Inserir seccións

Pode protexer, ocultar e converter seccións en texto normal.

  1. Escolla Formato - Seccións.

  2. Tamén pode premer en +B, introducir o texto que desexa formatar en negra e, a seguir, premer en +B cando termine.

  3. Adopte un dos procedementos seguintes:

D'oh! You found a bug (text/swriter/guide/sections.xhp#sections not found).

Inserir seccións

Formato - Seccións

Protexer contido en LibreOffice Writer