დიალოგის რედაქტორის საკონტროლო ელემენტების პროგრამირების მაგალითები

The following examples are for a new dialog called "Dialog1". Use the tools on the Toolbox bar in the dialog editor to create the dialog and add the following controls: a Check Box called "CheckBox1", a Label Field called "Label1", a Button called "CommandButton1", and a List Box called "ListBox1".

გავრთხილების ხატულა

ყურადღებით იყავით მთავრულ და ქვედა რეგისტრის ასოებთან როცა აბავთ საკონტროლო ელემენტებს ობიექტის ცვლადებს.


ჩატვირთვის დიალოგების გლობალური ფუნქციები

Function LoadDialog(Libname as String, DialogName as String, Optional oLibContainer)

Dim oLib as Object

Dim oLibDialog as Object

Dim oRuntimeDialog as Object

  If IsMissing(oLibContainer) Then

    oLibContainer = DialogLibraries

  End If

  oLibContainer.LoadLibrary(LibName)

  oLib = oLibContainer.GetByName(Libname)

  oLibDialog = oLib.GetByName(DialogName)

  oRuntimeDialog = CreateUnoDialog(oLibDialog)

  LoadDialog() = oRuntimeDialog

End Function

დიალოგის ჩვენება

rem ცვლადების გლობალური განსაზღვრა

Dim oDialog1 AS Object

Sub StartDialog1

  BasicLibraries.LoadLibrary("Tools")

  oDialog1 = LoadDialog("Standard", "Dialog1")

  oDialog1.Execute()

End Sub

პროგრამაში საკონტროლო ელემენტების წაკითხვა ან რედაქტირება

Sub Sample1

  BasicLibraries.LoadLibrary("Tools")

  oDialog1 = LoadDialog("Standard", "Dialog1")

  REM დიალოგის მოდელის მიღება

  oDialog1Model = oDialog1.Model

  REM Label1-ის ტექსტის ჩვენება

  oLabel1 = oDialog1.GetControl("Label1")

  MsgBox oLabel1.Text

  REM Label1 კონტროლისთვის ახალი ტექსტის შექმნა

  oLabel1.Text = "New Files"

  REM CheckBox1 კონტროლის მოდელის თვისებების ჩვენება

  oCheckBox1Model = oDialog1Model.CheckBox1

  MsgBox oCheckBox1Model.Dbg_Properties

  REM CheckBox1 კონტროლის მოდელისათვის ახალი მდგომარეობის მინიჭება

  oCheckBox1Model.State = 1

  REM CommandButton1 კონტროლის მოდელის თვისებების ჩვენება

  oCMD1Model = oDialog1Model.CommandButton1

  MsgBox oCMD1Model.Dbg_Properties

  REM CommandButton1 კონტროლის თვისებების ჩვენება

  oCMD1 = oDialog1.GetControl("CommandButton1")

  MsgBox oCMD1.Dbg_Properties

  REM დიალოგის გაშვება

  oDialog1.Execute()

End Sub

სიის ველში ჩანაწერის დამატება

Sub AddEntry

  BasicLibraries.LoadLibrary("Tools")

  oDialog1 = LoadDialog("Standard", "Dialog1")

  REM დაამატე ახალი ჩანაწერი ListBox-ში

  oDialog1Model = oDialog1.Model

  oListBox = oDialog1.GetControl("ListBox1")

  Dim iCount as integer

  iCount = oListbox.ItemCount

  oListbox.additem("New Item" & iCount,0)

End Sub

მოაშორე ჩანაწერი ListBox-დან

Sub RemoveEntry

  BasicLibraries.LoadLibrary("Tools")

  oDialog1 = LoadDialog("Standard", "Dialog1")

  REM მოაშორე პირველი ჩანაწერი ListBox-დან

  oDialog1Model = oDialog1.Model

  oListBox = oDialog1.GetControl("ListBox1")

  oListbox.removeitems(0,1)

End Sub