Calcular

Define a configuración de cálculo aplicábel ás follas de cálculo, o comportamento das follas de cálculo con referencias iterativas, a configuración de datas, o número de decimais, e se haberá que diferenciar entre letras maiúsculas e minúsculas ao buscar .

Para acceder a esta orde...

Open a spreadsheet document, choose - LibreOffice Calc - Calculate.


Referencias iterativas

Nesta sección pode delimitar o número de ciclos de aproximación que se levan a cabo durante os cálculos iterativos. Alén diso, pode especificar o grao de precisión da resposta.

Iteracións

Especifica se as fórmulas con referencias iterativas (fórmulas que se repiten continuamente ata que o problema se resolve) se calculan tras un número específico de repeticións. Se a caixa Iteracións non está marcada, calquera referencia iterativa na táboa xerará unha mensaxe de erro.

Example: calculating the cost of an item without the value-added tax.

  1. Escriba 'Prezo de venda' na cela A5, 'Líquido' na A6 e 'IVE' na A7.

  2. Agora teclee o prezo de venda (por exemplo, 100) na cela B5. O prezo líquido debería mostrarse na cela B6 e o IVE na B7.

  3. Como vostede xa sabe, o IVE é o'16% do prezo líquido' e o prezo líquido calcúlase deducindo o IVE do prezo de venda. Teclee a fórmula "=B5-B7" en B6 para calcular o prezo líquido, e insira a fórmula "=B6*0.16 en B7 para calcular o IVE.

  4. Active as iteracións para calcular as fórmulas correctamente. En caso contrario, aparecerá a mensaxe de erro 'Referencia circular' na barra de estado.

A

B

5

Prezo de venda

100

6

Rede

=B5-B7

7

Imposto

=B6*0.15


Pasos

Define o número máximo de pasos de iteración.

Alteración mínima

Especifica a diferenza entre o resultado de dous pasos consecutivos dunha iteración. Se é inferior ao valor de modificación mínimo, a iteración para.

Data

Seleccione a data de inicio para a conversión interna de días a números.

30/12/1899 (predefinido)

Define 30/12/1899 como día cero.

01/01/1900 (StarCalc 1.0)

Define 1/1/1900 como día cero. Utilice esta configuración coas follas de cálculo de StarCalc 1.0 que conteñan entradas de data.

1/1/1904

Define 1/1/1904 como día cero. Utilice esta configuración coas follas de cálculo importadas en formato externo.

Diferenciar maiúsculas de minúsculas

Especifica se o aplicativo debe distinguir entre maiúsculas e minúsculas no texto, ao comparar o contido de celas.

Example: Type the text 'Test' in cell A1; and the text 'test' in B1. Then type the formula "=A1=B1" in cell C1. If the Case sensitive box is marked, FALSE will appear in the cell; otherwise, TRUE will appear in the cell.

Icona Nota

A función de texto EXACTO distingue entre maiúsculas e minúsculas, independentemente da configuración desta caixa de diálogo.


Icona Aviso

Disable case sensitivity for spreadsheets that need to be interoperable with Microsoft Excel.


Cálculo segundo o visualizado

Especifica se os cálculos deben realizarse cos valores arredondados que aparecen na folla de cálculo. As gráficas mostraranse cos valores visualizados. Se a opción Cálculo segundo o visualizado non foi marcada, os números exhibidos arredóndanse. Porén, internamente se calculan partindo dos números non arredondados.

Os criterios de busca = e <> aplícanse sempre a celas enteiras

Specifies that the search criteria you set for the Calc database functions must match the whole cell exactly. When both, the Search criteria = and <> must apply to whole cells box and the Enable wildcards in formulas box are marked, LibreOffice Calc behaves exactly as Microsoft Excel when searching cells in the database functions.

.* na seguinte posición:

Resultado da busca:

win

Encontra win, mais non win95, os2win nin upwind

win.*

Encontra win e win95, mais non os2win nin upwind

.*win

Encontra win e os2win, mais non win95 nin upwind

win.*

Encontra win, win95, os2win e upwind


Se a opción Os criterios de busca = e <> deben ser aplicados a celas enteiras non está activada, o patrón de busca "win" compórtase como ".*win.*". Ao buscar coas funcións de base de datos de Calc, o patrón de busca pode encontrarse en calquera posición da cela .

Icona Aviso

Enable whole cell match for spreadsheets that need to be interoperable with Microsoft Excel.


Enable wildcards in formulas

Specifies that wildcards are enabled when searching and also for character string comparisons.

Icona Aviso

Enable wildcards in formulas for spreadsheets that need to be interoperable with Microsoft Excel.


Permitir expresións regulares en fórmulas

Specifies that regular expressions instead of simple wildcards are enabled when searching and also for character string comparisons.

Icona Aviso

Do not enable regular expressions in formulas for spreadsheets that need to be interoperable with Microsoft Excel.


No wildcards or regular expressions in formulas

Specifies that only literal strings are used when searching and also for character string comparisons.

Icona Aviso

Do not disable wildcards in formulas for spreadsheets that need to be interoperable with Microsoft Excel.


Localizar etiquetas de columnas e filas automaticamente

Especifica que se pode utilizar o texto de calquera cela como etiqueta para a columna situada debaixo do texto ou para a fila situada á dereita do texto. O texto debe conter unha palabra como mínimo e non pode conter ningún operador.

Example: Cell E5 contains the text "Europe". Below, in cell E6, is the value 100 and in cell E7 the value 200. If the Automatically find column and row labels box is marked, you can write the following formula in cell A1: =SUM(Europe).

Limit decimals for general number format

You can specify the maximum number of decimal places that are shown by default for cells with General number format. If not enabled, cells with General number format show as many decimal places as the column width allows.

Número de decimais

Defines the number of decimals to be displayed for numbers with the General number format. The numbers are displayed as rounded numbers, but are not saved as rounded numbers.