სხვა ბრძენებები

აქ მოყვანილია ფუნქციების და დებულებებუს სია, რომლების არ შედის სხვა კატეგორიებში.

Beep Statement

აპიპინებს კომპიუტერის სპიკერიდან. ტონი დამოკიდებულია სისტემაზე და თქვენ არ შეგიძლიათ მისი ხმის ან ტონის შეცვლა.

Shell Function

რთავს პროგრამას და საჭიროების მიხედვით განსაზღვრავს შესაბამისი ფანჯრების სტილს.

Wait Statement

მილიწამებში მითითებული დროის მანძილზე წყვეტს პროგრამის მუშაობას.

GetSystemTicks Function

აბრუნებს ოპერაციული სისტემის მიერ მოწოდებულ სისტემური პულსების რიცხვს. ამ ფუნქციის გამოყენება შეგიძლიათ კონკრეტული პროცესების ოპტიმიზირებისთვის.

Environ Function

აბრუნებს გარემოს ცვლადის მნიშვნელობას როგორც სტრინგს. გარემოს ცვლადები დამოკიდებულები არიან თქვენი ოპერაციული სისტემის ტიპზე.

GetSolarVersion Function

აბრუნებს მიმდინარე LibreOffice ვერსიის შიდა ნომერს.

GetGuiType Function

აბრუნებს რიცხვით მნიშვნელობას, რომელიც განსაზღვრავს მომხმარებლის გრაფიკულ ინტერფეისს.

TwipsPerPixelX Function

აბრუნებს twip-ების რიცხვს. რაც განსაზღვრავს პიქსელის სიგანეს.

TwipsPerPixelY Function

აბრუნებს twip-ების რაოდენობას, რომელიც განსაზღვრავს პიქსელის სიმაღლეს.

CreateUnoStruct Function

ქმნის Uno სტრუქტურის ტიპის ასლს.

CreateUnoService Function

ინიციალიზაციას უკეთებს Uno სერვიზს ProcessServiceManager-ით.

GetProcessServiceManager Function

Returns the ProcessServiceManager (central Uno ServiceManager).

CreateUnoDialog Function

ქმნის Basic Uno ობიექტს, რომელიც წარმოადგენს Uno დიალოგის კონტროლს Basic-ის გაშვებისას.

CreateUnoListener Function

ქმნის მსმენელის ნიმუშს.

CreateUnoValue Function

აბრუნებს ობიექტს, რომელიც წარმოადგენს პირდაპირ ჩაწერილ მნიშვნელობას, რომელიც მიუთითებს Uno ტიპის სისტემას.

CreateObject Function

Creates a UNO object. On Windows, can also create OLE objects.

მეთოდი ქმნის პარამეტრად გადაცემული ტიპის ნიმუშებს.

GetDefaultContext Function

არსებობის შემთხვევაში აბრუნებს სერვისის ქარხნის საწყის შინაარს, წინააღმდეგ შემთხვევაში აბრუნებს null მითითებას

ThisComponent Statement

Addresses the active component so that its properties can be read and set. ThisComponent is used from document Basic, where it represents the document the Basic belongs to. The type of object accessed by ThisComponent depends on the document type.

GlobalScope

Basic-ის საწყისი კოდი და დიალოგები ორგანიზებულები არიან ბიბლიოთეკის სისტემაში.