Szövegfüggvények

This section contains descriptions of the Text functions.

Ennek a parancsnak az eléréséhez...

Válassza a Beszúrás - Függvény - Kategória: Szöveg lehetőséget.


ALAP

Egy megadott számrendszerbeli pozitív egész számot szöveggé alakít. A 0-9 számjegyeket és az A-Z betűket használja.

Szintaxis

ALAP(szám; számrendszer; [minimális_hossz])

A szám a konvertálandó pozitív egész szám.

A számrendszer a számrendszer alapját adja meg. Egy 2 és 36 közötti egész szám lehet.

A minimális_hossz (opcionális) meghatározza a létrehozott karaktersorozat minimális hosszát. Ha a szöveg rövidebb a jelzett minimális hossznál, akkor a karakterlánc bal oldalához a függvény nullákat ad.

Példa

Az =ALAP(17;10;4) függvény a 0017 értéket adja vissza a tízes számrendszerben.

Az =ALAP(17;2) függvény az 10001 értéket adja vissza kettes számrendszerben.

Az =ALAP(255;16;4) függvény a 00FF értéket adja vissza hexadecimális számrendszerben.

ARAB

Kiszámítja egy római szám értékét. Az értéktartománynak 0-3999 között kell lennie.

Szintaxis

ARAB("szöveg")

A szöveg a római számot jelölő szöveg.

Példa

Az =ARAB("MXIV") az 1014 értéket adja vissza.

Az =ARAB("MMII") a 2002 értéket adja vissza.

ASC

Az ASC függvény a teljes szélességű ASCII vagy katakana karaktereket konvertálja félszélességű alakká. Egy szöveget ad vissza.

See https://wiki.documentfoundation.org/Calc/Features/JIS_and_ASC_functions for a conversion table.

Szintaxis

ASC("szöveg")

A szöveg olyan szöveg, amely a konvertálni kívánt karaktereket tartalmazza.

Lásd még: JIS függvény.

AZONOS

Összehasonlít két szöveges karakterláncot. Ha azok megegyeznek, IGAZ értéket ad vissza. Ez a függvény különbséget tesz kis- és nagybetűk között.

Szintaxis

AZONOS("szöveg_1"; "szöveg_2")

A szöveg_1 az első összehasonlítandó szöveg.

A szöveg_2 a második összehasonlítandó szöveg.

Példa

Az =AZONOS("microsystems";"Microsystems") függvény HAMIS értéket ad vissza.

BAHTSZÖVEG

Átvált egy számot thai nyelvű, a thai pénznem nevét is tartalmazó szöveggé.

Szintaxis

BAHTSZÖVEG(szám)

A szám bármilyen szám lehet. A szám egész része után a „baht” szöveget, a tizedes tört része után a „satang” szöveget illeszti a függvény.

Példa

A =BAHTSZÖVEG(12,65) thai karakterekkel írva a következő jelentésű szöveget adja vissza: „tizenkét baht hatvanöt satang”.

BAL

Egy szöveg első (néhány) karakterét adja vissza.

Szintaxis

BAL("szöveg"; szám)

A szöveg, amelyben a kezdő karakterek keresendők.

A szám (opcionális) a kezdő szövegből kiválasztásra kerülő karakterek száma. Ha a paraméter nincs megadva, akkor egy karakter kerül visszaadásra.

Példa

A =BAL("kimenet";2) eredménye „ki”.

BAL2

Egy kétbájtos karakterkészlettel írt szöveg első (néhány) karakterét adja vissza.

Szintaxis

BAL2("szöveg"; bájtok_száma)

A szöveg, amelyben a kezdő karakterek keresendők.

A bájtok_száma (opcionális) a szövegből kiválasztásra kerülő karakterek száma. Ha a paraméter nincs megadva, akkor egy karakter kerül visszaadásra.

Példák

A =BAL2("中国";1) eredménye " " (1 bájt csak fele egy kétbájtos karakterkészletbeli karakternek, ehelyett egy szóköz kerül visszaadásra).

A =BAL2("中国";2) eredménye "中" (2 bájt egy teljes kétbájtos karakterkészletbeli karaktert alkot).

A =BAL2("中国";3) eredménye "中 " (3 bájt egy kétbájtos karakterkészletbeli karaktert és egy felet jelent, emiatt az utoljára visszaadott karakter egy szóköz lesz).

A =BAL2("中国";4) eredménye "中国" (4 bájt két teljes kétbájtos karakterkészletbeli karaktert alkot).

A =BAL2("iroda";3) eredménye "iro" (3 nem kétbájtos karakterkészletbeli karakter, egyenként egy bájt).

CSERE

Kicseréli egy karakterlánc részét egy másik karakterláncra. A függvény használható mind karakterek, mind pedig számok cseréjére (az utóbbi esetben a számok automatikusan szöveggé konvertálódnak). A függvény eredménye mindig szövegformátumban kerül megjelenítésre. Ha további számításokat kíván végezni a szövegre cserélt számmal, akkor azt vissza kell konvertálnia szám formátumba az ÉRTÉK függvény segítségével.

Minden számot tartalmazó szöveget idézőjelek közé kell tenni, ha nem szeretné azt számként értelmezni, és automatikusan szöveggé alakítani.

Szintaxis

CSERE("szöveg"; pozíció; hossz; "új_szöveg")

A szöveg az a szöveg, amelynek egy része lecserélésre kerül.

A pozíció a szövegen belüli pozíció, amely a csere kezdőpontját jelöli.

A hossz a szövegen belül lecserélendő karakterek száma.

Az új_szöveg a szöveget felváltó új szöveg.

Példa

A =CSERE("1234567";1;1;"444") eredményül „444234567” értéket ad. Az 1. pozíción található egy karakter a teljes új_szövegre módosul

FIX

Egy számot szöveggé alakít, figyelembe véve a megadott tizedesjegyek számát és az esetleges ezreselválasztót.

Szintaxis

FIX(szám; tizedesjegyek; nincs_ezreselválasztó)

A szám a formázni kívánt szám.

A tizedesjegyek a megjelenítendő tizedesjegyek száma.

A nincs_ezreselválasztó (opcionális) meghatározza, hogy van-e ezreselválasztó használatban. Ha a paraméter nullától eltérő szám, akkor nem jelennek meg az ezreselválasztók. Ha a paraméter nulla vagy hiányzik, akkor az aktuális területi beállításoknak megfelelő ezreselválasztók jelennek meg.

Példa

A =FIX(1234567,89;3) eredményül az 1 234 567,890 karakterláncot adja.

A =FIX(1234567,89;3;1) eredményül az 1234567,890 karakterláncot adja.

FORINT

Átvált egy számot pénznem formátumra, a megadott tizedesjegyre kerekítve. Az érték mezőbe írja be a pénznemmé alakítandó számot. A tizedesjegyek számát a tizedesjegyek mezőbe írhatja be. Ha nem ad meg értéket, akkor valamennyi pénznemformátumú szám két tizedesjeggyel kerül megjelenítésre.

A pénznem beállítást a rendszerbeállításoknál adhatja meg.

Szintaxis

FORINT(érték; tizedesjegyek)

Az érték lehet szám, számot tartalmazó cellára mutató hivatkozás vagy számot eredményező képlet.

A tizedesjegyek (opcionális) a tizedesjegyek száma.

Példa

A =FORINT(255) függvény a 255,00 Ft értéket adja vissza.

A =FORINT(367,456;2) eredményül 367,46 Ft értéket ad. Használja az aktuális területi beállításoknak megfelelő tizedeselválasztó jelet.

HELYETTE

Régi szöveg újra kicserélése egy karakterláncban.

Szintaxis

HELYETTE("szöveg"; "keresendő_szöveg"; "új_szöveg"; előfordulás)

A szöveg a kicserélni kívánt szövegszegmenseket tartalmazó szöveg.

A keresendő_szöveg (a meghatározott számú alkalommal) kicserélésre kerülő szöveg.

Az új_szöveg a régi szövegszegmenst felváltó szöveg.

Az előfordulás (opcionális) meghatározza, hogy a keresett szöveg melyik előfordulása legyen lecserélve. Ha a paraméter nincs megadva, akkor a keresett szöveg valamennyi előfordulása le lesz cserélve.

Példa

A =HELYETTE("123123123";"3";"abc") eredménye 12abc12abc12abc.

A =HELYETTE("123123123";"3";"abc";2) eredménye 12312abc123.

HOSSZ

Egy szövegnek a szóközökkel együtt vett hosszát adja eredményül.

Szintaxis

HOSSZ("szöveg")

A szöveg az a szöveg, amelynek hosszát meg kívánja határozni.

Példa

A =HOSSZ("Jó napot") eredménye 8.

A =HOSSZ(12345,67) eredménye 8.

HOSSZ2

A kétbájtos karakterkészletet használó nyelvek esetén a szöveg leírásához szükséges bájtok számát adja vissza.

Szintaxis

HOSSZ2("szöveg")

A szöveg az a szöveg, amelynek hosszát meg kívánja határozni.

Példák

A =HOSSZ2("中") eredménye 2 (1 kétbájtos karakterkészletbeli karakter két bájtból áll).

A =HOSSZ2("中国") eredménye 4 (2 kétbájtos karakterkészletbeli karakter, egyenként 2 bájt).

A =HOSSZ2("iroda") eredménye 6 (6 nem kétbájtos karakterkészletbeli karakter, egyenként egy bájt).

A =HOSSZ2("空手道") eredménye 6.

A =HOSSZ2(12345,67) eredménye 8.

JIS

A JIS függvény a félszélességű ASCII vagy katakana karaktereket konvertálja teljes szélességű alakká. Egy szöveget ad vissza.

See https://wiki.documentfoundation.org/Calc/Features/JIS_and_ASC_functions for a conversion table.

Szintaxis

JIS("szöveg")

A szöveg olyan szöveg, amely a konvertálni kívánt karaktereket tartalmazza.

Lásd még: ASC függvény.

JOBB

Egy szöveg utolsó (néhány) karakterét adja vissza.

Szintaxis

JOBB("szöveg"; szám)

A szöveg a szöveg, amelynek jobb oldali részét meg kívánja határozni.

A szám (opcionális) a karakterek száma a szöveg jobb oldali részéről.

Példa

A =JOBB("Sun";2) eredménye un.

JOBB2

Egy kétbájtos karakterkészlettel írt szöveg utolsó (néhány) karakterét adja vissza.

Szintaxis

JOBB2("szöveg"; bájtok_száma)

A szöveg a szöveg, amelynek jobb oldali részét meg kívánja határozni.

A bájtok_száma (opcionális) a szövegből kiválasztásra kerülő karakterek száma.

Példák

A =JOBB2("中国";1) eredménye " " (1 bájt csak fele egy kétbájtos karakterkészletbeli karakternek, ehelyett egy szóköz kerül visszaadásra).

A =JOBB2("中国";2) eredménye "国" (2 bájt egy kétbájtos karakterkészletbeli karaktert alkot).

A =JOBB2("中国";3) eredménye " 国" (3 bájt egy fél és egy egész kétbájtos karakterkészletbeli karaktert alkot, az első fél helyett egy szóköz kerül visszaadásra).

A =JOBB2("中国";4) eredménye "中国" (4 bájt két teljes kétbájtos karakterkészletbeli karaktert alkot).

A =JOBB2("iroda;3") eredménye "oda" (3 nem kétbájtos karakterkészletbeli karakter, egyenként egy bájt).

KARAKTER

Egy számot karakterré alakít át, az aktuális kódtábla szerint. A szám egy, két vagy három számjegyű egész szám lehet.

A 127-nél nagyobb kódok a rendszer karaktertáblázatától függenek (például ISO-8859-1, ISO-8859-2, Windows-1252, Windows-1250), és ezért nem biztos, hogy átvihetők.

Szintaxis

KARAKTER(szám)

A szám 1 és 255 közötti szám, amely a karakter kódértékét jelöli.

Példa

A =KARAKTER(100) a d karaktert adja eredményül.

Az ="abc" & KARAKTER(10) & "def" egy újsor karaktert szúr be a karakterláncba.

KIMETSZ

Eltávolítja a szóközöket egy karakterláncból, a szavak között csak egy szóköz marad.

Szintaxis

KIMETSZ("szöveg")

A szöveg az a szöveg, amelyből a szóközök eltávolításra kerülnek.

Példa

=TRIM(" hello world ") returns hello world without leading and trailing spaces and with single space between words.

KISBETŰ

Egy szövegrész minden nagybetűjét kisbetűre cseréli.

Szintaxis

KISBETŰ("szöveg")

A szöveg a konvertálandó szöveg.

Példa

A =KISBETŰ("Sun") függvény a „sun” értéket adja vissza.

KÓD

Egy szöveg első karakterének numerikus kódját adja eredményül.

Szintaxis

KÓD("szöveg")

A szöveg az a szöveg, amelyre vonatkozóan az első karakter kódját meg kívánja állapítani.

A 127-nél nagyobb kódok a rendszer karaktertáblázatától függenek (például ISO-8859-1, ISO-8859-2, Windows-1252, Windows-1250), és ezért nem biztos, hogy átvihetők.

Példa

A =KÓD("Hieronymus") eredményül 72-t, a =CODE("hieroglifa") pedig 104-et ad.

Jegyzet ikon

Az itt használt kódok nem az ASCII-kódokra hivatkoznak, hanem az aktuálisan betöltött kódtáblázatra.


KÖZÉP

Eredményül egy karakterlánc egy darabját adja vissza. A kezdőpozíciót, illetve a karakterek számát a paraméterek határozzák meg.

Szintaxis

KÖZÉP("szöveg"; kezdés; szám)

A szöveg olyan szöveg, amely a kinyerni kívánt karaktereket tartalmazza.

A kezdés a kinyerni kívánt szöveg első karakterének pozíciója a szövegen belül.

A szám a szövegrész karaktereinek számát jelöli.

Példa

A =KÖZÉP("office";2;2) képlet az ff értéket adja vissza.

KÖZÉP2

Eredményül egy kétbájtos karakterkészlettel írt szöveg egy darabját adja vissza. A kezdőpozíciót, illetve a karakterek számát a paraméterek határozzák meg.

Szintaxis

KÖZÉP2("szöveg"; kezdés; bájtok_száma)

A szöveg olyan szöveg, amely a kinyerni kívánt karaktereket tartalmazza.

A kezdés a kinyerni kívánt szöveg első karakterének pozíciója a szövegen belül.

A bájtok_száma megadja bájtokban a karakterek számát, amennyit a KÖZÉP2 visszaad.

Példák

A =KÖZÉP2("中国";1;0) eredménye "" (0 bájt mindig üres karakterlánc).

A =KÖZÉP2("中国";1;1) eredménye " " (1 bájt csak fele egy kétbájtos karakterkészletbeli karakternek, emiatt egy szóköz kerül visszaadásra).

A =KÖZÉP2("中国";1;2) eredménye "中" (2 bájt egy kétbájtos karakterkészletbeli karaktert alkot).

A =KÖZÉP2("中国";1;3) eredménye "中 " (3 bájt másfél kétbájtos karakterkészletbeli karaktert alkot, az utolsó bájt egy szóköz karaktert eredményez).

A =KÖZÉP2("中国";1;4) eredménye "中国" (4 bájt két teljes kétbájtos karakterkészletbeli karaktert alkot).

A =KÖZÉP2("中国";2;1) eredménye " " (a 2. bájtpozíció nem egy kétbájtos karakterkészletbeli karakter elején van; így 1 szóköz karakter kerül visszaadásra).

A =KÖZÉP2("中国";2;2) eredménye " " (a 2. bájtpozíció a kétbájtos karakterkészletbeli karakter második felére mutat; a kért 2 bájt így az első karakter második felét és a második karakter első felét jelenti a karakterláncban; így 2 szóköz karakter kerül visszaadásra).

A =KÖZÉP2("中国";2;3) eredménye " 国" (a 2. bájtpozíció nem egy kétbájtos karakterkészletbeli karakter elején van; így egy szóköz karakter kerül visszaadásra a 2. bájtpozícióhoz).

A =KÖZÉP2("中国";3;1) eredménye " " (a 3. bájtpozíció egy kétbájtos karakterkészletbeli karakter elején van ugyan; de egy bájt csak fele egy kétbájtos karakterkészletbeli karakternek; így 1 szóköz karakter kerül visszaadásra).

A =KÖZÉP2("中国";3;2) eredménye "国" (a 3. bájtpozíció egy kétbájtos karakterkészletbeli karakter elején van; és két bájt egy kétbájtos karakterkészletbeli karaktert alkot).

A =KÖZÉP2("iroda";2;3) eredménye "rod" (a 2. bájtpozíció egy nem kétbájtos karakterkészletbeli karakterlánc karakterének elején van; és három bájt egy nem kétbájtos karakterkészletbeli karakterláncban 3 karaktert alkot).

NAGYBETŰS

A szövegmezőben kijelölt szöveget nagybetűssé alakítja.

Szintaxis

NAGYBETŰS("szöveg")

A szöveg a nagybetűssé konvertálandó kisbetűk sorozata.

Példa

Az =NAGYBETŰS("Jó reggelt") eredményül a JÓ REGGELT karakterláncot adja.

RÓMAI

Római számmá konvertálja a számot. Az értéktartománynak 0-3999 között kell lennie, a mód 0-4 közötti egész szám lehet.

Szintaxis

RÓMAI(szám; mód)

A szám maga a római számmá konvertálni kívánt szám.

A mód: (opcionális) az egyszerűsítés mértékét jelöli. Minél nagyobb az érték, annál nagyobb a római szám egyszerűsítése.

Példa

A =RÓMAI(999) eredménye CMXCIX.

A =RÓMAI(999;0) eredménye CMXCIX.

A =RÓMAI (999;1) eredménye LMVLIV.

A =RÓMAI(999;2) eredménye XMIX.

A =RÓMAI(999;3) eredménye VMIV.

A =RÓMAI(999;4) eredménye IM.

SOKSZOR

A megadott számszor ismétel egy karaktersorozatot.

Szintaxis

SOKSZOR("szöveg"; szám)

A szöveg az ismétlendő szöveg.

A szám az ismétlések száma.

Az eredmény maximum 255 karakter hosszú lehet.

Példa

A =SOKSZOR("Jó reggelt";2) eredménye Jó reggeltJó reggelt.

SZÖVEG

Egy számot szöveggé alakít át, a megadott formátum szerint.

Szintaxis

SZÖVEG(szám; formátum)

A szám a konvertálni kívánt számérték.

A formátum a formátumot meghatározó szöveg. A tizedes-, illetve ezreselválasztókat a cellaformátum nyelvi beállításai szerint használja.

Példa

A =SZÖVEG(12,34567;"###,##") eredménye a 12,35 szöveg.

A =SZÖVEG(12,34567;"000,00") eredménye a 012,35 szöveg.

SZÖVEG.KERES

Egy szövegrész karakterláncon belüli helyzetét adja eredményül. A keresés kezdőpontját paraméterként adhatja meg. A keresési szöveg lehet szám, illetve karakterek tetszőleges sora. A keresés nem különbözteti meg a kis- és nagybetűket.

A keresés támogatja a reguláris kifejezéseket. Beírhatja például az „all.*” kifejezést, ha az „all” karaktereket követő bármely karakter első előfordulását keresi. Ha olyan szöveget akar megkeresni, amely egyben reguláris kifejezés, minden karakter elé tegyen egy \ karaktert. A reguláris kifejezések automatikus kiértékelését be- és kikapcsolhatja az - LibreOffice Calc - Számítás panelen.

Szintaxis

SZÖVEG.KERES("keresendő_szöveg"; "szöveg"; pozíció)

A keresendő_szöveg a keresendő szöveg.

A szöveg a szöveg, amelyen belül a keresés végrehajtásra kerül.

A pozíció (opcionális) a keresés kiindulási helyét jelölő szövegpozíció.

Példa

A =SZÖVEG.KERES(54;998877665544) eredménye 10.

SZÖVEG.TALÁL

Returns the position of a string of text within another string.You can also define where to begin the search. The search term can be a number or any string of characters. The search is case-sensitive.

Szintaxis

SZÖVEG.TALÁL("keresendő_szöveg"; "szöveg"; pozíció)

A keresendő_szöveg a keresendő szöveg.

A szöveg az a szöveg, amelyen belül a keresés végrehajtásra kerül.

A pozíció (opcionális) a keresés kiindulási helyét jelölő szövegpozíció.

Példa

A =SZÖVEG.TALÁL(76;998877665544) függvény a 6 értéket adja vissza.

T

A függvény az argumentumként megadott szöveget adja vissza, vagy üres szöveget ad vissza, ha az argumentum nem szöveg.

Szintaxis

T(érték)

Ha az érték karakterlánc vagy karakterláncra mutató hivatkozás, akkor a T a karakterláncot adja vissza, ellenkező esetben üres karakterláncot ad vissza.

Példa

A =T(12345) üres karakterláncot adja vissza.

A =T("12345") eredménye az 12345 karakterlánc.

TISZTÍT

Az összes nem nyomtatható karaktert törli a karakterláncból.

Szintaxis

TISZTÍT("szöveg")

A szöveg az a szöveg, amelyből el kíván távolítani minden nem nyomtatható karaktert.

TIZEDES

Egy adott számrendszer számjegyeit tartalmazó szöveget átalakít a megadott alapú pozitív egészre. A megadott számrendszer alapjának 2 és 36 között kell lennie. A szóközöket és tabulátorokat nem veszi figyelembe. A szöveg mező nem különbözteti meg a kis- nagybetűket.

Ha a számrendszer 16-os, akkor a bevezető x, X, 0x és 0X, valamint a hozzáfűzött h vagy H karakterek figyelmen kívül maradnak. Ha a számrendszer 2-es, akkor a hozzáfűzött b vagy B figyelmen kívül marad. Az egyéb, a számrendszerhez nem tartozó karakterek esetén hibaüzenet jelenik meg.

Szintaxis

TIZEDES("szöveg"; számrendszer)

A szöveg a konvertálandó szöveg. Egy hexadecimális szám, például az A1, illetve az A1 cellahivatkozás megkülönböztetéséhez a számot idézőjelek között szükséges megadnia, például "A1" vagy "FACE".

A számrendszer a számrendszer alapját adja meg. Egy 2 és 36 közötti egész szám lehet.

Példa

Az =TIZEDES("17";10) eredménye 17.

Az =TIZEDES("FACE";16) eredménye 64206.

Az =TIZEDES("0101";2) eredménye 5.

TNÉV

Nagybetűsre változtatja egy szöveg minden szavának első betűjét.

Szintaxis

TNÉV("szöveg")

A szöveg a konvertálandó szöveg.

Példa

A =TNÉV("open office") képlet az Open Office értéket adja vissza.

UNICODE

A karakterlánc első Unicode karakterének numerikus kódját adja vissza.

Szintaxis

UNICODE("Text")

Példa

A =UNICODE("©") a copyright karakter Unicode kódját, a 169-et adja eredményül.

Tipp ikon

See also the UNICHAR() function.


UNIKARAKTER

Numerikus kód Unicode karakterré vagy betűvé konvertálása.

Szintaxis

UNICHAR(number)

Példa

Az =UNIKARAKTER(169) a copyright karaktert © adja eredményül.

Tipp ikon

See also the UNICODE() function.


ÉRTÉK

Egy szöveget számmá alakít.

Szintaxis

ÉRTÉK("szöveg")

A szöveg a számmá alakítandó szöveg.

Példa

A =ÉRTÉK("4321") a 4321 értéket adja vissza.

ÖSSZEFŰZ

Egyesíti a szöveg karakterláncait egyetlen karakterlánccá.

Szintaxis

ÖSSZEFŰZ("szöveg_1"; ...; "szöveg_30")

A szöveg_1; szöveg_2; ... legfeljebb 30 szöveg, amelyet egyetlen karakterlánccá kíván összevonni.

Példa

Az =ÖSSZEFŰZ("Jó ";"reggelt, ";"Kovács ";"Úr!") eredményül a „Jó reggelt, Kovács Úr!” értéket adja.