Asistente de conversión de euros

Converts the currency amounts found in LibreOffice Calc documents and in fields and tables of LibreOffice Writer documents into euros.

Só se converten os ficheiros pechados. É posíbel, no entanto, utilizar o Conversor de euros nun documento de Calc aberto. Nese caso, ábrese unha caixa de diálogo independente, descrita ao final desta sección.

Para acceder a esta orde...

Escolla Ficheiro - Asistentes - Conversor de euros


Icona Aviso

Só se converten moedas de países integrados na Unión Monetaria Europea.


Extensión

Documento único de LibreOffice Calc

Converts a single LibreOffice Calc file. To convert fields and tables in LibreOffice Writer, first mark the Also convert fields and tables in text documents check box.

Todo o cartafol

Converts all LibreOffice Calc and LibreOffice Writer documents and templates in the selected directory.

Moedas

Specifies the currency to be converted into euros.

Cartafol fonte/Documento fonte

Indicates the directory or the name of the single document to be converted.

...

Opens a dialog to select the desired directory or document.

Incluír subcartafoles

Specifies whether all subfolders of the selected directory are included.

Converter tamén campos e táboas en documentos de texto

Converts currency amounts found in fields and tables of LibreOffice Writer documents.

Icona Aviso

Os valores do documento de texto situados fóra dos campos ou táboas non se converten.


Desprotexer temporalmente a folla sen consulta

Specifies that sheet protection will be disabled during conversion and thereafter re-enabled. If sheet protection is covered by a password, you will see a dialog for entering the password.

Cartafol de destino

Specifies the folder and path in which the converted files are to be saved.

...

Opens a dialog in which you can select a directory to hold the converted files.

Cancelar

Closes the Euro Converter.

Axuda

Activates the help for the dialog.

Converter

Starts the conversion.

Durante a conversión móstrase unha páxina informativa do seu progreso.

Volver

Returns to the first page of the Euro Converter.

If the current document is a LibreOffice Calc document or template, you can call up the Euro Converter using the corresponding icon in the Tools bar. This icon is hidden by default. To display the Euro Converter icon, click the arrow at the end of the Tools bar, select the Visible Buttons command and activate the Euro Converter icon.

Icona

Conversor de euros

A caixa de diálogo Conversor de euros contén as seguintes funcións:

Todo o documento

Converts the entire document.

Moedas

Specifies the currency to be converted into euros.

Selección

Se non marcou a caixa de verificación Documento completo terá que seleccionar as celas que desexe converter neste intervalo. Seleccione unha opción e, a seguir, prema nas entradas desexadas no campo Modelos/Intervalos monetarios. O intervalo seleccionado móstrase como tal no documento. Prema en Converter para realizar a conversión.

Estilos de cela

All cells with the selected Cell Styles are converted.

Celas de moeda na folla actual

All currency cells in the active spreadsheet will be converted.

Celas de moeda en todo o documento

All currency cells in the active document will be converted.

Intervalo seleccionado

All currency cells in the range selected before the converter was called will be converted. All cells must have the same format so that they can be recognized as a selected range.

Intervalos monetarios/Modelos

Displays the ranges to be converted from the list.