაზონი რომელიც შეიცავს ძიების კრიტერიუმს. თუ ერთ რიგში რამდენიმე კრიტერიუმს ჩაწერს, ისინი დაკავშირებული იქნებიან AND-ით. თუ კი კრიტერიუმებს სხვადასხვა რიგებში ჩაწერთ, ისინი დაკავშირებული იქნებიან OR-ით. ძიების კრიტერიუმის დიაპაზონში ცარიელი უჯრები იგნორირებული იქნებიან.

Choose - LibreOffice Calc - Calculate to define how LibreOffice Calc acts when searching for identical entries.

See also the Wiki page about Conditional Counting and Summation.

DAVERAGE

DAVERAGE აბრუნებს უჯრების (ველების) მნიშვნელობების საშუალო არითმეტიკულს ყველა რიგში (მონაცემთა ბაზის ჩანაწერებში) რომლებიც ემთხვევა საძიებო კრიტერიუმს.

The search supports regular expressions. You can enter "all.*", for example to find the first location of "all" followed by any characters. If you want to search for a text that is also a regular expression, you must precede every character with a \ character. You can switch the automatic evaluation of regular expression on and off in - LibreOffice Calc - Calculate.

სინტაქსი

DAVERAGE(მონაცემთა ბაზა; მონაცემთა ბაზის ველი; ძიების კრიტერიუმი)

For the DatabaseField parameter you can enter a reference to a header cell or a number to specify the column within the Database area, starting with 1. To reference a column by means of the literal column header name, place quotation marks around the header name.

მაგალითი

ზედა მაგალითში (აასრიალეთ) ერთი და იგივე ასაკის ბავშვების საშუალო წონის გამოსათვლელათ შეიყვანეთ ფორმულა B16:

=DAVERAGE(A1:E10;"Weight";A13:E14)

14 რიგში ასაკის ქვეშ შეიყვანეთ 7, 8, 9 და ა.შ. ერთი მეორეს მიყოლებით. გამოჩნდება ერთი და იგივე ასაკის ბავშვების საშუალო წონა.

DCOUNT

DCOUNT თვლის რიგების (ჩანაწერების) რაოდენობას მონაცემთა ბაზაში, რომელიც ემთხვევა მოცემულ ძიების კრიტერიუმს და შეიცავს ციფრულ მონაცემებს.

The search supports regular expressions. You can enter "all.*", for example to find the first location of "all" followed by any characters. If you want to search for a text that is also a regular expression, you must precede every character with a \ character. You can switch the automatic evaluation of regular expression on and off in - LibreOffice Calc - Calculate.

სინტაქსი

DCOUNT(მონაცემთა ბაზა; მონაცემთა ბაზის ველი; ძიების კრიტერიუმი)

If the DatabaseField argument is omitted, DCOUNT returns the count of all records that satisfy Criteria. For the DatabaseField parameter you can enter a reference to a header cell or a number to specify the column within the Database area, starting with 1. To reference a column by means of the literal column header name, place quotation marks around the header name.

მაგალითი

ზედა მაგალითში (აასრიალეთ) გვინდა გავიგოთ თუ რამდენ ბავშვს სჭირდება სკოლამდე 600 მეტრზე მეტის გავლა. შედეგი გამოჩნდება B16 უჯრაში. კურსორი B16 უჯრაზე დააყენეთ. შეიყვანეთ ფორმულა =DCOUNT(A1:E10;0;A13:E14) B16-ში. ფუნქციათა ოსტატი დაგეხმარებათ შეიტანოთ დიაპაზონები.

მონაცემთა ბაზა არის დასამუშავებელი მონაცემების დიაპაზონი, მათი თავსართების ჩათვლით: ამ შემთხვევაში A1:E10. მონაცემთა ბაზა განსაზღვრავს ძიების კრიტერიუმისთვის სვეტს: ამ შემთხვევასი მთელი ბაზა. ძიების კრიტერიუმი არის დიაპაზონი, სადაც შეგიძლიათ შეიყვანოთ ძიების პარამეტრები, ამ შემთხვევაში, A13:E14.

-მდე დუ მეორე წლები - წაშლა ჩანაწერი დუ და დუ დონე და დუ -სკენ მარჯვნივ ტოლია ორი დუ მეორე და წლები - დუ რიგი დაკავშირებული -ით AND.

DCOUNTA

DCOUNT თვლის რიგების (ჩანაწერების) რაოდენობას მონაცემთა ბაზაში, რომელიც ემთხვევა მოცემულ ძიების კრიტერიუმს და შეიცავს ციფრულ მონაცემებს.

The search supports regular expressions. You can enter "all.*", for example to find the first location of "all" followed by any characters. If you want to search for a text that is also a regular expression, you must precede every character with a \ character. You can switch the automatic evaluation of regular expression on and off in - LibreOffice Calc - Calculate.

სინტაქსი

DCOUNTA(მონაცემთა ბაზა; მონაცემთა ბაზის ველი; ძიების კრიტერიუმი)

If the DatabaseField argument is omitted, DCOUNTA returns the count of all records that satisfy Criteria. For the DatabaseField parameter you can enter a reference to a header cell or a number to specify the column within the Database area, starting with 1. To reference a column by means of the literal column header name, place quotation marks around the header name.

მაგალითი

In the example above (scroll up, please), you can search for the number of children whose name starts with an E or a subsequent letter. Edit the formula in B16 to read =DCOUNTA(A1:E10;"Name";A13:E14). Delete the old search criteria and enter >=E under Name in field A14. The result is 5. If you now delete all number values for Greta in row 8, the result changes to 4. Row 8 is no longer included in the count because it does not contain any values. The name Greta is text, not a value. Note that the DatabaseField parameter must point to a column that can contain values.

DGET

DGET returns the contents of the referenced cell in a database which matches the specified search criteria. In case of an error, the function returns either #VALUE! for no row found, or Err502 for more than one cell found.

The search supports regular expressions. You can enter "all.*", for example to find the first location of "all" followed by any characters. If you want to search for a text that is also a regular expression, you must precede every character with a \ character. You can switch the automatic evaluation of regular expression on and off in - LibreOffice Calc - Calculate.

სინტაქსი

DGET(მონაცემთა ბაზა; მონაცემთა ბაზის ველი; ძიების კრიტერიუმი)

For the DatabaseField parameter you can enter a reference to a header cell or a number to specify the column within the Database area, starting with 1. To reference a column by means of the literal column header name, place quotation marks around the header name.

მაგალითი

In the above example (scroll up, please), we want to determine what grade a child is in, whose name was entered in cell A14. The formula is entered in cell B16 and differs slightly from the earlier examples because only one column (one database field) can be entered for DatabaseField. Enter the following formula:

=DGET(A1:E10;"Grade";A13:E14)

Enter the name Frank in A14, and you see the result 2. Frank is in second grade. Enter "Age" instead of "Grade" and you will get Frank's age.

მხოლოდ C14-ში შეიყვანეთ მნიშვნელობა 11 და ამ რიგში წაშალეთ სხვა ჩანაწერები. ფორმულა B16 ჩაასწორეთ როგორც შემდეგში:

=DGET(A1:E10;"Name";A13:E14)

საფეხურის ნაცვლად მოთხოვნილია სახელი. პასუხი უმალვე ჩნდება. დანიელი ერთადერთი 11 წლის ბავშვია.

DMAX

DMAX აბრუნებს მონაცემთას ბაზაში (ყველა ჩანაწერები) უჯრების (ველების) შიგტავსების მაქსიმუმს, რომელიც ემთხვევა მოცემულ საძიებო პირობებს.

The search supports regular expressions. You can enter "all.*", for example to find the first location of "all" followed by any characters. If you want to search for a text that is also a regular expression, you must precede every character with a \ character. You can switch the automatic evaluation of regular expression on and off in - LibreOffice Calc - Calculate.

სინტაქსი

DMAX(მონაცემთა ბაზა;მონაცემთა ბაზის ველი;ძიების კრიტერიუმი)

For the DatabaseField parameter you can enter a reference to a header cell or a number to specify the column within the Database area, starting with 1. To reference a column by means of the literal column header name, place quotation marks around the header name.

მაგალითი

ყოველ საფეხურზე უმძიმესი ბავშვის აღმოჩენა ასე შეიძლება (აასრიალეთ), შეიყვანეთ B16-ში შემდეგი ფორმულა:

=DMAX(A1:E10;"Weight";A13:E14)

საფეხურებში შეიყვანეთ 1, 2, 3, და ა.შ., ერთი მეორეს მიყოლებით. საფეხურის ნომრუის შეყვანის შემდეგ, გამოჩნდება საფეხურზე უმძიმესი ბავშვის წონა.

DMIN

DMIN აბრუნებს უჯრის შიგთავსის მინიმუმს მონაცემთა ბაზიდან, რომელიც ემთხვევა მოცემულ საძიებო კრიტერიუმს.

The search supports regular expressions. You can enter "all.*", for example to find the first location of "all" followed by any characters. If you want to search for a text that is also a regular expression, you must precede every character with a \ character. You can switch the automatic evaluation of regular expression on and off in - LibreOffice Calc - Calculate.

სინტაქსი

DMIN(მონაცემთა ბაზა; მონაცემთა ბაზის ველი; ძიების კრიტერიუმი)

For the DatabaseField parameter you can enter a reference to a header cell or a number to specify the column within the Database area, starting with 1. To reference a column by means of the literal column header name, place quotation marks around the header name.

მაგალითი

ყველ საფერხურში ბავშვებისთვის სკოლამდე მანძილის გასაგებად ამ მაგალითში (გთხოვთ აასრიალოთ) შეიყვანეთ შემდეგი ფორმულა B16:

=DMIN(A1:E10;"Distance to School";A13:E14)

14 რიგში 1, 2, 3 და ა.შ. საფეხურებზე ერთი მეორეს შემდეგ. უმოკლესი მანძილი სკოლამდე ყოველი საფეხურისთვის ჩნდება.

DPRODUCT

DPRODUCT ამრავლებს ყველა უჯრას მონაცემთა დიაპაზონიდან, რაც ემთხვევა საძიებო კრიტერიუმს.

The search supports regular expressions. You can enter "all.*", for example to find the first location of "all" followed by any characters. If you want to search for a text that is also a regular expression, you must precede every character with a \ character. You can switch the automatic evaluation of regular expression on and off in - LibreOffice Calc - Calculate.

სინტაქსი

DPRODUCT(მონაცემთა ბაზა; მონაცემთა ბაზის ველი; ძიების კრიტერიუმი)

For the DatabaseField parameter you can enter a reference to a header cell or a number to specify the column within the Database area, starting with 1. To reference a column by means of the literal column header name, place quotation marks around the header name.

მაგალითი

ზემოთ დაბადების დღის ზეიმის მაგალითი (აასრიალეთ), ამ ფუნქციისთვის არ არის შესაბამისი პროგრამა.

DSTDEV

DSTDEV calculates the standard deviation of a population based on a sample, using the numbers in a database column that match the given conditions. The records are treated as a sample of data. That means that the children in the example represent a cross section of all children. Note that a representative result can not be obtained from a sample of less than one thousand.

The search supports regular expressions. You can enter "all.*", for example to find the first location of "all" followed by any characters. If you want to search for a text that is also a regular expression, you must precede every character with a \ character. You can switch the automatic evaluation of regular expression on and off in - LibreOffice Calc - Calculate.

სინტაქსი

DSTDEV(მონაცემთა ბაზა; მონაცემთა ბაზის ველი; ძიების კრიტერიუმი)

For the DatabaseField parameter you can enter a reference to a header cell or a number to specify the column within the Database area, starting with 1. To reference a column by means of the literal column header name, place quotation marks around the header name.

მაგალითი

მაგალითში ერთი ასაკის ყველა ბავშვის წონის სტანდარტული გადახრის მოსანახად (აასრიალეთ), შეიყვანეთ შემდეგი ფორმულა B16:

=DSTDEV(A1:E10;"Weight";A13:E14)

14 რიგში ასაკში ჩაწერეთ 7, 8, 9 და ა.შ. ერთი მეორეს მიყოლებით. შედეგი იქნება ამ ასაკის ბავშვების წონის სტანდარტული გადახრა.

DSTDEVP

DSTDEVP calculates the standard deviation of a population based on all cells of a data range which match the search criteria. The records from the example are treated as the whole population.

The search supports regular expressions. You can enter "all.*", for example to find the first location of "all" followed by any characters. If you want to search for a text that is also a regular expression, you must precede every character with a \ character. You can switch the automatic evaluation of regular expression on and off in - LibreOffice Calc - Calculate.

სინტაქსი

DSTDEVP(მონაცემთა ბაზა; მონაცემთა ბაზის ველი; ძიების კრიტერიუმი)

For the DatabaseField parameter you can enter a reference to a header cell or a number to specify the column within the Database area, starting with 1. To reference a column by means of the literal column header name, place quotation marks around the header name.

მაგალითი

გიორგის დაბადების დღეზე ერთიდაიგივე ასაკის ბავშვების წონის სტანდარტული გადახრის გამოსათვლელად (აასრიალეთ) შეიყვანეთ ფორმულა B16:

=DSTDEVP(A1:E10;"Weight";A13:E14)

14 რიგში ასაკში შეიყვანეთ 7, 8, 9 და ა.შ. ერთი მეორეს მიყოლებით. შედეგი არის ერთიდაიგივე ასაკის ბავშვების ვისი წონაც ცნობილია, წონის სტანდარტული გადახრა.

DSUM

DSUM აბრუნებს მონაცემთა ბაზაში ყველა რიგის ყველა უჯრის ჯამს, რომლებიც ემთხვევა მოცემულ საძიებო კრიტერიუმს.

The search supports regular expressions. You can enter "all.*", for example to find the first location of "all" followed by any characters. If you want to search for a text that is also a regular expression, you must precede every character with a \ character. You can switch the automatic evaluation of regular expression on and off in - LibreOffice Calc - Calculate.

სინტაქსი

DSUM(მონაცემთა ბაზა; მონაცემთა ბაზის ველი; ძიების კრიტერიუმი)

For the DatabaseField parameter you can enter a reference to a header cell or a number to specify the column within the Database area, starting with 1. To reference a column by means of the literal column header name, place quotation marks around the header name.

მაგალითი

To find the length of the combined distance to school of all children at Joe's birthday party (scroll up, please) who are in second grade, enter the following formula in B16:

=DSUM(A1:E10;"Distance to School";A13:E14)

Enter "2" in row 14 under "Grade". The sum (1950) of the distances to school of all the children who are in second grade is displayed.

DVAR

DVAR returns the variance of all cells of a database field in all records that match the specified search criteria. The records from the example are treated as a sample of data. A representative result cannot be obtained from a sample population of less than one thousand.

The search supports regular expressions. You can enter "all.*", for example to find the first location of "all" followed by any characters. If you want to search for a text that is also a regular expression, you must precede every character with a \ character. You can switch the automatic evaluation of regular expression on and off in - LibreOffice Calc - Calculate.

სინტაქსი

DVAR(მონაცემთა ბაზა; მონაცემთა ბაზის ველი; ძიების კრიტერიუმი)

For the DatabaseField parameter you can enter a reference to a header cell or a number to specify the column within the Database area, starting with 1. To reference a column by means of the literal column header name, place quotation marks around the header name.

მაგალითი

ერთი ასაკის ბავშვების წონის ვარიაცია ზემოთ მაგალითში (აასრიალეთ), შეიყვანეთ ფორმულა B16:

=DVAR(A1:E10;"Weight";A13:E14)

14 რიგში, ასაკში შეიყვანეთ 7, 8, 9, და ა. შ. ერთი მეორეს მიყოლებით. შედეგად იხილავთ ამ ასაკის ყველა ბავსვის წონის ვარიაციას.

DVARP

DVARP calculates the variance of all cell values in a database field in all records that match the specified search criteria. The records are from the example are treated as an entire population.

The search supports regular expressions. You can enter "all.*", for example to find the first location of "all" followed by any characters. If you want to search for a text that is also a regular expression, you must precede every character with a \ character. You can switch the automatic evaluation of regular expression on and off in - LibreOffice Calc - Calculate.

სინტაქსი

DVARP(მონაცემთა ბაზა; მონაცემთა ბაზის ველი; ძიების კრიტერიუმი)

For the DatabaseField parameter you can enter a reference to a header cell or a number to specify the column within the Database area, starting with 1. To reference a column by means of the literal column header name, place quotation marks around the header name.

მაგალითი

ერთი ასაკის ბავშვების წონის ვარიაცია დაბადების დღეზე, შეიყვანეთ ფორმულა B16:

=DVARP(A1:E10;"Weight";A13:E14)

14 რიგში, ასაკში შეიყვანეთ 7, 8, 9, და ა. შ. ერთი მეორეს მიყოლებით. შედეგად იხილავთ დაბადების დღეზე ამ ასაკის ყველა ბავშვის წონის ვარიაციას.