Változók

A következő utasítások és függvények állnak rendelkezésre a változók kezeléséhez. A függvények segítségével deklarálhat vagy definiálhat változókat, átalakíthat változókat egyik típusból a másikba, vagy meghatározhat változótípusokat.

CCur Function

Egy karakterlánc-, vagy numerikus kifejezést egy currency (pénznem) kifejezéssé alakít. A tizedes elválasztójel és a pénznemszimbólum tekintetében a területi beállításokat használja.

CBool Function

Egy string (karakterlánc) vagy egy numerikus összehasonlítást, illetve egy önálló numerikus kifejezést boolean (logikai) kifejezéssé alakít.

CDate Function

Egy string (karakterlánc) vagy numerikus kifejezést date (dátum) értékké alakít.

CDec Function

Egy karakterlánc-, vagy numerikus kifejezést egy decimális kifejezéssé alakít.

CDbl Function

Bármilyen numerikus kifejezést vagy string (karakterlánc) kifejezést double (dupla pontosságú) típusúvá alakít.

CInt Function

Bármilyen string (karakterlánc) vagy numerikus kifejezést integer (egész szám) értékké alakít.

CLng Function

Bármilyen string (karakterlánc) vagy numerikus kifejezést long integer (hosszú egész) értékké alakít.

Const Statement

Egy karakterláncot állandóként határoz meg.

CSng Function

Bármilyen string (karakterlánc) vagy numerikus kifejezést single (egyszeres pontosságú) típusúvá alakít.

CStr Function

Bármilyen numerikus kifejezést string (karakterlánc) kifejezéssé alakít.

CVar Function

Egy karakterlánc-, vagy numerikus kifejezést egy variant kifejezéssé alakít.

CVErr Function

Egy karakterlánc-, vagy numerikus kifejezést egy "Error" altípusú variant kifejezéssé alakít.

DefBool Statement

Ha nem volt megadva típusdeklarációs karakter vagy kulcsszó, akkor a DefBool utasítás a betűtartomány alapján fogja beállítani a változók alapértelmezett adattípusát.

DefCur Statement

Ha nem volt megadva típusdeklarációs karakter vagy kulcsszó, akkor a DefCur utasítás a betűtartomány alapján fogja beállítani a változók alapértelmezett adattípusát.

DefDate Statement

Ha nem volt megadva típusdeklarációs karakter vagy kulcsszó, akkor a DefDate utasítás a betűtartomány alapján fogja beállítani a változók alapértelmezett adattípusát.

DefDbl Statement

Ha nem volt megadva típusdeklarációs karakter vagy kulcsszó, akkor a betűtartomány alapján fogja beállítani a változók alapértelmezett adattípusát.

DefErr Statement

Ha nem volt megadva típusdeklarációs karakter vagy kulcsszó, akkor a DefErr utasítás a betűtartomány alapján fogja beállítani a változók alapértelmezett adattípusát.

DefInt Statement

Ha nem volt megadva típusdeklarációs karakter vagy kulcsszó, akkor a betűtartomány alapján fogja beállítani a változók alapértelmezett adattípusát.

DefLng Statement

Ha nem volt megadva típusdeklarációs karakter vagy kulcsszó, akkor a betűtartomány alapján fogja beállítani a változók alapértelmezett adattípusát.

DefObj Statement

Ha nem volt megadva típusdeklarációs karakter vagy kulcsszó, akkor a betűtartomány alapján fogja beállítani a változók alapértelmezett adattípusát.

DefSng Statement

Ha nem volt megadva típusdeklarációs karakter vagy kulcsszó, akkor a DefSng utasítás a betűtartomány alapján fogja beállítani a változók alapértelmezett adattípusát.

DefStr Statement

Ha nem volt megadva típusdeklarációs karakter vagy kulcsszó, akkor a DefStr utasítás a betűtartomány alapján fogja beállítani a változók alapértelmezett adattípusát.

DefVar Statement

Ha nem volt megadva típusdeklarációs karakter vagy kulcsszó, akkor a betűtartomány alapján fogja beállítani a változók alapértelmezett adattípusát.

Dim Statement

Egy változót vagy egy tömböt deklarál.

ReDim Statement

Egy változót vagy egy tömböt deklarál.

Type Statement

Define non-UNO data structures (structs).

IsArray Function

Eldönti, hogy a változó egy tömbben levő adatmező-e.

IsDate Function

Teszteli, hogy a numerikus vagy string (karakterlánc) kifejezés konvertálható-e Date (dátum) változóvá.

IsEmpty Function

Teszteli, hogy a változó az Empty (üres) értéket tartalmazza-e. Az Empty (üres) érték jelzi, hogy a változó nincs inicializálva.

IsError Function

Teszteli, hogy a változó az error (hiba) értéket tartalmaz-e.

IsNull Function

Leellenőrzi, hogy egy változó a speciális Null értéket tartalmazza-e, amely azt jelöli, hogy a változó nem tartalmaz adatot.

IsNumeric Function

Teszteli, hogy a kifejezés szám-e. Ha a kifejezés szám, akkor a függvény True (igaz) értéket ad vissza, ellenkező esetben False (hamis) értéket.

IsObject Function

Teszteli, hogy az object (objektum) változó egy OLE-objektum-e. A függvény True (igaz) értéket ad vissza, ha a változó OLE-objektum, ellenkező esetben False (hamis) értéket.

LBound Function

Visszaadja egy tömb alsó határát.

UBound Function

Visszaadja egy tömb felső határát.

Let Statement

Értéket rendel egy változóhoz.

Array Function

A Variant típust adatmezőkkel adja vissza.

DimArray Function

Visszaad egy Variant tömböt.

Erase Function

Törli a rögzített méretű tömbök tömbelemeit, és felszabadítja a változó méretű tömbök által lefoglalt memóriát.

Option Base Statement

A tömbök alapértelmezett alsó határaként a 0-t vagy az 1-et határozza meg.

Option Explicit Statement

Ezen utasítás használata esetén a programkódban levő minden egyes változót a Dim utasítással explicit meg kell adni.

Public Statement

Dimenzionál egy modulszinten (azaz nem függvényben vagy szubrutinban) levő változót vagy tömböt, így a változó vagy a tömb minden könyvtárban és modulban elérhető lesz.

Global Statement

Dimenzionál egy globális szinten (azaz nem függvényben vagy szubrutinban) levő változót vagy tömböt, így a változó vagy a tömb az aktuális munkafolyamat minden könyvtárában és moduljában elérhető lesz.

Static Statement

Egy változót vagy tömböt deklarál eljárásszinten egy szubrutinon vagy függvényen belül, így a változó vagy tömb értékei a szubrutinból vagy függvényből kilépés után is megmaradnak. A Dim utasítás elnevezési szokásai is érvényesek.

TypeName Function; VarType Function

Visszaad egy változóról információt tartalmazó karakterláncot (TypeName) vagy numerikus értéket (VarType).

Set Statement

Beállít egy objektumhivatkozást egy változón vagy egy tulajdonságon.

FindObject Function

Lehetővé teszi, hogy egy objektumot a futásidő alatt az objektum neveként megadott karakterláncként címezzen meg.

FindPropertyObject Function

Lehetővé teszi az objektum nevének karakterlánc-paraméterként való felhasználását az objektumok futásidőbeli megcímzésére.

Optional (in Function Statement)

Lehetővé teszi egy függvénynek megadandó paraméter opcionálisként való megadását.

IsMissing Function

Leellenőrzi, hogy egy függvény opcionális paraméterrel volt-e meghívva.

HasUnoInterfaces Function

Leellenőrzi, hogy egy Basic Uno-objektum támogat-e bizonyos Uno-felületeteket.

EqualUnoObjects Function

Abban az esetben ad vissza True (igaz) értéket, ha a két megadott Uno-objektum ugyanazt az Uno-példányt testesíti meg.

IsUnoStruct Function

True (igaz) értéket ad vissza, ha a megadott objektum egy Uno-struktúra.