Editar seccións

Cambia as propiedades das seccións definidas no documento Para inserir unha sección, seleccione o texto ou prema no documento e a seguir escollaInserir - Sección.

Para acceder a esta orde...

Escolla Formato - Seccións


The Edit Sections dialog is similar to the Insert - Section dialog, and offers the following additional options:

Sección

Introduza o nome da sección que desexe editar ou prema nun nome na lista Sección. Se o cursor está actualmente nunha sección, o nome da sección aparece na parte dereita da barra de estado na parte inferior da xanela do documento.

O estado de protección contra escrita dunha sección indícase cun cadeado situado diante do nome da sección. O cadeado aberto significa desprotexido e o pechado, protexido. Do mesmo modo, as seccións visíbeis indícanse cunhas lentes.

Opcións

Opens the Options dialog, where you can edit the column layout, background, footnote and endnote behavior of the selected section. If the section is password protected, you must enter the password first.

Eliminar

Elimina a sección seleccionada do documento e insire o contido da sección nodocumento.