Global Statement

Dimenzije varijable na matrici na globalnoj razini (koja nije unutar podrutine ili funkcije), tako da varijabla i matrica su ispravne svim bibliotekama i modulima za trenutnu sesiju.

Syntax:

Global VarName[(start To end)] [As VarType][, VarName2[(start To end)] [As VarType][,...]]

Primjer:

Global iGlobalVar As Integer

Sub ExampleGlobal

    iGlobalVar = iGlobalVar + 1

    MsgBox iGlobalVar

End Sub