Inserir

O menú Inserir contén ordes para inserir elementos novos no documento. Isto inclúe imaxes, multimedia, gráficas, obxectos doutros aplicativos, hiperligazóns, comentarios, símbolos, notas a rodapé eseccións.

Quebra de páxina

Insire unha quebra de páxina manual na posición do cursor e coloca o cursor no inicio da páxina seguinte.

Quebra manual

D'oh! You found a bug (text/swriter/01/04010000.xhp#manual_break_text not found).

Imaxe

Inserts an image into the current document .

Texto

The submenu presents various sources that an image, audio or video can be insert from.

Gráfica

Insire unha gráfica baseada nos datos dun intervalo de celas ou dunha táboa ou con datos predeterminados.

Texto

Inserts an embedded object into your document, including formulas, 3D models, charts and OLE objects.

Forma

Este submenú contén formas frecuentes, como liña, círculo, triángulo e cadrado ou formas de símbolo, como cara sorrindo, corazón e flor, que poden ser inseridas no documento.

Galería de Fontwork

Opens the Fontwork dialog from which you can insert styled text not possible through standard font formatting into your document.

Caixa de texto

D'oh! You found a bug (text/shared/02/01140000.xhp#textbox_text not found).

Liña

Inserts a comment around the selected text or at the current cursor position.

Marco

Este submenú contén medios interactivos e non interactivos para inserir un marco.

Lenda

Engade unha lenda numerada a un gráfico seleccionado, táboa, marco, marco de texto ou obxecto de debuxo. Tamén pode acceder a esta orde premendo co botón dereito no elemento ao que lle queira engadir a lenda.

Hiperligazón

Opens a dialog that enables you to create and edit hyperlinks.

Marcador

D'oh! You found a bug (text/swriter/01/04040000.xhp#bookmark_text not found).

Referencias cruzadas

Este é o lugar no que inserir as referencias ou campos referidos do documento actual. As referencias son campos referidos do mesmo documento ou en sub-documentos dun documento principal.

Gardar como

Allows a user to insert characters from the range of symbols found in the installed fonts.

Formatting Mark

Opens a submenu to insert special formatting marks like non-breaking space, soft hyphen, and optional break.

Liña horizontal

Insire unha liña horizonatal na posición actual do cursor.

Notas a rodapé e notas finais

O menú contén ordes para inserir unha nota a rodapé ou unha nota ao final con ou sen interacción adicional do usuario.

Índice e índice analítico

Abre un menú para inserir unha entrada de índice analítico ou de bibliografía, así como para inserir un índice, un índice analítico ou unha bibliografía.

Números de páxina

Inserts the current page number as a field at the cursor position. The default setting is for it to use the Page Number character style.

Cela

The submenu lists the most common field types that can be inserted into a document at the current cursor position. To view all of the available fields, choose More Fields.

Cabeceira e rodapé

Este submenú inclúe ordes para engadir cabeceiras e rodapés á páxina.

Sección

Inserts a text section at the cursor position in the document. You can also select a block of text and then choose this command to create a section. You can use sections to insert blocks of text from other documents, to apply custom column layouts, or to protect or to hide blocks of text if a condition is met.

Sobre

Crea un sobre En tres lapelas pode especificar o destinatario e o remitente, a posición e o formato para ambos os dous enderezos, o tamaño do sobre e a súa orientación.

Ficheiro

Insire o contido doutro documento no documento actual, na posición do cursor.

Script

Insire un script na posición actual do cursor nun documento en HTML ou de texto.

Control de formulario

This submenu contains form controls like a textbox, checkbox, option button, and listbox that can be inserted into the document.