Valores unívocos

Expande, por medio do parámetro DISTINCT, a instrución Select da consulta SQL na columna actual. Desta forma os valores idénticos que se repiten só se listan unha vez.

Icona

Valores unívocos