Programming Examples for Controls in the Dialog Editor

The following examples are for a new dialog called "Dialog1". Use the tools on the Toolbox bar in the dialog editor to create the dialog and add the following controls: a Check Box called "CheckBox1", a Label Field called "Label1", a Button called "CommandButton1", and a List Box called "ListBox1".

Warning Icon

Budite dosljedni pri pisanju velikih i malih slova kada prilažete kontrolu varijabli objekta.


Globalne funkcije dijaloških okvira za učitavanje

Function LoadDialog(Libname as String, DialogName as String, Optional oLibContainer)

Dim oLib as Object

Dim oLibDialog as Object

Dim oRuntimeDialog as Object

  If IsMissing(oLibContainer) Then

    oLibContainer = DialogLibraries

  End If

  oLibContainer.LoadLibrary(LibName)

  oLib = oLibContainer.GetByName(Libname)

  oLibDialog = oLib.GetByName(DialogName)

  oRuntimeDialog = CreateUnoDialog(oLibDialog)

  LoadDialog() = oRuntimeDialog

End Function

Prikaz dijaloških okvira

REM globalne definicije varijabli

Dim oDialog1 AS Object

Sub StartDialog1

  BasicLibraries.LoadLibrary("Tools")

  oDialog1 = LoadDialog("Standard", "Dialog1")

  oDialog1.Execute()

End Sub

Čitaj ili uredi svojstva kontrola u Programu

Sub Sample1

  BasicLibraries.LoadLibrary("Tools")

  oDialog1 = LoadDialog("Standard", "Dialog1")

  REM dohvati model dijaloga

  oDialog1Model = oDialog1.Model

  REM prikaži tekst Label1

  oLabel1 = oDialog1.GetControl("Label1")

  MsgBox oLabel1.Text

  REM postavi novi tekst za kontrolu Label1

  oLabel1.Text = "New Files"

  REM prikaz svojstva modela za kontrolu CheckBox1

  oCheckBox1Model = oDialog1Model.CheckBox1

  MsgBox oCheckBox1Model.Dbg_Properties

  REM postavi novo stanje za CheckBox1 za model ili kontrolu

  oCheckBox1Model.State = 1

  REM prikaz svojstva modela za kontrolu CommandButton1

  oCMD1Model = oDialog1Model.CommandButton1

  MsgBox oCMD1Model.Dbg_Properties

  REM svojstva prikaza za CommandButton1

  oCMD1 = oDialog1.GetControl("CommandButton1")

  MsgBox oCMD1.Dbg_Properties

  REM izvršni dijaloški okvir

  oDialog1.Execute()

End Sub

Dodavanje stavke u okvir popisa

Sub AddEntry

  BasicLibraries.LoadLibrary("Tools")

  oDialog1 = LoadDialog("Standard", "Dialog1")

  REM unosi novu stavku u okvir popisa

  oDialog1Model = oDialog1.Model

  oListBox = oDialog1.GetControl("ListBox1")

  Dim iCount as integer

  iCount = oListbox.ItemCount

  oListbox.additem("New Item" & iCount,0)

End Sub

Ukloni stavku iz okvira popisa

Sub RemoveEntry

  BasicLibraries.LoadLibrary("Tools")

  oDialog1 = LoadDialog("Standard", "Dialog1")

  REM ukloni prvu stavku iz okvira popisa

  oDialog1Model = oDialog1.Model

  oListBox = oDialog1.GetControl("ListBox1")

  oListbox.removeitems(0,1)

End Sub