Option Base Statement

Definira uobičajenu donju granicu za nizove da bude 0 ili 1.

Syntax:

Option Base { 0 | 1}

Parametri:

Warning Icon

Navedena naredba mora biti dodana prije izvršavanja programskog koda u modulu.


Primjer:

Option Base 1

Sub ExampleOptionBase

   Dim sVar(20) As String

   MsgBox LBound(sVar())

End Sub