Datos en campos

Actualiza o contido dos campos da base de datos por medio dos rexistros marcados. A icona Datos en campos só está dispoñíbel se o documento é de texto.

Icona

Datos en campos